យក​ដាន​ទាំងអស់​ចេញ

យក​ព្រួញ​ដាន​ទាំងអស់​ចេញ​ពី​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Detective - Remove All Traces.


Please support us!