អនុគមន៍​ស្ថិតិ ផ្នែក​ទី​មួយ

COUNTIFS

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

B

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​គំរូ​មួយ ដោយ​ប្រើ​ច្បាប់​ទ្វេធា ។

Syntax

B(Trials; SP; T1 [; T2])

ការ​សាកល្បង ជា​ចំនួន​ការ​សាកល្បង​ឯករាជ្យ ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ជោគជ័យ​លើ​ការ​សាកល្បង​នីមួយៗ ។

T1 កំណត់​លីមីត​ក្រោម​សម្រាប់​ចំនួន​សាកល្បង ។

T2 (ជា​ជម្រើស) កំណត់​លីមីត​លើ​សម្រាប់​ចំនួន​សាកល្បង ។

Example

រក​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ការ​បោះ​គ្រាប់​ឡុកឡាក់​ដប់​ដង ដើម្បី​ឲ្យ​ចេញ​លេខ​ប្រាំ​មួយ​ពីរ​ដង ? ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​លេខ​ប្រាំ​មួយ (ឬ​លេខ​ផ្សេង​ទៀត) ស្មើ 1/6 ។ រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​នឹង​ផ្សំ​កត្តា​ទាំង​នេះ ៖

=B(10;1/6;2) ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ 29% ។

BETADIST

ត្រឡប់​អនុគមន៍​បែតា ។

Syntax

BETADIST(Number; Alpha; Beta [; Start [; End [; Cumulative]]])

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ចន្លោះ ចាប់ផ្តើម និង​បញ្ចប់ ដែល​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​អនុគមន៍ ។

អាល់ហ្វា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មួយ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

បែតា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

ចាប់ផ្ដើម (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​ក្រោម​​សម្រាប់​ចំនួន ។

បញ្ចប់ (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​លើ​សម្រាប់ចំនួន ។

តគ្នា (ជម្រើស) អាច​ជា ០ ឬ False ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រប៉ាប៊ីលីតេ ។ វា​អាចជា​តម្លៃ​ផ្សេង ឬ​ True ឬ​បានលុប ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ច្បាប់​តគ្នា ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETADIST(0.75;3;4) returns the value 0.96.

BETADIST

ត្រឡប់​អនុគមន៍​បែតា ។

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BETA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative [; Start [; End]])

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ចន្លោះ ចាប់ផ្តើម និង​បញ្ចប់ ដែល​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​អនុគមន៍ ។

អាល់ហ្វា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មួយ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

បែតា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

តគ្នា (ជម្រើស) អាច​ជា ០ ឬ False ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រប៉ាប៊ីលីតេ ។ វា​អាចជា​តម្លៃ​ផ្សេង ឬ​ True ឬ​បានលុប ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ច្បាប់​តគ្នា ។

ចាប់ផ្ដើម (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​ក្រោម​​សម្រាប់​ចំនួន ។

បញ្ចប់ (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​លើ​សម្រាប់ចំនួន ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETADIST(0.75;3;4) ត្រឡប់​តម្លៃ 0.96

=BETADIST(0.75;3;4) ត្រឡប់​តម្លៃ 0.96

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BETA.DIST

BETAINV

Returns the inverse of the cumulative Beta probability density function.

Syntax

BETAINV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

Number is the probability associated with the Beta distribution for the given arguments Alpha and Beta.

Alpha is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Beta is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Start (optional) is the lower bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 0.

End (optional) is the upper bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 1.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETAINV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

BETAINV Wiki page

BETAINV

Returns the inverse of the cumulative Beta probability density function.

Syntax

BETA.INV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

Number is the probability associated with the Beta distribution for the given arguments Alpha and Beta.

Alpha is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Beta is a strictly positive parameter of the Beta distribution.

Start (optional) is the lower bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 0.

End (optional) is the upper bound of the output range of the function. If omitted, the default value is 1.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETA.INV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

BETA.INV Wiki page

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BETA.INV

BINOM.INV

ត្រឡប់​តម្លៃ​តូច​បំផុត​ដែល​ច្បាប់​ទ្វេភាគ​ធំជាង ឬ​ស្មើ​នឹង​តម្លៃ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ ។

Syntax

BINOM.INV(Trials; SP; Alpha)

ការ​សាកល្បង ជា​ចំនួន​សរុប​នៃ​ការ​សាកល្បង ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ជោគជ័យ​លើ​ការ​សាកល្បង​នីមួយៗ ។

Alpha The border probability that is attained or exceeded.

Example

=BINOM.INV(8;0.6;0.9) returns 7, the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BINOM.INV

BINOMDIST

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ច្បាប់​ទ្វេធា​ក្នុងលក្ខខណ្ឌ​នីមួយៗ ។​

Syntax

BINOMDIST(X; ការ​សាកល្បង; SP; C)

X ជា​ចំនួន​ជោគជ័យ​ក្នុង​សំណុំ​នៃ​ការ​សាកល្បង ។

ការ​សាកល្បង ជា​ចំនួន​ការ​សាកល្បង​ឯករាជ្យ ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ជោគជ័យ​លើ​ការ​សាកល្បង​នីមួយៗ ។

C = 0 គណនា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​តែ​មួយ និងC = 1 គណនា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​តគ្នា ។

Example

=BINOMDIST(A1;12;0.5;0) បង្ហាញ (ប្រសិន​បើ​តម្លៃ 0 to 12 ត្រូវ​បានបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង A1) ប្រូបាប៊ីលីតេ​សម្រាប់ 12 flips នៃកាក់​ដែលក្បាល នឹង​បង្ហាញ​ចំនួន​ពេលវេលាជាក់លាក់​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង A1 ។

=BINOMDIST(A1;12;0.5;1) បង្ហាញ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេតៗគ្នា​សម្រាប់​ស៊េរី​តែ​មួយ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ A1 = 4 ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​តៗគ្នា​នៃ​ស៊េរី​គឺ 0, 1, 2, 3 ឬ 4 ដង ក្បាល (non-exclusive OR) ។

BINOMDIST

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ច្បាប់​ទ្វេធា​ក្នុងលក្ខខណ្ឌ​នីមួយៗ ។​

Syntax

BINOMDIST(X; ការ​សាកល្បង; SP; C)

X ជា​ចំនួន​ជោគជ័យ​ក្នុង​សំណុំ​នៃ​ការ​សាកល្បង ។

ការ​សាកល្បង ជា​ចំនួន​ការ​សាកល្បង​ឯករាជ្យ ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ជោគជ័យ​លើ​ការ​សាកល្បង​នីមួយៗ ។

C = 0 គណនា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​តែ​មួយ និងC = 1 គណនា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​តគ្នា ។

Example

=BINOMDIST(A1;12;0.5;0) បង្ហាញ (ប្រសិន​បើ​តម្លៃ 0 to 12 ត្រូវ​បានបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង A1) ប្រូបាប៊ីលីតេ​សម្រាប់ 12 flips នៃកាក់​ដែលក្បាល នឹង​បង្ហាញ​ចំនួន​ពេលវេលាជាក់លាក់​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង A1 ។

=BINOMDIST(A1;12;0.5;1) បង្ហាញ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេតៗគ្នា​សម្រាប់​ស៊េរី​តែ​មួយ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ A1 = 4 ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​តៗគ្នា​នៃ​ស៊េរី​គឺ 0, 1, 2, 3 ឬ 4 ដង ក្បាល (non-exclusive OR) ។

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.BINOM.DIST

CHIDIST

ត្រឡប់​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ពី ​Chi square ដែល​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ ដែល​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​អះ​អាង ។ CHIDIST ប្រៀបធៀប​តម្លៃ​ Chi square ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​សម្šាប់​គំរូ​ចៃដន្យ​ដែល​ត្រូវបាន​គណនា​ពី​ផល​បូក​នៃ​​(តម្លៃ​អង្កេត​-តម្លៃ​រំពឹងគិត)^2/​តម្លៃ​រំពឹង​គិត សម្រាប់​តម្លៃ​ទាំង​អស់តាម​ច្បាប់​បំណែង​ចែក​ Chi square តាម​ទ្រឹស្តី​បទ និង​កំណត់​ពី​វា​នូវ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស​សម្រាប់​សម្មតិកម្ម​ដែល​ត្រូវ​បាន​សាក​ល្បង ។

ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​កំណត់​ដោយ CHIDIST ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ CHITEST ផង​ដែរ ។

Syntax

CHIDIST(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី)

ចំនួន ជា​តម្លៃ chi-square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ដើម្បី​កំណត់ប្រូបាប៊ីតីលីតេ​​​​កំហុស​ ។

ដឺក្រេ​សេរី គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​របស់​បទពិសោធន៍ ។

Example

=CHIDIST(13.27; 5) ស្មើ 0.02 ។

បើ​តម្លៃ​ Chi square នៃ​គំរូចៃ​ដន្យ​គឺ​ 13.27 និង​បើការ​ពិសោធន៍​មាន​កម្រិត​សេរីភាព​សើ្ម 5 នោះ​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​ធានា​ជាមួយ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុស 2% ។

CHIINV

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ម្ខាង​​​បញ្ជ្រាស​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក​ chi-squared ។

Syntax

CHIINV(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​នៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស ។

ដឺក្រេ​សេរី គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​​របស់​បទពិសោធន៍ ។

Example

ពុម្ព​មួយ​ត្រូវ​បាន​បោះ 1020 ដង ។ ចំនួន​លើ​ពុម្ព 1 ដល់ 6 មាន 195, 151, 148, 189, 183 និង 154 ដង (​តម្លៃ​អង្កេត) ។ សម្មតិកម្ម​ដែល​ពុម្ព​មិន​ថេរ នឹង​ត្រូវ​បាន​សាកល្បង ។

ច្បាប់​ Chi square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​រូបមន្ត​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​ខាង​លើ ។ ដោយ​សារ​តម្លៃ​រំពឹង​គិត​សម្រាប់​លេខ​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​លើ​ពុម្ព​សម្រាប់​ការ​គ្រវែង​ n ដង​ គឺ n គុណ​នឹង​ 1/6, ដូច្នេះ 1020/6 = 170 រូបមន្ត​ត្រឡប់​ 13.27 នៃតម្លៃ​ Chi square ។

បើ​ Chi square (បាន​អង្កេត​) គឺ​ធំ​ជាង​ ឬ​ស្មើ​ Chi square CHIINV (តាម​ទ្រឹស្តី) សម្មតិកម្ម​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះ​បង់​ចោល ដោយ​គម្លាត​ចន្លោះ​​ទ្រឹស្តី និង​ការ​ពិសោធន៍​​ធំ​ពេក ។ បើ​ Chi square បាន​អង្កេត​តិច​ជាង​ CHIINV នោះ​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​អះអាង​ដោយ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស​ដែលបាន​ចង្អុល​បង្ហាញ ។

=CHIINV(0.05;5) ត្រឡប់ 11.07 ។

=CHIINV(0.02;5) ត្រឡប់ 13.39 ។

បើ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុស​គឺ 5% ពុម្ព​គឺ​មិន​ពិត ។ បើ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុសគឺ 2% គ្មាន​ហេតុផល​នឹង​ជឿ​ថា​វា​ថេរទេ ។

CHISQDIST

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការ​ងាក​ចេញ​​ពី​ច្បាប់​ចៃដន្យ​នៃ​ស៊េរី​សាក​ល្បង​ពីរ ផ្អែក​​លើ​ការ​សាក​ល្បង​ chi-squared សម្រាប់​ឯករាជ្យ​មួយ​ ។ CHITEST ត្រឡប់​ច្បាប់​ chi-squared នៃ​ទិន្នន័យ ។

ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​កំណត់​ដោយ​ CHITEST ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ CHIDIST នោះ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ Chi square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ត្រូវ​បាន​ហុច​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជំនួស​ឲ្យ​ជួរ​ដេក​ទិន្នន័យ​ ។

Syntax

CHITEST(ទិន្នន័យ B; ទិន្នន័យ E)

ទិន្នន័យ B គឺ​ជា​អារ៉េ​នៃ​ការ​អង្កេត ។

ទិន្នន័យ E គឺ​ជា​ជួរ​របស់​តម្លៃ​ដែល​រំពឹង​ទុក ។

Example

ទិន្នន័យ B (បាន​អង្កេត)

ទិន្នន័យ E (បាន​រំពឹង)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) ស្មើ 0.02 ។ វា​គឺ​ជា​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ដែល​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​អង្កេត​រនៃ​កា​ចែកចាយ​ការ៉េ Chi-square តាម​ទ្រឹស្ដី ។

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.TEST

CHISQDIST

ត្រឡប់​តម្លៃ​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ ឬ​អនុគមន៍​ច្បាប់​cumulative​ សម្រាប់ច្បាប់​ chi-square ។

Syntax

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom; Cumulative)

ចំនួន ជា​តម្លៃ chi-square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ដើម្បី​កំណត់ប្រូបាប៊ីតីលីតេ​​​​កំហុស​ ។

ដឺក្រេ​សេរី គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​របស់​បទពិសោធន៍ ។

តគ្នា (ជម្រើស) អាច​ជា ០ ឬ False ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រប៉ាប៊ីលីតេ ។ វា​អាចជា​តម្លៃ​ផ្សេង ឬ​ True ឬ​បានលុប ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ច្បាប់​តគ្នា ។

Example

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) equals 0.1115650801, the probability density function with 2 degrees of freedom, at x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) equals 0.7768698399, the cumulative chi-square distribution with 2 degrees of freedom, at the value x = 3.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST

CHISQDIST

ត្រឡប់​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ពី ​Chi square ដែល​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ ដែល​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​អះ​អាង ។ CHIDIST ប្រៀបធៀប​តម្លៃ​ Chi square ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​សម្šាប់​គំរូ​ចៃដន្យ​ដែល​ត្រូវបាន​គណនា​ពី​ផល​បូក​នៃ​​(តម្លៃ​អង្កេត​-តម្លៃ​រំពឹងគិត)^2/​តម្លៃ​រំពឹង​គិត សម្រាប់​តម្លៃ​ទាំង​អស់តាម​ច្បាប់​បំណែង​ចែក​ Chi square តាម​ទ្រឹស្តី​បទ និង​កំណត់​ពី​វា​នូវ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស​សម្រាប់​សម្មតិកម្ម​ដែល​ត្រូវ​បាន​សាក​ល្បង ។

ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​កំណត់​ដោយ CHIDIST ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ CHITEST ផង​ដែរ ។

Syntax

CHIDIST(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី)

ចំនួន ជា​តម្លៃ chi-square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ដើម្បី​កំណត់ប្រូបាប៊ីតីលីតេ​​​​កំហុស​ ។

ដឺក្រេ​សេរី គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​របស់​បទពិសោធន៍ ។

Example

=CHIDIST(13.27; 5) ស្មើ 0.02 ។

បើ​តម្លៃ​ Chi square នៃ​គំរូចៃ​ដន្យ​គឺ​ 13.27 និង​បើការ​ពិសោធន៍​មាន​កម្រិត​សេរីភាព​សើ្ម 5 នោះ​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​ធានា​ជាមួយ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុស 2% ។

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST.RT

CHISQDIST

ត្រឡប់​តម្លៃ​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ ឬ​អនុគមន៍​ច្បាប់​cumulative​ សម្រាប់ច្បាប់​ chi-square ។

Syntax

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom [; Cumulative])

លេខ គឺ​ជា​លេខ​សម្រាប់អនុគមន៍​ដែលត្រូវ​គណនា ។

Degrees Of Freedom គឺ​ជា​ដឺក្រេ​សម្រាប់​អនុគមន៍ chi-square ។

តគ្នា (ជម្រើស) ៖ ០ ឬ False គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ ។ តម្លៃ​ផ្សេង ឬ​ True ឬ​បានលុប​គណនា​អនុគមន៍​ច្បាប់​តគ្នា ។

CHISQINV

ត្រឡប់​បញ្ច្រាស​របស់ CHISQDIST ។

Syntax

CHISQINV(Probability; Degrees of Freedom)

ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ គឺ​ជា​តម្លៃប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​សម្រាប់បញ្ច្រាស chi-square ដែល​ត្រូវ​គណនា ។

Degrees Of Freedom គឺ​ជា​ដឺក្រេ​សម្រាប់​អនុគមន៍ chi-square ។

CHISQINV

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ម្ខាង​​​បញ្ជ្រាស​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក​ chi-squared ។

Syntax

CHISQ.INV(Probability; DegreesFreedom)

ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ គឺ​ជា​តម្លៃប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​សម្រាប់បញ្ច្រាស chi-square ដែល​ត្រូវ​គណនា ។

Degrees Of Freedom គឺ​ជា​ដឺក្រេ​សម្រាប់​អនុគមន៍ chi-square ។

Example

=CHIINV(0.05;5) ត្រឡប់ 11.07 ។

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV

CHISQINV

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ម្ខាង​​​បញ្ជ្រាស​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក​ chi-squared ។

Syntax

CHIINV(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​នៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស ។

ដឺក្រេ​សេរី គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​​របស់​បទពិសោធន៍ ។

Example

ពុម្ព​មួយ​ត្រូវ​បាន​បោះ 1020 ដង ។ ចំនួន​លើ​ពុម្ព 1 ដល់ 6 មាន 195, 151, 148, 189, 183 និង 154 ដង (​តម្លៃ​អង្កេត) ។ សម្មតិកម្ម​ដែល​ពុម្ព​មិន​ថេរ នឹង​ត្រូវ​បាន​សាកល្បង ។

ច្បាប់​ Chi square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​រូបមន្ត​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​ខាង​លើ ។ ដោយ​សារ​តម្លៃ​រំពឹង​គិត​សម្រាប់​លេខ​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​លើ​ពុម្ព​សម្រាប់​ការ​គ្រវែង​ n ដង​ គឺ n គុណ​នឹង​ 1/6, ដូច្នេះ 1020/6 = 170 រូបមន្ត​ត្រឡប់​ 13.27 នៃតម្លៃ​ Chi square ។

បើ​ Chi square (បាន​អង្កេត​) គឺ​ធំ​ជាង​ ឬ​ស្មើ​ Chi square CHIINV (តាម​ទ្រឹស្តី) សម្មតិកម្ម​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះ​បង់​ចោល ដោយ​គម្លាត​ចន្លោះ​​ទ្រឹស្តី និង​ការ​ពិសោធន៍​​ធំ​ពេក ។ បើ​ Chi square បាន​អង្កេត​តិច​ជាង​ CHIINV នោះ​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​អះអាង​ដោយ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស​ដែលបាន​ចង្អុល​បង្ហាញ ។

=CHIINV(0.05;5) ត្រឡប់ 11.07 ។

=CHIINV(0.02;5) ត្រឡប់ 13.39 ។

បើ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុស​គឺ 5% ពុម្ព​គឺ​មិន​ពិត ។ បើ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុសគឺ 2% គ្មាន​ហេតុផល​នឹង​ជឿ​ថា​វា​ថេរទេ ។

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV.RT

CHITEST

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការ​ងាក​ចេញ​​ពី​ច្បាប់​ចៃដន្យ​នៃ​ស៊េរី​សាក​ល្បង​ពីរ ផ្អែក​​លើ​ការ​សាក​ល្បង​ chi-squared សម្រាប់​ឯករាជ្យ​មួយ​ ។ CHITEST ត្រឡប់​ច្បាប់​ chi-squared នៃ​ទិន្នន័យ ។

ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​កំណត់​ដោយ​ CHITEST ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ CHIDIST នោះ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ Chi square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ត្រូវ​បាន​ហុច​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជំនួស​ឲ្យ​ជួរ​ដេក​ទិន្នន័យ​ ។

Syntax

CHITEST(ទិន្នន័យ B; ទិន្នន័យ E)

ទិន្នន័យ B គឺ​ជា​អារ៉េ​នៃ​ការ​អង្កេត ។

ទិន្នន័យ E គឺ​ជា​ជួរ​របស់​តម្លៃ​ដែល​រំពឹង​ទុក ។

Example

ទិន្នន័យ B (បាន​អង្កេត)

ទិន្នន័យ E (បាន​រំពឹង)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) ស្មើ 0.02 ។ វា​គឺ​ជា​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ដែល​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​អង្កេត​រនៃ​កា​ចែកចាយ​ការ៉េ Chi-square តាម​ទ្រឹស្ដី ។

COUNT

រាប់​ថា​តើ​មាន​ចំនួន​ប៉ុន្មាន​ក្នុង​បញ្ជី​​អាគុយម៉ង់ ។ ធាតុ​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ ។

Syntax

COUNT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

ធាតុ 2, 4, 6 និង​ 8 នៅ​ក្នុង​តម្លៃវាល 1-4 ត្រូវ​បាន​រាប់ ។

=COUNT(2;4;6;"eight") = 3 ។ រាប់​ចំនួន ដូច្នេះ​គឺ 3 ។

COUNTA

រាប់​ថា​តើ​មាន​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន​ ក្នុង​បញ្ជី​អាគុយម៉ង់ ។ រាប់​ធាតុ​អត្ថបទ​ផង​ដែរ ទោះ​បី​ជា​ពួក​វា​មាន​ខ្សែ​អក្សរ​ទទេ​ប្រវែង​ ០ ក៏​ដោយ ។ ប្រសិនបើ​អាគុយម៉ង់​មួយ​គឺ​ជា​អារេ ឬ​សេចក្តី​យោង នោះ​ក្រឡា​ទទេ​ក្នុង​អារេ ឬ ​សេចក្តី​យោង​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​អើពើ​ឡើយ ។

Syntax

COUNTA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

ធាតុ 2, 4, 6 និង​ 8 នៅ​ក្នុង​តម្លៃវាល 1-4 ត្រូវ​បាន​រាប់ ។

=COUNTA(2;4;6;"eight") = ។ រាប់តម្លៃ​ដូច្នេះ​គឺ 4 ។

COUNTBLANK

ត្រឡប់​ចំនួន​ក្រឡា​ទទេ ។

Syntax

COUNTBLANK(ជួរ)

ត្រឡប់​ចំនួនក្រឡា​ទទេ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា ជួរ ។

Example

=COUNTBLANK(A1:B2) ត្រឡប់ 4 ប្រសិន​បើ​ក្រឡា A1, A2, B1, និង B2 គឺ​ទទេ ។

COUNTIF

ត្រឡប់​ចំនួន​ក្រឡា ដែល​ជួប​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា​មួយ ។

Syntax

COUNTIF(Range; Criterion)

ជួរ ជា​ជួរ​ដែល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Example

A1:A10 គឺ​ជា​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​មានលេខ 2000 ដល់2009 ។ ក្រឡា B1 មាន​លេខ 2006 ។ នៅ​ក្នុង​ក្រឡា B2 អ្នក​អាច​បញ្ចូល​រូបមន្ត ៖

=COUNTIF(A1:A10;2006) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - this returns 4.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - when B1 contains 2006, this returns 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2) where cell C2 contains the text >2006 counts the number of cells in the range A1:A10 which are >2006.

ដើម្បី​រាប់​តែ​លេខ​អវិជ្ជមាន ៖ =COUNTIF(A1:A10;"<0")

EXPONDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

Syntax

EXPONDIST(ចំនួន; ឡាំដា; C)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​នៃ​អនុគមន៍ ។

ឡាំដា ជា​តម្លៃ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

C ជា​តម្លៃ​តក្ក​ដែល​កំណត់​ទម្រង់​នៃ​អនុគមន៍ ។C = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ និងC = 1 គណនា​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

Example

=EXPONDIST(3;0.5;1) ត្រឡប់ 0.78 ។

EXPONDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

Syntax

EXPONDIST(ចំនួន; ឡាំដា; C)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​នៃ​អនុគមន៍ ។

ឡាំដា ជា​តម្លៃ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

C ជា​តម្លៃ​តក្ក​ដែល​កំណត់​ទម្រង់​នៃ​អនុគមន៍ ។C = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ និងC = 1 គណនា​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

Example

=EXPONDIST(3;0.5;1) ត្រឡប់ 0.78 ។

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.EXPON.DIST

INTERCEPT

គណនា​ចំណុច​ដែល​បន្ទាត់​មួយ​នឹង​ប្រសព្វ​តម្លៃ y ដោយ​ប្រើ​តម្លៃ x និង y ដែល​បាន​ស្គាល់ ។

Syntax

INTERCEPT(ទិន្នន័យ Y; ទិន្នន័យ X)

ទិន្នន័យ Y ជា​សំណុំ​ឯករាជ្យ​នៃ​ការ​អង្កេត ឬ​ទិន្នន័យ ។

ទិន្នន័យ X ជា​សំណុំ​ឯករាជ្យ​នៃ​ការ​អង្កេត ឬ​ទិន្នន័យ ។

ឈ្មោះ អារេ ឬ​សេចក្តី​យោង​ដែល​មាន​លេខ​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​ទីនេះ ។ លេខ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ផ្ទាល់​ផង​ដែរ ។

Example

ដើម្បី​គណនា​ចំណុច​ប្រសព្វ​អ័ក្ស ប្រើ​ក្រឡា D3:D9 ជា​តម្លៃ y និង C3:C9 ជា​តម្លៃ x ពី​សៀវភៅ​បញ្ជី​ឧទាហរណ៍ ។ ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​នឹង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

=INTERCEPT(D3:D9;C3:C9) = 2.15 ។

RSQ

ត្រឡប់​មេគុណ​សហសម្ព័ន្ធ Pearson ការេ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​តម្លៃ​ដែល​បាន​ផ្តល់ ។ RSQ (ក៏​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា មេគុណ​ដេទែរមីណង់) ជា​រង្វាស់​សម្រាប់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​ការ​លៃតម្រូវ និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ការ​វិភាគ​តំរែ​តំរង់ ។

Syntax

RSQ(ទិន្នន័យ Y; ទិន្នន័យ X)

ទិន្នន័យ Y គឺ​ជា​អារ៉េ ឬ​ជួរ​របស់​ចំណុច​ទិន្នន័យ ។

ទិន្នន័យ X គឺ​ជា​អារ៉េ ឬ​ជួររបស់​ចំណុច​ទិន្នន័យ ។

Example

=RSQ(A1:A20;B1:B20) គណនា​មេគុណ​សហសម្ព័ន្ធ​សម្រាប់ទាំង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ A និង B ។

Please support us!