តាម​ដាន​លទ្ធផល

គូរ​ព្រួញ​ដាន​ទៅ​កាន់​ក្រឡា​សកម្ម ពី​រូបមន្ត​ដែល​ផ្អែក​លើ​តម្លៃ​ក្នុង​ក្រឡា​សកម្ម ។

តំបន់​នៃ​ក្រឡា​ទាំងអស់​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជាមួយ​ក្រឡា​សកម្ម​ក្នុង​រូបមន្ត​មួយ ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Detective - Trace Dependents.

ប្តូរ(Shift)+F5


រូប​តំណាង​ចំណាំ

អនុគមន៍​នេះ​ធ្វើការ​ជា​កម្រិត ។ ឧទាហរណ៍ បើ​កម្រិត​មួយ​នៃ​ដាន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​រួច​ជា​ស្រេច ដើម្បី​បង្ហាញ​តួ (ឬ​លទ្ធផល) នោះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​កម្រិត​ពឹងផ្អែក​បន្ទាប់​ដោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​អនុគមន៍ តាម​ដាន សកម្ម​ម្តង​ទៀត ។


Please support us!