របៀប​បំពេញ

ធ្វើ​ឲ្យ​របៀប​បំពេញ​សកម្ម​​ក្នុង​អ្នក​អង្កេត​ ។ ព្រួញ​កណ្តុរ​ប្តូរ​ទៅ​ជា​និមិត្ត​សញ្ញា​ពិសេស ហើយ​អ្នក​អាច​ចុច​ក្រឡា​ណា​មួយ ដើម្បី​មើល​ដាន​មួយ​ទៅ​ក្រឡា​តួ ។ ដើម្បី​ចេញ​ពី​របៀប​នេះ ចុច គេច (Escape) ឬ​ចុច​ពាក្យ​បញ្ជា បញ្ចប់​របៀប​បំពេញ ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ។​​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Detective - Fill Mode.


មុខងារ របៀប​បំពេញ គឺ​ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​ពាក្យ​បញ្ជា តាម​ដាន​តួ ដែរ បើ​អ្នក​ហៅ​របៀប​នេះ​នា​ពេល​ដំបូង ។ ប្រើ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ដើម្បី​ជ្រើស​ជម្រើស​បន្ថែម​ទៀត សម្រាប់​របៀប​បំពេញ និង​ដើម្បី​ចេញ​ពី​របៀប​នេះ ។

Please support us!