ជួរ​ឈរ

កំណត់​ទទឹង​របស់​ជួរឈរ និង​លាក់ ឬ​បង្ហាញ​ជួរឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Columns.


ទទឹង

​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទទឹង​​ជួរ​ឈរ​បច្ចុប្បន្ន​ ឬ​ទទឹង​ជួរឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Optimal Column Width

លាក់

Hides selected rows or columns

បង្ហាញ

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!