កំណត់

កំណត់​ក្រឡា​សកម្ម​មួយ ឬ​តំបន់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​ជួរ​បោះពុម្ព​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Print Ranges - Define.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Print Area tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Define

From toolbars:

Icon Define Print Area

Define Print Area


Please support us!