តាម​ដាន​តួ

អនុគមន៍​នេះ​បង្ហាញ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​មាន​រូបមន្ត​មួយ និង​ក្រឡា​ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​រូបមន្ត ។

ដាន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​មាន​ព្រួញ​សម្គាល់ ។ នៅ​ពេល​ជាមួយ​គ្នា​នោះ ជួរ​ក្រឡា​ទាំងអស់​ដែល​មាន​ក្នុង​រូបមន្ត​នៃ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ដោយ​ប្រើ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Detective - Trace Precedents.

Shift+F9


រូប​តំណាង​ចំណាំ

អនុគមន៍​នេះ​ផ្អែក​លើ​គោល​ការណ៍​ស្រទាប់ ។ ឧទាហរណ៍ ពេល​អ្នក​ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ម្តង​ទៀត បើ​ក្រឡា​តួ​រហូត​ដល់​​រូបមន្ត​មួយ​ត្រូវ​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ​រួច​ជាមួយ​ព្រួញ​​​ដាន នោះ​ព្រួញ​ដាន​នឹង​ត្រូវ​បាន​គូរ​ទៅ​ក្រឡា​តួ​​នៃ​ក្រឡា​នេះ ។


Please support us!