យក​ការ​តាម​ដាន​លទ្ធផល​ចេញ

លុប​កម្រិត​មួយ​នៃ​ព្រួញ​ដាន ដែល​បាន​បង្កើត​ជាមួយ តាម​ដាន​លទ្ធផល ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Detective - Remove Dependents.


Please support us!