យក​ការ​តាម​ដាន​តួ​ចេញ

លុប​កម្រិត​មួយ​នៃ​ព្រួញ​ដាន ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា តាម​ដាន​តួ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Detective - Remove Precedents.


Please support us!