បន្ថែម

បន្ថែម​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​តំបន់​បោះពុម្ព​ដែល​បាន​កំណត់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Print Ranges - Add.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Add Print Ranges tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Add.

From toolbars:

Icon Add Print Area

Add Print Area


Please support us!