អនុគមន៍​ស្ថិតិ ផ្នែក​ទី​បី

CONFIDENCE

ត្រឡប់ (1-អាល់ហ្វា) ចន្លោះ​ជឿជាក់​សម្រាប់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់ ។

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CONFIDENCE(អាល់ហ្វា; STDEV; ទំហំ)

អាល់ហ្វា ជា​កម្រិត​នៃ​ចន្លោះ​ជឿជាក់ ។

StDev គឺ​ជា​​គម្លាត​គំរូ​សម្រាប់​ចំនួន​សរុប ។

ទំហំ ជា​ទំហំ​នៃ​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​សរុប ។

Example

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) ផ្ដល់​នូវ 0.29 ។

CONFIDENCE.NORM

ត្រឡប់ (1-អាល់ហ្វា) ចន្លោះ​ជឿជាក់​សម្រាប់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់ ។

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CONFIDENCE(អាល់ហ្វា; STDEV; ទំហំ)

អាល់ហ្វា ជា​កម្រិត​នៃ​ចន្លោះ​ជឿជាក់ ។

StDev គឺ​ជា​​គម្លាត​គំរូ​សម្រាប់​ចំនួន​សរុប ។

ទំហំ ជា​ទំហំ​នៃ​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​សរុប ។

Example

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) ផ្ដល់​នូវ 0.29 ។

COVARIANCE.S

Returns the covariance of the product of paired deviations, for a sample of the population.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

ទិន្នន័យ 1 គឺជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 គឺ​ជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទីពីរ ។

Example

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Returns the covariance of the product of paired deviations, for the entire population.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

ទិន្នន័យ 1 គឺជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 គឺ​ជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទីពីរ ។

Example

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

CONFIDENCE

ត្រឡប់ (1-អាល់ហ្វា) ចន្លោះ​ជឿជាក់​សម្រាប់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់ ។

Syntax

CONFIDENCE(អាល់ហ្វា; STDEV; ទំហំ)

អាល់ហ្វា ជា​កម្រិត​នៃ​ចន្លោះ​ជឿជាក់ ។

StDev គឺ​ជា​​គម្លាត​គំរូ​សម្រាប់​ចំនួន​សរុប ។

ទំហំ ជា​ទំហំ​នៃ​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​សរុប ។

Example

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) ផ្ដល់​នូវ 0.29 ។

COVAR

ត្រឡប់​កូវ៉ារ្យង់​នៃ​ផលគុណ​គម្លាត​គូ ។

Syntax

COVAR(ទិន្នន័យ 1; ទិន្នន័យ 2)

ទិន្នន័យ 1 គឺជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 គឺ​ជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទីពីរ ។

Example

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

LOGINV

ត្រឡប់​ច្បាប់​បំណែង​ចែក​លោការីត​ន័រម៉ាល់​ច្រាស ។

Syntax

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ​ច្រាស នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

មធ្យម ជា​មធ្យម​នព្វន្ត​នៃ​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ ។

StDev គឺ​ជា​គម្លាតគំរូ​នៃ​​ច្បាប់​លោការីត​​ស្តង់ដារ ។

Example

=LOGINV(0.05;0;1) ត្រឡប់ 0.19 ។

LOGNORMDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​បំណែង​ចែក​លោការីត​ន័រម៉ាល់​ច្រាស ។

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

NORMINV(ចំនួន; មធ្យម; StDev)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ​ច្រាស នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

មធ្យម ជា​មធ្យម​នព្វន្ត​នៃ​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ ។

StDev គឺ​ជា​គម្លាតគំរូ​នៃ​ការ​ចែក​លោការីត​ស្តង់ដារ ។

Example

=LOGINV(0.05;0;1) ត្រឡប់ 0.19 ។

CRITBINOM

ត្រឡប់​តម្លៃ​តូច​បំផុត​ដែល​ច្បាប់​ទ្វេភាគ​ធំជាង ឬ​ស្មើ​នឹង​តម្លៃ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ ។

Syntax

CRITBINOM(ការ​សាកល្បង; SP; អាល់ហ្វា)

ការ​សាកល្បង ជា​ចំនួន​សរុប​នៃ​ការ​សាកល្បង ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ជោគជ័យ​សម្រាប់​ការ​សាកល្បង​មួយ ។

អាល់ហ្វា ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ទាប​បំផុត​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ឈាន​ដល់ ឬ​លើស ។

Example

=CRITBINOM(100;0.5;0.1) លទ្ធផល 44 ។

SMALL

ត្រឡប់​តម្លៃ​តូច​បំផុត​ទី c ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​មួយ ។

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

SMALL(ទិន្នន័យ; ជួរ C)

ទិន្នន័យ ជា​ជួរ​ក្រឡា​នៃ​ទិន្នន័យ ។

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Example

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

LARGE

ត្រឡប់​តម្លៃ​ធំ​បំផុត​ទី c ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​មួយ ។

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

LARGE(ទិន្នន័យ; ជួរ C)

ទិន្នន័យ ជា​ជួរ​ក្រឡា​នៃ​ទិន្នន័យ ។

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Example

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

LOGNORMDIST

ត្រឡប់​ទៅ​តម្លៃ​បំណែង​ចែក lognormal ។

Syntax

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

មធ្យម (ស្រេចចិត្ត) ជា​តម្លៃ​មធ្យម​នៃ​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ ។

StDev គឺ​ជា​គម្លាតគំរូ​នៃ​ការ​ចែក​លោការីត​ស្តង់ដារ ។

Cumulative (optional) = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់​ស៊ីតេ Cumulative = 1 គណនា​ច្បាប់ ។

Example

=LOGNORMDIST(0.1;0;1) ត្រឡប់ 0.01 ។

LOGNORMDIST

ត្រឡប់​ទៅ​តម្លៃ​បំណែង​ចែក lognormal ។

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

LOGNORMDIST(Number; Mean; StDev; Cumulative)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

មធ្យម (ស្រេចចិត្ត) ជា​តម្លៃ​មធ្យម​នៃ​ច្បាប់​លោការីត​គំរូ ។

StDev គឺ​ជា​គម្លាតគំរូ​នៃ​ការ​ចែក​លោការីត​ស្តង់ដារ ។

Cumulative (optional) = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់​ស៊ីតេ Cumulative = 1 គណនា​ច្បាប់ ។

Example

=LOGNORMDIST(0.1;0;1) ត្រឡប់ 0.01 ។

CORREL

ត្រឡប់​មេគុណ​សហ​សម្ព័ន្ធ​រវាង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ពីរ ។

Syntax

CORREL(ទិន្នន័យ 1; ទិន្នន័យ 2)

ទិន្នន័យ 1 គឺជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 គឺ​ជា​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទីពីរ ។

Example

=CORREL(A1:A50;B1:B50) គណនា​មេគុណសហព័ន្ធ​ជា​រង្វាស់​របស់មេគុណ​លីនេអ៊ែរនៃ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទាំងពីរ ។

KURT

ត្រឡប់​សំណុំ​ទិន្ន​ន័យ kurtosis (យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ត្រូវ​ការ​ 4 ) ។

Syntax

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

Example

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

Please support us!