កំណត់​ជួរ​ស្លាក

បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​ជួរ​ស្លាក​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


ការ​ទទួល​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ជា​អាសយដ្ឋាន

មាតិកា​ក្រឡា​នៃ​ជួរ​ស្លាក​មួយ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដូច​ឈ្មោះ​ក្នុង​រូបមន្ត​ដែរ - LibreOffice ទទួល​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ទាំង​នេះ ក្នុង​លក្ខណៈ​ដូច​គ្នា​នឹង​ឈ្មោះ​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ និង​ខែ​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន ។ ឈ្មោះ​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​បាន​វាយ​បញ្ចូល​ក្នុង​រូបមន្ត ។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត ឈ្មោះ​ដែល​កំណត់​ដោយ​ជួរ​ស្លាក​នឹង​មាន​អាទិភាព​លើ​ឈ្មោះ​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ជួរ​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​អាច​កំណត់​ជួរ​ស្លាក ដែល​មាន​ស្លាក​ដូច​គ្នា​លើ​សន្លឹក​ផ្សេង​គ្នា ។ ដំបូង LibreOffice នឹង​ស្វែងរក​ជួរ​ស្លាក​នៃ​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​បន្ទាប់​ពី​ស្វែងរក​មិន​បាន​ជោគជ័យ វា​នឹង​ស្វែងរក​ជួរ​នៃ​សន្លឹក​ផ្សេង​ទៀត ។


ជួរ

បង្ហាញ​សេចក្តី​យោង​ក្រឡា​នៃ​ជួរ​ស្លាក​នីមួយៗ ។ ដើម្បី​យក​ជួរ​ស្លាក​មួយ​​ចេញ​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី ជ្រើស​វា ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច លុប ។

បង្រួញ / ពង្រីក​អតិ​បរមា

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

Icon

បង្រួញ

Icon

ពង្រីក​អតិបរមា

មាន​ស្លាក​ជួរ​ឈរ

រួម​បញ្ចូល​ស្លាក​ជួរ​ឈរ ក្នុង​ជួរ​ស្លាក​បច្ចុប្បន្ន ។

មាន​ស្លាក​ជួរ​ដេក

រួម​បញ្ចូល​ស្លាក​ជួរ​ដេក ក្នុង​ជួរ​ស្លាក​បច្ចុប្បន្ន ។

សម្រាប់​ជួរ​ទិន្នន័យ

កំណត់​ជួរ​ទិន្នន័យ​​ដែល​មាន​ជួរ​ស្លាក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រឹមត្រូវ ។ ដើម្បី​កែប្រែ​វា ចុច​ក្នុង​សន្លឹក និង​ជ្រើស​ជួរ​មួយ​ទៀត​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។

បង្រួញ / ពង្រីក​អតិ​បរមា

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

Icon

បង្រួញ

Icon

ពង្រីក​អតិបរមា

បន្ថែម

បន្ថែម​ជួរ​ស្លាក​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កាន់​បញ្ជី ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

Please support us!