ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ជាក់​លម្អិត​ជម្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេងៗ និង​ដើម្បី​អនុវត្ត​គុណ​លក្ខណៈ​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Cells.

From the context menu:

Choose Format Cells.

From the keyboard:

Press +1.


បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

ការ​តម្រឹម

កំណត់​ជម្រើស​តម្រឹម​សម្រាប់​មាតិកា​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ឬ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស។

មុទ្ទវិទ្យា​អាស៊ី

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

ស៊ុម

កំណត់​ជម្រើស​ស៊ុម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង Writer ឬ Calc ។

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

ការ​ការពារ​ក្រឡា

កំណត់​ជម្រើស​ការពារ សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!