អនុគមន៍​​ប្រមាណ​វិធី​ប៊ីត​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទ គណិតវិទ្យា


BITAND

ត្រឡប់​ឈ្នាប់​​តក្ក "និង" របស់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITAND(number1; number2)

Number1 និង number2 ចំនួន​គត់​ដែល​អាច​​តិច​ជាង 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Example

=BITAND(6;10) ត្រឡប់ 2 (0110 & 1010 = 0010) ។

BITLSHIFT

អង្កិល​​លេខ​ទៅ​ឆ្វេង​​ចំនួន n ប៊ីត ។

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITLSHIFT(number; shift)

ចំនួន ជា​ចំនួន​គត់​ដែល​អាច​តិច​ជាង 2 ^ 48 (281 474 976 710 656) ។

អង្កិល ជា​លេខ​នៃ​ទីតាំង​ប៊ីត​នឹង​ផ្លាស់ទី​ទៅ​ឆ្វេង ។ ប្រសិនបើ​អង្កិល​​អវិជ្ជមាន វា​គឺ​ជា​វេវចនសព្ទ​ដោយ​មាន BITRSHIFT (number; -shift) ។​

Example

=BITLSHIFT(6;1) ត្រឡប់ 12 (0110 << 1 = 1100).

BITOR

ត្រឡប់​ឈ្នាប់​តក្ក "ឬ" របស់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITOR(number1; number2)

Number1 និង number2 ចំនួន​គត់​ដែល​អាច​​តិច​ជាង 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

=BITOR(6;10) ត្រឡប់ 14 (0110 | 1010 = 1110).

BITRSHIFT

អង្កិល​លេខ​ទៅ​​ស្ដាំ​ចំនួន n ប៊ីត ។

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITRSHIFT(ចំនួន; អង្កិល)

ចំនួន ជា​ចំនួន​គត់​ដែល​អាច​តិច​ជាង 2 ^ 48 (281 474 976 710 656) ។

អង្កិល ជា​លេខ​​នៃ​ទីតាំង​ប៊ីត​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ទី​ទៅ​ស្ដាំ ។ ប្រសិនបើ​​អង្កិល​អវិជ្ជមាន វា​គឺ​ជា​វេវចនសព្ទ​ដោយ​មាន BITLSHIFT (number; -shift) ។​

Example

=BITRSHIFT(6;1) ត្រឡប់ 3 (0110 >> 1 = 0011) ។

BITXOR

ត្រឡប់​ឈ្នាប់​តក្ដ "exclusive or" របស់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

BITXOR(number1; number2)

Number1 និង number2 ចំនួន​គត់​ដែល​អាច​​តិច​ជាង 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Example

=BITXOR(6;10) ត្រឡប់ 12 (0110 ^ 1010 = 1100)

Please support us!