អនុគមន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្នែក​ទី​បី

COUPDAYBS

ត្រឡប់​ចំនួន​ថ្ងៃ​ពី​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​បង់​ការ​ប្រាក់​លើ​មូលប័ត្រ រហូត​ដល់​កាល​បរិច្ឆេទ​ទូទាត់ ។

Syntax

COUPDAYBS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

​ប្រេ​កង់​​ ជា​ចំនួន​នៃ​​ការ​បង់​ការប្រាក់​​ក្នុងមួយ​ឆ្នាំ​​ (១, ២ ឬ ៤)​ ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


Example

មូលប័ត្រ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ទិញ​នៅ​ថ្ងៃ 2001-01-25 ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​គឺ 2001-11-15 ។ ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បង់​កន្លះ​​ឆ្នាំ​ម្តង (ប្រេកង់​ស្មើ 2) ។ ដោយ​ប្រើ​ការ​គណនា​ការ​ប្រាក់​សមតុល្យ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ (មូលដ្ឋាន 3) រក​ចំនួន​ថ្ងៃ ?

=COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) ត្រឡប់ 71 ។

COUPDAYS

ត្រឡប់​ចំនួន​ថ្ងៃ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ការ​ប្រាក់​បច្ចុប្បន្ន ដែល​មាន​កាល​បរិច្ឆេទ​ទូទាត់ ។

Syntax

COUPDAYS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

ប្រេកង់ គឺ​ជា​ចំនួន​ចំណាយ​អត្រាការប្រាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ (1, 2 ឬ 4) ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


Example

មូលប័ត្រ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ទិញ​នៅ​ថ្ងៃ 2001-01-25 ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់គឺ 2001-11-15 ។ ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បង់​កន្លះ​ឆ្នាំ​ម្តង (ប្រេកង់​ស្មើ 2) ។ ដោយ​ប្រើ​ការ​គណនា​ការ​ប្រាក់​សមតុល្យ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ (មូលដ្ឋាន 3) រក​ចំនួន​ថ្ងៃ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ការ​ប្រាក់​ដែល​មាន​កាល​បរិច្ឆេទ​​ទូទាត់ ?

=COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) ត្រឡប់ 181 ។

COUPDAYSNC

ត្រឡប់​ចំនួន​ថ្ងៃ​គិត​ពី​កាល​បរិច្ឆេទ​​ទូទាត់​រហូត​ដល់​កាល​បរិច្ឆេទ​បង់​ការ​ប្រាក់​បន្ទាប់ ។

Syntax

COUPDAYSNC(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

ប្រេកង់ គឺ​ជា​ចំនួន​ចំណាយ​ការប្រាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ (1, 2 ឬ 4) ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


Example

មូលប័ត្រ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ទិញ​នៅ​ថ្ងៃ 2001-01-25 ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​គឺ 2001-11-15 ។ ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បង់​កន្លះ​ឆ្នាំ​ម្តង​(ប្រេកង់​ស្មើ 2) ។ ដោយ​ប្រើ​ការ​គណនា​ការ​ប្រាក់​សមតុល្យ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ (មូលដ្ឋាន 3) រក​ចំនួន​ថ្ងៃ​ដែល​នៅ​រហូត​ដល់​ការ​បង់​ការ​ប្រាក់​បន្ទាប់ ?

=COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) ត្រឡប់ 110 ។

COUPNCD

ត្រឡប់​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ដំបូង ក្រោយ​ពី​កាល​បរិច្ឆេទ​​ទូទាត់ ។ ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លទ្ធផល​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ ។

Syntax

COUPNCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

ប្រេកង់ គឺ​ជា​ចំនួន​ចំណាយ​អត្រាការប្រាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ (1, 2 ឬ 4) ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


Example

មូលប័ត្រ​ត្រូវ​បាន​ទិញ​នៅ​ 2001-01-25 កាលបរិច្ឆេទ​ដល់ថ្ងៃ​កំណត់​បង់​គឺ 2001-11-15 ។ អត្រា​ត្រូវ​បាន​ចំណាយ​ពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំ (ប្រេកង់គឺ 2) ។ ដោយ​ប្រើ​ការ​គណនា​ការប្រាក់​តុល្យភាព​ប្រចាំ​ឆ្នាំ (basis 3) តើ​កាលបរិច្ឆេទ​ការប្រាក់​បន្ទាប់នៅ​ពេលណា ?

=COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) ត្រឡប់ 2001-05-15 ។

COUPNUM

ត្រឡប់​ចំនួន​គូប៉ុង (ការ​បង់​ការ​ប្រាក់) ចន្លោះ​កាល​បរិច្ឆេទ​​ទូទាត់ និង​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់ ។

Syntax

COUPNUM(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

​ប្រេ​កង់​​ ជា​ចំនួន​នៃ​​ការ​បង់​ការប្រាក់​​ក្នុងមួយ​ឆ្នាំ​​ (១, ២ ឬ ៤)​ ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


Example

មូលប័ត្រ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ទិញ​នៅ​ថ្ងៃ 2001-01-25 ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​គឺ 2001-11-15 ។ ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បង់​កន្លះ​ឆ្នាំ​ម្តង (ប្រេកង់​ស្មើ 2) ។ ដោយ​ប្រើ​ការ​គណនា​ការ​ប្រាក់​សមតុល្យ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ (មូលដ្ឋាន 3) រក​ចំនួន​​កាល​បរិច្ឆេទ​ការ​ប្រាក់ ​​?

=COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) ត្រឡប់ 2 ។

COUPPCD

ត្រឡប់​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​កាល​បរិច្ឆេទ​បង់​ការ​ប្រាក់​មុន​កាល​បរិច្ឆេទ​​ទូទាត់ ។ ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លទ្ធផល​ជា​​​កាល​បរិច្ឆេទ ។

Syntax

COUPPCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

​ប្រេ​កង់​​ ជា​ចំនួន​នៃ​​ការ​បង់​ការប្រាក់​​ក្នុងមួយ​ឆ្នាំ​​ (១, ២ ឬ ៤)​ ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


Example

មូលប័ត្រ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ទិញ​នៅ​ថ្ងៃ 2001-01-25 ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​គឺ 2001-11-15 ។ ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​បង់​កន្លះ​ឆ្នាំ​ម្តង (ប្រេកង់​ស្មើ 2) ។ ដោយ​ប្រើ​ការ​គណនា​ការ​ប្រាក់​សមតុល្យ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ (មូលដ្ឋាន 3) តើ​កាល​បរិច្ឆេទ​ការ​ប្រាក់​មុន​ទិញ​ជា​ថ្ងៃ​អ្វី ?

=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) ត្រឡប់ 2000-15-11 ។

FV

ត្រឡប់​តម្លៃ​អនាគត​នៃ​ការ​វិនិយោគ​មួយ ដែល​ផ្អែក​លើ​ការ​បង់ប្រាក់​ថេរ និង​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ថេរ​តាម​អំឡុងពេល (តម្លៃ​អនាគត) ។

Syntax

FV(Rate; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Type ] ])

អត្រា ជា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​តាម​កាល​កំណត់ ។

NPer ជា​ចំនួន​សរុប​នៃ​អំឡុងពេល​​ (អំឡុងពេល​ការ​បង់​ប្រាក់​​) ។

Pmt គឺ​ជា​កា​រចំណាយ​ប្រចាំឆ្នាំ​យ៉ាង​ទៀតទាត់​ក្នុង​មួយ​រយៈពេល ។

PV (ជម្រើស) គឺ​ជា​តម្លៃសាច់ប្រាក់ (បច្ចុប្បន្ន) នៃ​កា​របណ្ដាក់​ទុន ។

ប្រភេទ (ជាជម្រើស) កំណត់​ថាតើ​កា​រចំណាយ​គឺ​ដល់ពេល​កំណត់​នៅ​ដើម ឬ​ចុង​រយៈពេល​ត្រូវ​បង់ ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

រក​តម្លៃ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ការ​វិនិយោគ​មួយ បើ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​គឺ 4% និង​អំឡុងពេល​បង់​ប្រាក់​គឺ​ពីរ​ឆ្នាំ ដែល​បង់​ក្នុង​មួយ​អំឡុងពេល​ 750 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ ការ​វិនិយោគ​មាន​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន 2500 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។

=FV(4%;2;750;2500) = -4234.00 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ តម្លៃ​នៅ​ចុង​បណ្ដាក់​ទុន​គឺ 4234.00 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។

FVSCHEDULE

គណនា​តម្លៃ​កើន​ឡើង​នៃ​ដើម​ទុន​ចាប់ផ្តើម​សម្រាប់​ស៊េរី​នៃ​អត្រា​ការប្រាក់​ខុស​គ្នា​តាម​កាល​កំណត់ ។

Syntax

FVSCHEDULE(ប្រាក់​ដើម; តារាង​ពេល)

ប្រាក់​ដើមគឺ​ជា​ការ​ចាប់ផ្ដើម​ដើមទុន ​​​។

តារាង​ពេលវេលាគឺ​ជា​ស៊េរី​របស់​អត្រា​ការ​ប្រាក់ ឧទាហរណ៍ ជា​ជួរ H3:H5 ឬ​ជា (បញ្ជី) (មើល​ឧទាហរណ៍) ។

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

1000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ត្រូវ​បាន​វិនិយោគ​ ក្នុង​​រយៈ​ពេល​បី​ឆ្នាំ ។ អត្រា​ការ​ប្រាក់​គឺ 3%, 4% និង 5​% ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ។ រក​តម្លៃ​ក្រោយ​បី​ឆ្នាំ ?

=FVSCHEDULE(1000;{0.03;0.04;0.05}) ត្រឡប់ 1124.76 ។

INTRATE

គណនា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដែល​ផ្តល់​លទ្ធផល ពេល​មូលប័ត្រ​មួយ (ឬ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត) ត្រូវ​បាន​ទិញ​ក្នុង​តម្លៃ​វិនិយោគ និង​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​រំលោះ ។ ការ​ការប្រាក់​ត្រុវ​បាន​បង់​ ។

Syntax

INTRATE(Settlement; Maturity; Investment; Redemption [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់ គឺ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​មូលប័ត្រ​ត្រូវ​បានលក់ ។

វិនិយោគ គឺ​ជា​តម្លៃ​​ទិញ ។

កា​រលោះ គឺ​ជា​តម្លៃលក់ ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


Example

គំនូរ​ត្រូវ​នាំយក​នៅ​ 1990-01-15 សម្រាប់​មួយលាន និង​លក់​នៅ 2002-05-05 សម្រាប់​ពីរ​លាន ។ មូលដ្ឋាន​គឺការ​គណនា​​តុល្យភាព​ប្រចាំថ្ងៃ​ (basis = 3) ។ តើ​កម្រិត​ការប្រាក់​ជា​មធ្យម​ប្រចាំឆ្នាំ​ចំនួន​ប៉ុន្មាន ?

=INTRATE("1990-01-15"; "2002-05-05"; 1000000; 2000000; 3) ត្រឡប់ 8.12% ។

IPMT

គណនា​រំលោះ​បំណុល​តាម​កាល​កំណត់​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​មួយ​ដែល​បង់​ទៀងទាត់ និង​មាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ថេរ ។

Syntax

IPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV [; Type]])

អត្រា ជា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​តាម​កាល​កំណត់ ។

អំឡុងពេល ជា​អំឡុងពេល​ដែល​ការ​ប្រាក់​សន្សំ​ត្រូវ​បាន​គណនា ។ អំឡុងពេល=NPER បើ​ការ​ប្រាក់​សន្សំ​សម្រាប់​អំឡុងពេល​ចុង​ក្រោយ​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

NPer គឺ​ជា​ចំនួន​រយៈពេល​សរុប កំឡុង​ដែល​​ប្រាក់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ណាមួយ​ត្រូវ​ចំណាយ ។

PV ជា​តម្លៃ​សាច់​ប្រាក់​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​លំដាប់​ការ​បង់​ប្រាក់ ។

FV (ស្រេច​ចិត្ត) ជា​តម្លៃ​ដែល​ចង់​បាន (តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន) នៅ​បំណាច់​អំឡុងពេល ។

ប្រភេទ ជា​ថ្ងៃ​ត្រូវ​សង​សម្រាប់​ការ​បង់​ប្រាក់​តាម​កាល​កំណត់ ។

Example

រក​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ក្នុង​អំឡុងពេល​ទី​ប្រាំ (ឆ្នាំ) បើ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ថេរ​គឺ 5% និង​តម្លៃ​សាច់​ប្រាក់​គឺ 15,000​ ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ?

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352.97 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ ការប្រាក់​ផ្សំ​អំឡុងពេល​រយៈពេល​ទី ៥ (ឆ្នាំ) គឺ 352.97 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។

NPER

ត្រឡប់​ចំនួន​អំឡុងពេល​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ការ​បង់​ថេរ និង​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ថេរ​តាម​កាល​កំណត់ ។

Syntax

NPER(Rate; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

អត្រា ជា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​តាម​កាល​កំណត់ ។

Pmt គឺ​ជា​កា​រចំណាយ​ថេរ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ក្នុង​រយៈពេល​នីមួយៗ ។

PV គឺ​ជា​ការ​បង្ហាញ​តម្លៃ (តម្លៃលុយ) ជា​លំដាប់​នៃ​កា​រចំណាយ ។

FV (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​តម្លៃ​អនាគត ដែល​ឈាន​ដល់​ចុង​រយៈពេលចុង​ក្រោយ ។

ប្រភេទ (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​កាលបរិច្ឆេទ​ដល់ពេល​កំណត់​នៃកា​រចំណាយ​នៅ​ដើម ឬ​ចុង​រយៈពេល ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

រក​ចំនួន​ដង​នៃ​​អំឡុងពេល​បង់​ប្រាក់​ដែល​មាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​តាម​កាល​កំណត់ 6% ការ​បង់​ប្រាក់​តាម​កាល​កំណត់ 153.75 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ និង​តម្លៃ​សាច់​ប្រាក់​បច្ចុប្បន្ន 2.600 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។

=NPER(6%;153.75;2600) = -12,02 ។ រយៈពេល​​ចំណាយ​​លើ​រយៈពេល 12.02 ។

ODDFPRICE

គណនា​តម្លៃ​ក្នុង 100 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​នៃ​តម្លៃ​ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​នៃ​មូលប័ត្រ បើ​កាល​បរិច្ឆេទ​ការ​ប្រាក់​ដំបូង​មិន​ទៀងទាត់ ។

Syntax

ODDFPRICE(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

ចេញ គឺ​ជា​កាលបរិច្ឆេទ​ចេញ​មូល​ប័ត្រ

កូម៉ង់​ដំបូង គឺ​ជា​កាលបរិច្ឆេទ​អត្រា​ដំបូង​របស់​មូលប័ត្រ ។

អត្រា គឺ​ជា​អត្រា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ប្រាក់ ។

ចំណូល​​ ​ជា​ចំណូល​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​មូលប័ត្រ​ ។

រំលោះ គឺ​ជា​តម្លៃ​រំលោះ​ក្នុង ១០០ ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​នៃ​តម្លៃ par ។

ប្រេកង់ គឺ​ជា​ចំនួន​ចំណាយ​អត្រាការប្រាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ (1, 2 ឬ 4) ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


ODDFYIELD

គណនា​ចំណូល​នៃ​មូលប័ត្រ បើ​កាល​បរិច្ឆេទ​ការ​ប្រាក់​ដំបូង​មិន​ទៀងទាត់ ។

Syntax

ODDFYIELD(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

ចេញ គឺ​ជា​កាលបរិច្ឆេទ​ចេញ​មូល​ប័ត្រ

គូប៉ុង​​ដំបូង គឺ​ជា​រយៈពេល​អត្រា​ដំបូង​របស់​មូលប័ត្រ ។

អត្រា គឺ​ជា​អត្រា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ប្រាក់ ។

ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ គឺជា​តម្លៃ​ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​នៃ​មូលប័ត្រ ។

រំលោះ គឺ​ជា​តម្លៃ​រំលោះ​ក្នុង ១០០ ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​នៃ​តម្លៃ par ។

ប្រេកង់ គឺ​ជា​ចំនួន​ចំណាយ​អត្រាការប្រាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ (1, 2 ឬ 4) ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


ODDLPRICE

គណនា​តម្លៃ​ក្នុង 100 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​នៃ​តម្លៃ​ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​នៃ​មូលប័ត្រ បើ​កាល​បរិច្ឆេទ​ការ​ប្រាក់​ចុង​ក្រោយ​មិន​ទៀងទាត់ ។

Syntax

ODDLPRICE(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

អត្រា​ចុងក្រោយ គឺ​ជា​​កាល​បរិច្ឆេទ​ការ​ប្រាក់​​ចុងក្រោយ​​នៃ​មូលប័ត្រ ។

អត្រា គឺ​ជា​អត្រា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ប្រាក់ ។

ចំណូល​​ ​ជា​ចំណូល​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​មូលប័ត្រ​ ។

រំលោះ គឺ​ជា​តម្លៃ​រំលោះ​ក្នុង ១០០ ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​នៃ​តម្លៃ par ។

ប្រេកង់ គឺ​ជា​ចំនួន​ចំណាយ​អត្រាការប្រាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ (1, 2 ឬ 4) ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


Example

កាល​បរិច្ឆេទ​​ទូទាត់ ៖៧ កុម្ភៈ១៩៩៩ ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់ ៖១៥ មិថុនា១៩៩៩ ការ​ប្រាក់​ចុង​ក្រោយ ៖១៥ តុលា១៩៩៨ ។ អត្រា​ការ​ប្រាក់ ៖ 3.75 ភាគរយ ចំណូល ៖ 4.05 ភាគរយ តម្លៃ​រំលោះ ៖ 100 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ប្រេកង់​នៃ​ការ​បង់​ប្រាក់ ៖ កន្លះ​ឆ្នាំ​ម្តង = 2 មូលដ្ឋាន ៖ = 0

តម្លៃ​ក្នុង​ 100 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​នៃ​តម្លៃ​ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​នៃ​មូលប័ត្រ​មួយ ដែល​មាន​កាល​បរិច្ឆេទ​ការ​ប្រាក់​ចុង​ក្រោយ​មិន​ទៀងទាត់ ត្រូវ​បាន​គណនា​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

=ODDLPRICE("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0.0375; 0.0405;100;2;0) ត្រឡប់ 99.87829 ។

ODDLYIELD

គណនា​ចំណូល​នៃ​មូលប័ត្រ​មួយ ​បើ​កាល​បរិច្ឆេទ​ការ​ប្រាក់​ចុង​ក្រោយ​​មិន​ទៀងទាត់ ។

Syntax

ODDLYIELD(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

អត្រា​ចុងក្រោយ គឺ​ជា​​កាល​បរិច្ឆេទ​ការ​ប្រាក់​​ចុងក្រោយ​​នៃ​មូលប័ត្រ ។

អត្រា គឺ​ជា​អត្រា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ប្រាក់ ។

ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ គឺជា​តម្លៃ​ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​នៃ​មូលប័ត្រ ។

រំលោះ គឺ​ជា​តម្លៃ​រំលោះ​ក្នុង ១០០ ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​នៃ​តម្លៃ par ។

ប្រេកង់ គឺ​ជា​ចំនួន​ចំណាយ​អត្រាការប្រាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ (1, 2 ឬ 4) ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 or missing

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

1

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

2

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

3

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

4

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


Example

កាល​បរិច្ឆេទ​​ទូទាត់ ៖២០ មេសា១៩៩៩ ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់ ៖១៥ មិថុនា១៩៩៩ ការ​ប្រាក់​ចុង​ក្រោយ ៖១៥ តុលា១៩៩៨ ។ អត្រា​ការ​ប្រាក់ ៖ 3.75 ភាគរយ តម្លៃ ៖ 99.875 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ តម្លៃ​រំលោះ ៖ 100 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ប្រេកង់​នៃ​ការ​បង់​ប្រាក់ ៖ កន្លះ​ឆ្នាំ​ម្តង = 2 មូលដ្ឋាន ៖ = 0

ចំណូល​នៃ​មូលប័ត្រ ដែល​មាន​កាល​បរិច្ឆេទ​ការ​ប្រាក់​ចុង​ក្រោយ​​មិន​ទៀងទាត់​មួយ ត្រូវ​បាន​គណនា​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

=ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0.0375; 99.875; 100;2;0) ត្រឡប់ 0.044873 or 4.4873%.

RATE

ត្រឡប់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ថេរ​ក្នុង​អំឡុងពេល​នៃ​ធនលាភ​មួយ ។

Syntax

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Type ] [ ; Guess ] ] ])

NPer គឺ​ជា​ចំនួន​រយៈពេល​សរុប អំឡុងពេល​​ចំណាយ (រយៈពេល​ចំណាយ) ។

Pmt គឺ​ជា​កា​រចំណាយ​ថេរ (ប្រចាំ​ឆ្នាំ) បាន​ចំណាយ​កំឡុង​​ពេល​នីមួយៗ ។

PV គឺ​ជា​តម្លៃលុយ​នៅ​ក្នុង​លំដាប់​នៃកា​រចំណាយ ។

FV (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​តម្លៃ​អនាគត់ ដែល​ឈាន​ដល់​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រយៈពេល​ចំណាយ ។

ប្រភេទ (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​កាលបរិច្ឆេទ​ដល់​ពេល​បង់​នៃកា​រចំណាយ​តាម​អំឡុងពេល គឺ​នៅ​ពេល​ចាប់ផ្ដើម ឬ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​រយៈពេល ។

ស្មាន (ជា​ជម្រើស) កំណត់​តម្លៃ​ដែលបានប៉ាន់ស្មាន​នៃ​ការប្រាក់​ជា​មួយ​នឹង​កា​រគណនាដដែល ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

រក​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ថេរ​សម្រាប់​អំឡុងពេល​បង់​ប្រាក់​នៃ 3 អំឡុងពេល បើ 10 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ត្រូវ​បាន​បង់​ទៀងទាត់ ហើយ​តម្លៃ​សាច់​ប្រាក់​បច្ចុប្បន្ន​គឺ 900 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។

=RATE(3;-10;900) = -75.63% The interest rate is therefore 75.63%.

RRI

គណនា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ដែល​បាន​មក​ពី​ផល​ចំណេញ (ការ​ត្រឡប់) នៃ​ការ​វិនិយោគ​មួយ ។

Syntax

RRI(P; PV; FV)

P គឺ​ជា​ចំនួន​រយៈពេល ដែល​ចាំបាច់​សម្រាប់​គណនា​​អត្រា​ការប្រាក់ ។

PV គឺ​ជា​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន ។ តម្លៃ​លុយសុទ្ធ​គឺ​កា​រកក់លុយ ឬ​តម្លៃលុយ​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​កា​រអនុញ្ញាត​គ្រប់ប្រភេទ ។ ព្រោះថា​តម្លៃកក់​ជា​តម្លៃ​វិជ្ជមាន​ត្រូវ​តែ​បាន​បញ្ចូល ការ​កក់​មិន​មែន​ជា 0 ឬ <0 ។

FV កំណត់​អ្វី​ដែល​ចង់​បាន ព្រោះ​ថា​តម្លៃ​លុយ​​នៃ​ការ​កក់ ។

Example

សម្រាប់​អំឡុងពេល​បួន (ឆ្នាំ) និង​តម្លៃ​សាច់​ប្រាក់ 7,500 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ អត្រា​ការ​ប្រាក់​នៃ​ការ​ត្រឡប់​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា​បើ​តម្លៃ​មធ្យម​គឺ 10,000​ ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។

=RRI(4;7500;10000) = 7.46 %

អត្រា​ការ​ប្រាក់​ត្រូវស្មើ​នឹង 7.46 % ដូច្នេះ​ 7,500 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ នឹង​ក្លាយ​ជា 10,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ ។

VDB

ត្រឡប់​រំលោះ​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​សម្រាប់​អំឡុងពេល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត ឬ​ដោយ​ផ្នែក ដោយ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​សមតុល្យ​ថយចុះ​អថេរ ។

Syntax

VDB(Cost; Salvage; Life; Start; End [; Factor [; NoSwitch]])

ថ្លៃ ជា​ថ្លៃ​ដើម​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​មួយ ។

សង្គ្រោះ​​ ជា​តម្លៃ​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​នៅ​ចុង​នៃ​ការ​រំលោះ​ ។​

ជីវិត គឺ​ជា​សេចក្ដី​ពិពណ៌នា​ថេរវេលា​បញ្ចុះ​តម្លៃ​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម ។

S គឺ​ជា​ការ​ចាប់ផ្ដើម​រំលោះ ។ A ត្រូវ​តែ​បានបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​​ឯកតា​កាលបរិច្ឆេទ​​តែ​មួយ​ដូច​នឹង​ថិរវេលា ។

បញ្ចប់ គឺ​ជា​​ចុះបញ្ចប់​នៃ​កា​របញ្ចុះ​តម្លៃ ។

កត្តា (ជា​ជម្រើស) គឺជា​កត្តា​រំលោះ ។ Factor = 2 គឺជា​អត្រា​រំលោះ​ទ្វេ ។

NoSwitchis an optional parameter. NoSwitch = 0 (default) means a switch to linear depreciation. In NoSwitch = 1 no switch is made.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

រក​រំលោះ​ការ​ប្រាក់​ទ្វេ​សមតុល្យ​ថយចុះ សម្រាប់​អំឡុងពេល​មួយ​បើ​ថ្លៃ​ដើម​គឺ 35,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ហើយ​តម្លៃ​នៅ​ចុង​នៃ​រំលោះ​គឺ 7,500 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ អំឡុងពេល​រំលោះ​គឺ 3 ឆ្នាំ ។ រំលោះ​ពី​អំឡុងពេល​ទី 10 ដល់​ទី 20 ត្រូវ​បាន​គណនា ។

=VDB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603.80 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ រយៈពេល​រំលោះ​គឺ​ជា​រយៈពេល​ចន្លោះ​ពី​ថ្ងៃទី ១០ និង ១២ គឺ​ 8,603.80 ឯកតារូបិយប័ណ្ណ ។

XIRR

គណនា​អត្រា​ខាង​ក្នុង​នៃ​ការ​ត្រឡប់ សម្រាប់​បញ្ជី​នៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​ដែល​បង់​នៅ​ថ្ងៃ​ផ្សេង​គ្នា ។ ការ​គណនា​ត្រូវ​បាន​ផ្អែក​លើ​មូលដ្ឋាន​ដែល​មាន៣៦៥ ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ដោយ​មិន​អើពើ​ឆ្នាំ​បង្គ្រប់ ។

If the payments take place at regular intervals, use the IRR function.

Syntax

XIRR(Values; Dates [; Guess])

តម្លៃ និងកាលបរិច្ឆេទ យោង​ទៅ​តាម​ស៊េរី​នៃ​ការ​ចំណាយ និង​ស៊េរី​នៃ​តម្លៃកាលបរិច្ឆេទ​ដែល​​ជាប់គ្នា ។ គូ​កាលបរិច្ឆេទ​ដំបូង​កំណត់​​កា​រចាប់ផ្ដើម​នៃ​គម្រោង​ចំណាយ ។ តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ​ផ្សេងៗ​ទាំងអស់​ត្រូវ​តែ​យឺត​ជាង ប៉ុន្តែ​មិន​ចាំបាច់​នៅ​ក្នុង​លំដាប់​ណាមួយ​ទេ ។ ស៊េរី​តម្លៃ​ត្រូវ​តែមាន​យ៉ាង​ហោចណាស់​តម្លៃវិជ្ជមាន និង​អវិជ្ជមាន​មួយ (បាន​ទទួល និង​កក់) ។

ស្មាន (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​កា​រស្មាន​ដែល​អាច​បញ្ចូល​សម្រាប់​អត្រា​ខាង​ក្នុង​នៃ​កា​រត្រឡប់ ។ លំនាំដើម​គឺ 10% ។

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Calculation of the internal rate of return for the following five payments (dates are in ISO 8601 format):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Received

2

2001-02-01

2000

Deposited

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0.1) returns 0.1828 or 18.28%.

XNPV

Calculates the capital value (net present value) for a list of payments which take place on different dates. The calculation is based on a 365 days per year basis, ignoring leap years.

If the payments take place at regular intervals, use the NPV function.

Syntax

XNPV(អត្រា; តម្លៃ; កាលបរិច្ឆេទ)

អត្រា គឺ​ជា​អត្រា​ខាង​ក្នុង​នៃ​ការ​ត្រឡប់​សម្រាប់ការ​ចំណាយ ។

តម្លៃ និង កាលបរិច្ឆេទ យោង​ទៅ​តាម​ស៊េរី​ចំណាយ និង​ស៊េរី​នៃ​តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​ជាប់​គ្នា ។ គូកាលបរិច្ឆេទ​ដំបូង​​គឺ​ជា​ការ​ចាប់ផ្ដើម​​នៃ​ផែនការ​ចំណាយ ។ តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ​ផ្សេងៗ​ទាំងអស់​ត្រូវ​តែយឺត​ជាង ប៉ុន្តែ​មិន​ចាំបាច់​ក្នុង​លំដាប់​ផ្សេង​ទេ ។ ស៊េរី​តម្លៃ​ត្រូវ​តែមាន​យ៉ាង​ហោចណាស់​តម្លៃ​វិជ្ជមាន និង​អវិជ្ជមាន​មួយ (ទទួល និង​កក់)

Example

Calculation of the net present value for the above-mentioned five payments for a national internal rate of return of 6%.

=XNPV(0.06;B1:B5;A1:A5) ត្រឡប់ 323.02 ។

ត្រឡប់​ទៅ​អនុគមន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្នែក​ទី​មួយ

ត្រឡប់​ទៅ​អនុគមន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ផ្នែក​ទីពីរ

Functions by Category

Please support us!