សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ក្នុ LibreOffice Calc

អ្នក​អាច​ប្រើ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ខាង​ក្រោម​ក្នុង LibreOffice Calc ៖

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​នព្វន្ត

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ទាំង​នេះ​ត្រឡប់​លទ្ធផល​​ជា​លេខ ។

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

ឈ្មោះ

Example

+

វិធី​បូក

1+1

-

វិធី​ដក

2-1

-

អវិជ្ជមាន​កម្ម

-5

*

វិធី​គុណ

2*2

/

វិធី​ចែក

9/3

%

ភាគរយ

15%

^

និទស្សន្តកម្ម

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ប្រៀបធៀប

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ទាំង​នេះ​ត្រឡប់​ទាំង ពិត ឬ​មិន​ពិត ។

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

ឈ្មោះ

Example

=

ស្មើ

A1=B1

>

ធំ​ជាង

A1>B1

<

តូច​ជាង

A1<B1

>=

ធំជាង ឬ​ស្មើ

A1>=B1

<=

តូច​ជាង ឬ​ ស្មើ

A1<=B1

<>

មិន​ស្មើ

A1<>B1


សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​អត្ថបទ

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ផ្សំ​អត្ថបទ​ដាច់​ពី​គ្នា ទៅ​ជា​អត្ថបទ​មួយ ។

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

ឈ្មោះ

Example

&

text concatenation

"Sun" & "day" គឺ "Sunday"


សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​សេចក្តី​យោង

ប្រតិបត្តិការ​ទាំងនេះ​ត្រឡប់​ជួរ​ក្រឡា​សូន្យ ក្រឡា​មួយ ឬ​ច្រើន ។

ជួរ​មាន​អាទិភាព​ខ្ពស់​បំផុត បន្ទាប់​មក​ប្រសព្វ និង​ព្យាយាម​ប្រជុំ​ចុងក្រោយ ។

សញ្ញា​​ប្រមាណ​វិធី

ឈ្មោះ

Example

:

ជួរ

A1:C108, A:D or 3:13

!

ការ​ប្រសព្វ

SUM(A1:B6!B5:C12)

គណនា​ផល​បូក​នៃ​ក្រឡា​ទាំងអស់​ក្នុង​ចំណុច​ប្រសព្វ ក្នុង​ឧទាហរណ៍​នេះ លទ្ធផល​បាន​មក​ពី​ផលបូក​នៃ​ក្រឡា ​B5 និង B6 ។

~

កាត់ឲ្យ​ខ្លី ឬ​ប្រជុំ

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Operator precedence

Associativity and precedence of operators, from highest to lowest precedence.

Associativity

Operator(s)

Comments

left

:

Range.

left

!

Reference intersection (A1:C4!B1:B5 is B1:B4).

left

~

Reference union.

right

+,-

Prefix unary operators. For example, -5 or -A1. Note that these have a different precedence than add and subtract.

left

%

Postfix unary operator % (divide by 100). Note that this is legal with expressions, for example, B1%.

left

^

Power (2^3 is 8).

left

*,/

Multiply, divide.

left

+,-

Binary operations add, subtract. Note that unary (prefix) + and - have a different precedence.

left

&

Binary operation string concatenation. Note that "&" shall be escaped when included in an XML document.

left

=, <>, <, <=,
>, >=

Comparison operators equal to, not equal to, less than, less than or equal to, greater than, greater than or equal to.


note

Prefix "-" has a higher precedence than "^", "^" is left-associative, and reference intersection has a higher precedence than reference union.


note

Prefix "+" and "-" are defined to be right-associative. However, note that typical applications which implement at most the operators defined in this specification (as specified) may implement them as left-associative, because the calculated results will be identical.


note

Precedence can be overridden by using parentheses, so "=2+3*4" computes to 14 but "=(2+3)*4" computes 20.


Please support us!