តាម​ដាន​កំហុស

គូរ​ព្រួញ​ដាន​ទៅ​កាន់​ក្រឡា​តួ​ទាំងអស់ ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​តម្លៃ​កំហុស​ក្នុង​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Detective - Trace Error.


Please support us!