បង្ហាញ​សន្លឹក

បង្ហាញ​សន្លឹក​ដែល​ត្រូវ​បាន​លាក់​ពី​មុន​ដោយ​ពាក្យ​បញ្ជា លាក់ ។ ជ្រើស​តែ​សន្លឹក​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី​ហៅ​ពាក្យ​បញ្ជា ។ សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។ បើ​សន្លឹក​មួយ​​ក្រៅ​ពី​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស នោះ​អ្នក​អាច​មិន​ជ្រើស​វា​ដោយ​ចុច ខណៈ​ពេល​ចុច​ផ្ទាំង​សន្លឹក​ដែល​ត្រូវ​គ្នា នៅ​ក្រោម​បង្អួច ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Show Sheet.


សន្លឹក​ដែល​លាក់

Displays a list of all hidden sheets in your spreadsheet document. To show a certain sheet, click the corresponding entry on the list and confirm with OK.

Please support us!