ការ​ការពារ​ក្រឡា

កំណត់​ជម្រើស​ការពារ សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Cells - Cell Protection tab.


ការ​ការពារ

លាក់​ទាំងអស់

លាក់​រូបមន្ត និង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បាន​ការពារ

រារាំង​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ពី​ការ​ដែល​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

This cell protection only takes effect if you also protect the sheet (Tools - Protect Sheet).


លាក់​រូបមន្ត

លាក់​រូបមន្ត​ក្នុង​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បោះពុម្ព

កំណត់​ជម្រើស​បោះពុម្ព​សម្រាប់​សន្លឹក ។

លាក់​នៅ​ពេល​បោះពុម្ព

រក្សា​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ពី​ការ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព ។

Please support us!