សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ក្នុ LibreOffice Calc

អ្នក​អាច​ប្រើ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ខាង​ក្រោម​ក្នុង LibreOffice Calc ៖

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​នព្វន្ត

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ទាំង​នេះ​ត្រឡប់​លទ្ធផល​​ជា​លេខ ។

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

ឈ្មោះ

Example

+ (បូក)

វិធី​បូក

1+1

- (ដក)

វិធី​ដក

2-1

- (ដក)

អវិជ្ជមាន​កម្ម

-5

* (ផ្កាយ)

វិធី​គុណ

2*2

/ (ចែក)

វិធី​ចែក

9/3

% (ភាគរយ)

ភាគរយ

15%

^ (និទស្សន្ត)

និទស្សន្តកម្ម

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ប្រៀបធៀប

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ទាំង​នេះ​ត្រឡប់​ទាំង ពិត ឬ​មិន​ពិត ។

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

ឈ្មោះ

Example

= (សញ្ញា​ស្មើ)

ស្មើ

A1=B1

> (ធំ​ជាង)

ធំ​ជាង

A1>B1

< (តូច​ជាង)

តូច​ជាង

A1<B1

>= (ធំជាង ឬ​ស្មើ)

ធំជាង ឬ​ស្មើ

A1>=B1

<= (តូច​ជាង ឬ​ស្មើ)

តូច​ជាង ឬ​ ស្មើ

A1<=B1

<> (មិន​ស្មើ)

មិន​ស្មើ

A1<>B1


សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​អត្ថបទ

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ផ្សំ​អត្ថបទ​ដាច់​ពី​គ្នា ទៅ​ជា​អត្ថបទ​មួយ ។

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

ឈ្មោះ

Example

& (និង)

ការ​ដាក់​អត្ថបទ​​បន្ត​គ្នា AND

"Sun" & "day" គឺ "Sunday"


សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​សេចក្តី​យោង

ប្រតិបត្តិការ​ទាំងនេះ​ត្រឡប់​ជួរ​ក្រឡា​សូន្យ ក្រឡា​មួយ ឬ​ច្រើន ។

ជួរ​មាន​អាទិភាព​ខ្ពស់​បំផុត បន្ទាប់​មក​ប្រសព្វ និង​ព្យាយាម​ប្រជុំ​ចុងក្រោយ ។

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

ឈ្មោះ

Example

: (ចុច​ពីរ)

ជួរ

A1:C108

! (ឧទាន)

ការ​ប្រសព្វ

SUM(A1:B6!B5:C12)

គណនា​ផល​បូក​នៃ​ក្រឡា​ទាំងអស់​ក្នុង​ចំណុច​ប្រសព្វ ក្នុង​ឧទាហរណ៍​នេះ លទ្ធផល​បាន​មក​ពី​ផលបូក​នៃ​ក្រឡា ​B5 និង B6 ។

~ (Tilde)

កាត់ឲ្យ​ខ្លី ឬ​ប្រជុំ

យក​សេចក្ដី​យោង​ពីរ និង​ត្រឡប់​បញ្ជី​យោង ដែល​ជា​កា​រកាត់​ឲ្យ​ខ្លី​នៃ​សេចក្ដី​យោង​ខាង​ឆ្វេង​ដែល​អម​ដោយ​សេចក្ដី​យោង​ខាង​ស្ដាំ ។ ធាតុ​ទាំងពីរ​ត្រូវ​បាន​យោង​ពីរ​ដង ។ សូម​មើល​ចំណាំ​ខាង​ក្រោម​នៅ​ក្នុង​តារាង ។


note

យោង​ទៅ​តាម​ការ​ប្រើ​សញ្ញា​កាត់ខ្សែអក្សរ​ឲ្យ​​ខ្លី​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិថ្មី​ៗ​នេះ​​​ ។​ នៅ​ពេល​ដែល​រូប​មន្ត​មាន​ការី​សញ្ញា​កាត់​ឲ្យ​ខ្លី​ក្នុ​ងឯកសារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បើក​ក្នុង​កំ​ណែ​​ចាស់​​របស់​​កម្ម​វិធី កំហុស​ត្រូវបាន​ត្រឡប់​ ។​ បញ្ជី​យោង​មិន​ត្រូ​វ​បាន​អនុញ្ញាត​ក្នុង​កន្សោម​អារេ​ឡើយ​ ។​


Please support us!