ទទឹង​ជួរ​ឈរ​ប្រសើរ​​​បំផុត

កំណត់​ទទឹង​ជួរ​ឈរ​ប្រសើរ​បំផុត សម្រាប់​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ទទឹង​ជួរ​ឈរ​ប្រសើរ​បំផុត គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ធាតុ​វែង​ជាង​គេ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​មួយ ។​ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ពី ឯកតា​រង្វាស់ ដែល​មាន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Columns - Optimal Width.

Double-click right column separator in column headers.


បន្ថែម

កំណត់​គម្លាត​បន្ថែម​រវាង​ធាតុ​វែង​ជាង​គេ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​មួយ និង​ស៊ុម​ជួរ​ឈរ​បញ្ឈរ ។

តម្លៃ​លំនាំដើម

Defines the optimal column width in order to display the entire contents of the column. The additional spacing for the optimal column width is preset to 2 mm.

Please support us!