សន្លឹក

កំណត់​ឈ្មោះ​របស់​សន្លឹក និង​លាក់ ឬ​បង្ហាញ​សន្លឹក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet.


ប្តូរ​ឈ្មោះ

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​នឹង​បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​ផ្តល់​តម្លៃ​ឈ្មោះ​ខុស​គ្នា​មួយ ទៅ​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

លាក់

Hides selected rows, columns or individual sheets.

បង្ហាញ

បង្ហាញ​សន្លឹក​ដែល​ត្រូវ​បាន​លាក់​ពី​មុន​ដោយ​ពាក្យ​បញ្ជា លាក់ ។

បើ​សន្លឹក​មួយ​ត្រូវ​បាន​លាក់ នោះ​ប្រអប់ "បង្ហាញ​សន្លឹក" នឹង​បើក​ឡើង ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​សន្លឹក​មួយ ដែល​នឹង​ត្រូវ​បង្ហាញ​ម្តង​ទៀត ។

​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង

ប្តូរ​ទិស​នៃ​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ជា ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង បើ​ការ​គាំទ្រ CTL ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​បាន ។

Please support us!