បង្ហាញ

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Rows - Show.

Choose Format - Columns - Show.


To show a column or row, select the range of rows or columns containing the hidden elements, then choose Format - Rows - Show or Format - Columns - Show.

For example, to show the column B, click on the header of the column A, expand the selection to the column C, then chose Format - Columns - Show. To show the column A previously hidden, click on the header of the column B, keep the mouse button pressed and drag on the left. The selected range displayed in the name area changes from B1:B1048576 to A1:B1048576. Choose Format - Columns - Show. Proceed the same way with rows.

ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្រឡា​ទាំងអស់​ដែល​បាន​លាក់ ជា​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ចុច​លើ​វាល​ដែល​នៅ​ជ្រុង​លើ​ខាងឆ្វេង។ វា​នឹង​ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​តារាង។

Please support us!