ជួរ​ដេក

កំណត់​កម្ពស់​របស់​ជួរដេក និង​លាក់ ឬ​បង្ហាញ​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Rows.


កម្ពស់

ផ្លាស់​ប្តូរ​កម្ពស់​នៃ​ជួរ​ដេក​បច្ចុប្បន្ន​ ឬ​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

កម្ពស់​ប្រសើរ​បំផុត

កំណត់​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ប្រសើរ​បំផុត សម្រាប់​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លាក់

Hides selected rows, columns or individual sheets.

បង្ហាញ

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!