តភ្ជាប់​ទៅ​ទិន្នន័យ​ខាង​ក្រៅ

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Link to External Data.


URL នៃ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ខាង​ក្រៅ ។

Enter the URL or the file name that contains the data that you want to insert, and then press Enter. Alternatively, click Browse button to select the file name from a file dialog that opens. Only then will the URL be requested from the network or file system.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

A dialog for CSV data import appears when linking to external CSV file.


តារាង​/​ជួរ​ដែល​មាន

Select the table or the data range that you want to insert. If the selected Calc or Excel document contains no named range, spreadsheet data cannot be inserted and OK button will remain inactive

ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រៀងរាល់

បញ្ចូល​ចំនួន​វិនាទី​ដើម្បី​រង់ចាំ មុន​ពេល​ដែល​ទិន្នន័យ​ខាង​ក្រៅ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ឡើង​វិញ ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

Please support us!