ជួរ​បោះពុម្ព

គ្រប់គ្រង​ជួរ​បោះពុម្ព ។ តែ​ក្រឡា​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ជួរ​បោះពុម្ព នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Print Ranges.

From the tabbed interface:

Choose Layout tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges.

From toolbars:

Icon Print Ranges

Print Ranges


note

ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​បញ្ជាក់​ជួរ​បោះពុម្ព​ណាមួយ​ដោយ​ដៃ​ទេ Calc នឹង​ផ្តល់​ជួរ​បោះពុម្ព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដោយ​រួម​បញ្ចូល​ក្រឡា​ទាំងអស់ដែល​​មិន​មែន​ទទេ ។


កំណត់

កំណត់​ក្រឡា​សកម្ម​មួយ ឬ​តំបន់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ជា​ជួរ​បោះពុម្ព​មួយ ។

បន្ថែម

បន្ថែម​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​តំបន់​បោះពុម្ព​ដែល​បាន​កំណត់ ។

ជួរ​ឈរ

យកចេញ​តំបន់​បោះពុម្ព​ដែល​បាន​កំណត់ ។

កែ​សម្រួល

Opens a dialog where you can specify the print range.

Please support us!