ការ​បង្កើត​ឈ្មោះ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ដាក់​ឈ្មោះ​ជួរ​ក្រឡា​ច្រើន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.


Select the area containing all the ranges that you want to name. Then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create. This opens the Create Names dialog, from which you can select the naming options that you want.

បង្កើត​ឈ្មោះ​ពី

កំណត់​ថា​តើ​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ​សៀវភៅ​បញ្ជី ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​បង្កើត​ឈ្មោះ ។

ជួរ​ដេក​ខាង​លើ

បង្កើត​ឈ្មោះ​ជួរ​ពី​ជួរ​ដេក​ក្បាល នៃ​ជួរ​​ដែល​បាន​ជ្រើស ។​ ជួរ​ឈរ​នីមួយៗ​ទទួល​បាន​ឈ្មោះ និង​សេចក្តី​យោង​ក្រឡា​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ។

ជួរ​ឈរ​ខាង​ឆ្វេង

បង្កើត​ឈ្មោះ​ជួរ​ពី​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​ដំបូង នៃ​ជួរ​សន្លឹក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ជួរ​ដេក​នីមួយៗ​ទទួល​បាន​ឈ្មោះ និង​សេចក្តី​យោង​ក្រឡា​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ។

ជួរ​ដេក​ខាង​ក្រោម

បង្កើត​ឈ្មោះ​ជួរ​ពី​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ដេក​ចុង​ក្រោយ នៃ​ជួរ​សន្លឹក​​ដែល​បាន​ជ្រើស ។​ ជួរ​ឈរ​នីមួយៗ​ទទួល​បាន​ឈ្មោះ និង​សេចក្តី​យោង​ក្រឡា​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ។

ជួរ​ឈរ​ខាង​ស្តាំ

បង្កើត​ឈ្មោះ​ជួរ​ពី​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​​ចុង​ក្រោយ នៃ​ជួរ​សន្លឹក​​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ជួរ​ដេក​នីមួយៗ​ទទួល​បាន​ឈ្មោះ និង​សេចក្តី​យោង​ក្រឡា​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ។

Please support us!