កំណត់

កំណត់​ក្រឡា​សកម្ម​មួយ ឬ​តំបន់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​ជួរ​បោះពុម្ព​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Print Ranges - Define.


Please support us!