អនុគមន៍​ស្ថិតិ ផ្នែក​ទី​បី

CONFIDENCE

ត្រឡប់ (1-អាល់ហ្វា) ចន្លោះ​ជឿជាក់​សម្រាប់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់ ។

Syntax

CONFIDENCE(អាល់ហ្វា; STDEV; ទំហំ)

អាល់ហ្វា ជា​កម្រិត​នៃ​ចន្លោះ​ជឿជាក់ ។

StDev គឺ​ជា​​គម្លាត​គំរូ​សម្រាប់​ចំនួន​សរុប ។

ទំហំ ជា​ទំហំ​នៃ​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​សរុប ។

Example

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) ផ្ដល់​នូវ 0.29 ។

CONFIDENCE

ត្រឡប់ (1-អាល់ហ្វា) ចន្លោះ​ជឿជាក់​សម្រាប់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់ ។

Syntax

CONFIDENCE(អាល់ហ្វា; STDEV; ទំហំ)

អាល់ហ្វា ជា​កម្រិត​នៃ​ចន្លោះ​ជឿជាក់ ។

StDev គឺ​ជា​​គម្លាត​គំរូ​សម្រាប់​ចំនួន​សរុប ។

ទំហំ ជា​ទំហំ​នៃ​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​សរុប ។

Example

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) ផ្ដល់​នូវ 0.29 ។

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CONFIDENCE.NORM

ត្រឡប់ (1-អាល់ហ្វា) ចន្លោះ​ជឿជាក់​សម្រាប់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់ ។

Syntax

CONFIDENCE(អាល់ហ្វា; STDEV; ទំហំ)

អាល់ហ្វា ជា​កម្រិត​នៃ​ចន្លោះ​ជឿជាក់ ។

StDev គឺ​ជា​​គម្លាត​គំរូ​សម្រាប់​ចំនួន​សរុប ។

ទំហំ ជា​ទំហំ​នៃ​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​សរុប ។

Example

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) ផ្ដល់​នូវ 0.29 ។

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CORREL

ត្រឡប់​មេគុណ​សហ​សម្ព័ន្ធ​រវាង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ពីរ ។

Syntax

CORREL(ទិន្នន័យ 1; ទិន្នន័យ 2)

ទិន្នន័យ 1 គឺជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 គឺ​ជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទីពីរ ។

Example

=CORREL(A1:A50;B1:B50) គណនា​មេគុណសហព័ន្ធ​ជា​រង្វាស់​របស់មេគុណ​លីនេអ៊ែរនៃ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទាំងពីរ ។

COVAR

ត្រឡប់​កូវ៉ារ្យង់​នៃ​ផលគុណ​គម្លាត​គូ ។

Syntax

COVAR(ទិន្នន័យ 1; ទិន្នន័យ 2)

ទិន្នន័យ 1 គឺជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 គឺ​ជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទីពីរ ។

Example

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Returns the covariance of the product of paired deviations, for the entire population.

Syntax

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

ទិន្នន័យ 1 គឺជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 គឺ​ជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទីពីរ ។

Example

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Returns the covariance of the product of paired deviations, for a sample of the population.

Syntax

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

ទិន្នន័យ 1 គឺជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 គឺ​ជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទីពីរ ។

Example

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

ត្រឡប់​តម្លៃ​តូច​បំផុត​ដែល​ច្បាប់​ទ្វេភាគ​ធំជាង ឬ​ស្មើ​នឹង​តម្លៃ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ ។

Syntax

CRITBINOM(ការ​សាកល្បង; SP; អាល់ហ្វា)

ការ​សាកល្បង ជា​ចំនួន​សរុប​នៃ​ការ​សាកល្បង ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ជោគជ័យ​សម្រាប់​ការ​សាកល្បង​មួយ ។

អាល់ហ្វា ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ទាប​បំផុត​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ឈាន​ដល់ ឬ​លើស ។

Example

=CRITBINOM(100;0.5;0.1) លទ្ធផល 44 ។

KURT

ត្រឡប់​សំណុំ​ទិន្ន​ន័យ kurtosis (យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ត្រូវ​ការ​ 4 ) ។

Syntax

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

ត្រឡប់​តម្លៃ​ធំ​បំផុត​ទី c ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​មួយ ។

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

LARGE(ទិន្នន័យ; ជួរ C)

ទិន្នន័យ ជា​ជួរ​ក្រឡា​នៃ​ទិន្នន័យ ។

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

LOGINV

ត្រឡប់​ច្បាប់​បំណែង​ចែក​លោការីត​ន័រម៉ាល់​ច្រាស ។

Syntax

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

Number (required) is the probability value for which the inverse standard logarithmic distribution is to be calculated.

Mean (optional) is the arithmetic mean of the standard logarithmic distribution (defaults to 0 if omitted).

StDev (optional) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution (defaults to 1 if omitted).

Example

=LOGINV(0.05;0;1) ត្រឡប់ 0.19 ។

LOGNORMDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​បំណែង​ចែក​លោការីត​ន័រម៉ាល់​ច្រាស ។

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

Syntax

LOGNORM.INV(Number ; Mean ; StDev)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ​ច្រាស នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

មធ្យម ជា​មធ្យម​នព្វន្ត​នៃ​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ ។

StDev (required) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.

Example

=LOGINV(0.05;0;1) ត្រឡប់ 0.19 ។

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

ត្រឡប់​ទៅ​តម្លៃ​បំណែង​ចែក lognormal ។

Syntax

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

មធ្យម (ស្រេចចិត្ត) ជា​តម្លៃ​មធ្យម​នៃ​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ ។

StDev គឺ​ជា​គម្លាតគំរូ​នៃ​ការ​ចែក​លោការីត​ស្តង់ដារ ។

Cumulative (optional) = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់​ស៊ីតេ Cumulative = 1 គណនា​ច្បាប់ ។

Example

=LOGNORMDIST(0.1;0;1) ត្រឡប់ 0.01 ។

LOGNORMDIST

ត្រឡប់​ទៅ​តម្លៃ​បំណែង​ចែក lognormal ។

Syntax

LOGNORMDIST(Number; Mean; StDev; Cumulative)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

មធ្យម (ស្រេចចិត្ត) ជា​តម្លៃ​មធ្យម​នៃ​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ ។

StDev គឺ​ជា​គម្លាតគំរូ​នៃ​ការ​ចែក​លោការីត​ស្តង់ដារ ។

Cumulative (optional) = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់​ស៊ីតេ Cumulative = 1 គណនា​ច្បាប់ ។

Example

=LOGNORMDIST(0.1;0;1) ត្រឡប់ 0.01 ។

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

SMALL

ត្រឡប់​តម្លៃ​តូច​បំផុត​ទី c ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​មួយ ។

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

SMALL(ទិន្នន័យ; ជួរ C)

ទិន្នន័យ ជា​ជួរ​ក្រឡា​នៃ​ទិន្នន័យ ។

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

Please support us!