ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ទៅ​កាន់​តំបន់​សន្លឹក​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ដើម្បី​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - AutoFormat Styles.

On the Tools bar, click

AutoFormat Styles Icon

ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ


note

The AutoFormat command is available only if a cell range with at least 3 columns and 3 rows are selected. Otherwise this command will appear grayed out in the menu.


ទ្រង់ទ្រាយ

ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដែល​បាន​កំណត់​មុន ដើម្បី​អនុវត្ត​ទៅ​តំបន់​ដែល​បាន​ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​សន្លឹក​របស់​អ្នក ។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

បន្ថែម

Allows you to add the current formatting of a range of at least 4 x 4 cells to the list of predefined AutoFormats. The Add AutoFormat dialog then appears.

Enter a name and click OK.

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

Opens a dialog where you can change the name of the selected AutoFormat.

The Rename AutoFormat dialog opens. Enter the new name of the AutoFormat here.

​ទ្រង់ទ្រាយ

ក្នុង​ផ្នែក​នេះ អ្នក​អាច​ជ្រើស ឬ​មិន​ជ្រើស​ជម្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​មាន ។ បើ​អ្នក​ចង់​រក្សា​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​ណា​មួយ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី​របស់​អ្នក សូម​មិន​ជ្រើស​ជម្រើស​ដែល​ត្រូវ​គ្នា ។

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ

ពេល​បាន​សម្គាល់ បញ្ជាក់​លម្អិត​ថា​អ្នក​ចង់​បន្សល់​ទុក​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​នៃ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ស៊ុម

នៅ​ពេល​បាន​សម្គាល់ បញ្ជាក់​លម្អិត​ថា​អ្នក​ចង់​បន្សល់​ទុក​ស៊ុម​នៃ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ពុម្ព​អក្សរ

នៅ​ពេល​បាន​សម្គាល់ បញ្ជាក់​លម្អិត​ថា​អ្នក​ចង់​បន្សល់​ទុក​ពុម្ព​អក្សរ​នៃ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លំនាំ

នៅ​ពេល​បាន​សម្គាល់ បញ្ជាក់​លម្អិត​ថា​អ្នក​ចង់​បន្សល់​ទុក​លំនាំ​នៃ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​តម្រឹម

ពេល​បាន​សម្គាល់ បញ្ជាក់​លម្អិត​ថា​អ្នក​ចង់​បន្សល់​ទុក​ការ​តម្រឹម​នៃ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

សម​ទទឹង នឹង កម្ពស់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

នៅ​ពេល​បាន​សម្គាល់ បញ្ជាក់​លម្អិត​ថា​អ្នក​ចង់​បន្សល់​ទុក​ទទឹង និង​កម្ពស់​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស នៃ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!