កែ​សម្រួល​ជួរ​បោះពុម្ព

Opens a dialog where you can specify the print range. You can also set the rows or columns which are to be repeated in every page.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Print Ranges - Edit.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Edit tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Edit.

From toolbars:

Icon Edit Print Ranges

Edit Print Ranges


ការ​បោះពុម្ព​ជួរ​ដេក ​ឬជួរ​ឈរ​លើ​គ្រប់​ទំព័រ

កំណត់​ជួរ​បោះពុម្ព​នៅ​លើ​សន្លឹក​មួយ

ជួរ​បោះពុម្ព

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កែប្រែ​ជួរ​បោះពុម្ព​ដែល​បាន​កំណត់ ។

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​នៅ​ខាង​ស្តាំ​ដៃ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ជួរ​បោះពុម្ព​មួយ​ដោយ​សេចក្តី​យោង ឬ​ដោយ​ឈ្មោះ ។ បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​ក្នុង​​ប្រអប់​អត្ថបទ ជួរ​បោះពុម្ព នោះ​អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​ជួរ​បោះពុម្ព​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​របស់​អ្នក ។

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

Icon shrink

បង្រួញ

Icon Expand

Expand

ជួរ​ដេក​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត

ជ្រើស​ជួរដេក​មួយ ឬ​ច្រើន​ដើម្បី​បោះពុម្ព​គ្រប់ទំព័រ ។ ឧទាហរណ៍ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ខាង​ស្ដាំសេចក្ដីយោង​ជួរដេក​ "1" ឬ "$1" ឬ "$2:$3" ។ ប្រអប់បញ្ជីបង្ហាញ -កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ- ។ អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​ -គ្មាន- ដើម្បី​យក​ជួរដេក​ដដែល​ចេញ ។

បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​វាល​​អត្ថបទ ជួរ​ដេក​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត ក្នុង​ប្រអប់ នោះ​អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ជួរ​ដេក​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត ដោយ​អូស​កណ្ដុរ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

Icon shrink

បង្រួញ

Icon Expand

Expand

ជួរ​ឈរ​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត

ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​មួយ ឬ​ច្រើន​ដើម្បី​បោះពុម្ព​​លើ​ទំព័រ​នីមួយៗ ។ ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ខាង​ស្តាំ បញ្ចូល​សេចក្តី​យោង​ជួរ​ឈរ ឧទាហរណ៍ "A" ឬ​"AB" ឬ​"$C:$E" ។ បន្ទាប់​មក​សៀវភៅ​បញ្ជី​នឹង​បង្ហាញ - ​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ - ។ អ្នក​ក៏​អាច​អាច​ជ្រើស - គ្មាន - ដើម្បី​យក​ចេញ​នូវ​ជួរ​ឈរ​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត​ដែល​បាន​កំណត់ ។

បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​វាល​​អត្ថបទ ជួរ​ឈរ​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត ក្នុង​ប្រអប់ នោះ​អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ជួរ​ឈរ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត ដោយ​អូស​កណ្ដុរ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

Icon shrink

បង្រួញ

Icon Expand

Expand

Please support us!