អនុគមន៍​គណិតវិទ្យា

ប្រភេទ​នេះ​មាន​អនុគមន៍ គណិត​វិទ្យា សម្រាប់ Calc ។ ដើម្បីបើក​ អ្នក​ជំនួយការ​អនុគមន៍ ជ្រើស បញ្ចូល - អនុគមន៍ ។

[text/scalc/01/func_aggregate.xhp#aggregate_head not found].

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

SUM

Adds a set of numbers.

HOUR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

SUMIFS

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

ABS

ត្រឡប់​តម្លៃ​ដាច់​ខាត​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

ABS(ចំនួន)

លេខ គឺ​ជា​លេខ​ដែលតម្លៃ​ដាច់ខាត​មិន​ត្រូវ​បាន​គណនា ។ តម្លៃ​ដាច់ខាត​របស់​លេខ​គឺ​ជា​តម្លៃ​របស់​វា​ដែល​គ្មាន​សញ្ញា +/- ។

Example

=ABS(-56) ត្រឡប់ 56 ។

=ABS(12) ត្រឡប់ 12 ។

=ABS(0) ត្រឡប់ 0 ។

ACOS

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​ត្រីកោណមាត្រច្រាសនៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

ACOS(ចំនួន)

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​ត្រីកោណមាត្រ​​បញ្ច្រាសរបស់ លេខ ដែល​ជា​មុំ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ដែល​កូស៊ីនុស​របស់វា​ជា​លេខ ។ មុំ​​បាន​ត្រឡប់​គឺ​ចន្លោះ​ 0 និង PI ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ DEGREES ។

Example

=ACOS(-1) ត្រឡប់ 3.14159265358979 (PI radians)

=DEGREES(ACOS(0.5)) ត្រឡប់ 60 ។ កូសីនុស ៦០ ដឺក្រេ​គឺ 0.5 ។

Open file with example:

ACOSH

ត្រឡប់​កូស៊ីនីស​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

ACOSH(ចំនួន)

អនុគមន៍​ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​​អ៊ីពែរបូល​បញ្ច្រាស​​របស់ លេខដែល​កូស៊ីនុស​​អ៊ីពែរបូល​របស់វា​ជា​លេខ ។

លេខ​​ត្រូវ​តែ​ធំជាង ឬ​ស្មើ​នឹង ១ ។

Example

=ACOSH(1) ត្រឡប់ 0 ។

=ACOSH(COSH(4)) ត្រឡប់ 4 ។

Open file with example:

ACOT

ត្រឡប់​កូតង់សង់​បញ្ច្រាស (អ័ក្ស​កូតង់សង់) របស់​ដែល​បានផ្ដល់ ។

Syntax

ACOT(ចំនួន)

អនុគមន៍​ត្រឡប់​តង់សង់​ត្រីកោណមាត្រ​របស់លេខ ដែល​ជា​មុំ (គីត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ដែល​តង់សង់​របស់វា​គឺ​ជា​លេខ ។ មុំ​បាន​ត្រឡប់​រវាង 0 និង PI ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ DEGREES ។

Example

=ACOT(1) ត្រឡប់ 0.785398163397448 (PI/4 radians) ។

=DEGREES(ACOT(1)) ត្រឡប់ 45 ។ តង់សង់​នៃ ៤៥ ដឺក្រេ​គឺ ១ ។

Open file with example:

ACOTH

ត្រឡប់​កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​នៃ​ចំនួន​ដែល​បាន​ផ្តល់ ។

Syntax

ACOTH(ចំនួន)

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​របស់លេខ ដែល​គឺ​ជា​លេខ ដែល​តម្លៃ​​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​របស់​វា​គឺ​ជា​លេខ ។

បង្ហាញ​លទ្ធផល​​កំហុស​ ប្រសិន​បើ​លេខ​នៅ​ចន្លោះ -១ និង ១ ។

Example

=ACOTH(1.1) ត្រឡប់​បញ្ច្រាសតង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ 1.1 ប្រហែល​ជា 1.52226 ។

Open file with example:

ASIN

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​ត្រីកោណមាត្រច្រាសនៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

ASIN(ចំនួន)

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​ស៊ីនុស​ត្រីកោណមាត្រ​បច្រាស​របស់ លេខ ដែលជា​មុំ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ដែល​ស៊ីនុស​របស់​វា​គឺ​ជា​លេខ ។ មុំ​បាន​ត្រឡប់​គឺ​រវាង -PI/2 និង +PI/2 ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ DEGREES ។

Example

=ASIN(0) ត្រឡប់ 0 ។

=ASIN(1) ត្រឡប់ 1.5707963267949 (PI/2 radians) ។

=DEGREES(ASIN(0.5)) ត្រឡប់ 30 ។ ស៊ីនុស​នៃ ៣០ ដឺក្រេ​គឺ ០.៥ ។

Open file with example:

ASINH

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

ASINH(ចំនួន)

អនុគមន៍​ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​របស់ លេខ ដែល​ជា​លេខ ដែល​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​របស់វា​គឺ​​ជា​លេខ ។

Example

=ASINH(-90) ត្រឡប់​តម្លៃ​ប្រហាក់ប្រហែល-5.1929877 ។

=ASINH(SINH(4)) ត្រឡប់ 4 ។

Open file with example:

ATAN

ត្រឡប់​តង់សង់​ត្រីកោណមាត្រច្រាសនៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

ATAN(ចំនួន)

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តង់សង់​ត្រីកោណមាត្រ​ច្រាស​របស់ លេខ ដែល​ជា​មុំ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ដែល​តង់សង់​របស់វា​គឺ​ជាលេខ ។ មុំ​បាន​ត្រឡប់​គឺ​រវាង -PI/2 និង PI/2 ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ DEGREES ។

Example

=ATAN(1) ត្រឡប់ 0.785398163397448 (PI/4 radians) ។

=DEGREES(ATAN(1)) ត្រឡប់ 45 ​។ តង់សង់​នៃ ៤៥ ដឺក្រេ​គឺ ១ ។

Open file with example:

ATAN2

Returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY).

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

ATAN2(NumberX; NumberY)

NumberX is the value of the x coordinate.

NumberY គឺ​ជា​តម្លៃ​របស់កូអរដោនេ y ។

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Example

=ATAN2(-5;9) returns 2.07789 radians.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

note

LibreOffice results 0 for ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Open file with example:

ATANH

ត្រឡប់​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

ATANH(ចំនួន)

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​របស់លេខ ជា​លេខ​ ដែល​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​របស់​ជា​លេខ ។

លេខ​ត្រូវ​តែ​គោរព​លក្ខខណ្ឌ -1 < number < 1 ។

Example

=ATANH(0) ត្រឡប់ 0 ។

Open file with example:

COMBIN

ត្រឡប់​ចំនួន​ផ្សំ​សម្រាប់​ធាតុ​ដោយ​មិនធ្វើ​ឡើង​វិញ ។

Syntax

COMBIN(Count1; Count2)

Count1 គឺ​ជា​ចំនួន​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ ។

Count2 គឺ​ជា​ចំនួន​ធាតុ ដើម្បីជ្រើស​ពី​សំណុំ ។

COMBIN ត្រឡប់​ចំនួន​វិធី​ដែល​មាន​លំដាប់​ ដើម្បីជ្រើស​ធាតុទាំង​នេះ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ​មាន​ធាតុ ៣ A, B និង C នៅ​ក្នុង​សំណុំ​មួយ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ធាតុ​ពីរ នៅ​ក្នុង​វិធី​បី​ផ្សេងៗ​គ្នា ដែល​មាន​ឈ្មោះ AB, AC និង BC ។

COMBIN អនុវត្ត​រូបមន្ត ៖ Count1!/(Count2!*(Count1-Count2)!)

Example

=COMBIN(3;2) ត្រឡប់ 3 ។

COMBINA

ត្រឡប់​ចំនួន​បន្សំ​របស់​សំណុំ​រង​នៃ​ធាតុ រួមមាន​ការ​ធ្វើ​ឡើង​វិញ ។

Syntax

COMBINA(Count1; Count2)

Count1 គឺ​ជា​ចំនួន​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ ។

Count2 គឺ​ជា​ចំនួន​ធាតុ ដើម្បីជ្រើស​ពី​សំណុំ ។

COMBINA ត្រឡប់​ចំនួន​នៃមធ្យោបាយ​​ដែល​មាន​តែមួយ​ដើម្បី​ជ្រើស​ធាតុ​នេះ ទីកន្លែង​លំដាប់​នៃ​ការ​ជ្រើសដែល​មិន​ទាក់​ទង និង​ការ​ផ្ទួន​ធាតុ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ ។​ ឧទាហរណ៍​​ ប្រសិនបើ​មាន​ធាតុ​ ៣ A, B និង​ C ក្នុង​ការ​កំណត់​​ អ្នក​​អាច​ជ្រើស​​ធាតុ​ ២ ក្នុងមធ្យោបាន​ខុសៗ​គ្នា​​ ៦ ដោយ​ឈ្មោះ​ AA, AB, AC, BB, BC និង​ CC ។

COMBINA អនុវត្ត​រូបមន្ត ៖ (Count1+Count2-1)! / (Count2!(Count1-1)!)

Example

=COMBINA(3;2) ត្រឡប់ 6 ។

CONVERT_OOO

Converts to euros a currency value expressed in one of the legacy currencies of 19 member states of the Eurozone, and vice versa. The conversion uses the fixed exchange rates at which the legacy currencies entered the euro.

tip

We recommend using the more flexible EUROCONVERT function for converting between these currencies. CONVERT_OOO is not a standardized function and is not portable.


Syntax

CONVERT_OOO(Value; "Text1"; "Text2")

Value is the amount of the currency to be converted.

Text1 is a three-character string that specifies the currency to be converted from.

Text2 is a three-character string that specifies the currency to be converted to.

Text1 and Text2 must each take one of the following values: "ATS", "BEF", "CYP", "DEM", "EEK", "ESP", "EUR", "FIM", "FRF", "GRD", "IEP", "ITL", "LTL", "LUF", "LVL", "MTL", "NLG", "PTE", "SIT", and "SKK".

One, and only one, of Text1 or Text2 must be equal to "EUR".

Example

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the euro value of 100 Austrian schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 euros into German marks.

tip

Refer to the CONVERT_OOO wiki page for more details about this function.


COS

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​របស់​មុំ​ដែល​បានផ្ដល់ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ។

Syntax

COS(ចំនួន)

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស (ត្រីកោណមាត្រ) របស់លេខមុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​របស់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

Example

=COS(PI()/2) ត្រឡប់ ០ កូស៊ីនុស​នៃរ៉ាដ្យង់ PI/2 ។

=COS(RADIANS(60)) ត្រឡប់ 0.5 កូស៊ីនុស​ 60 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

COSH

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

COSH(ចំនួន)

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែបូលរបស់ លេខ ។

Example

=COSH(0) ត្រឡប់ 1 កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ0 ។

Open file with example:

COT

ត្រឡប់​កូតង់សង់​របស់​មុំ​ដែល​បានផ្ដល់ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ។

Syntax

COT(ចំនួន)

ត្រឡប់កូតង់សង់ (ត្រីកោណមាត្រ) របស់លេខ មុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​កូងតង់សង់​នៃ​មុំ​មួយ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

កូតង់សង់​របស់​មុំ​គឺ​ស្មើ​នឹង ១ ចែកដោយ​តង់សង់​របស់​មុំ​នោះ ។

ឧទាហរណ៍ ៖

=COT(PI()/4) ត្រឡប់ 1 កូតង់សង់​​នៃ​រ៉ាដ្យង់PI/4 ។

=COT(RADIANS(45)) ត្រឡប់ 1 កូតង់សង់​ 45 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

COTH

ត្រឡប់​កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​ដែល​បាន​ផ្តល់ (មុំ) មួយ ។

Syntax

COTH(លេខ)

ត្រឡប់​កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល​របស់ លេខ ។

Example

=COTH(1) ត្រឡប់​កូតង់សង់​នៃ 1 ប្រហែល​ជា 1.3130 ។

Open file with example:

CSC

បង្ហាញ​កូសេកង់​របស់​មុំ​ដែល​បាន​ផ្ដល់ (គិតជា​រ៉ាដ្យង់)។ កូសេកង់​របស់​មុំ​គឺ​ស្មើនឹង​មួយ​ចែក​ឲ្យ​ស៊ីនុស​របស់​មុំ​នោះ

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

COSH(ចំនួន)

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស (ត្រីកោណមាត្រ) របស់លេខមុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​របស់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

Example

=CSC(PI()/4) បង្ហាញ​តម្លៃ​ប្រហែល 1.4142135624, ការ​បញ្ច្រាស​នៃ​ស៊ីនុស PI/4 រ៉ាដ្យង់។

=COS(RADIANS(60)) ត្រឡប់ 0.5 កូស៊ីនុស​ 60 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

CSCH

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

COSH(ចំនួន)

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែបូលរបស់ លេខ ។

Example

=CSCH(1) បង្ហាញ​តម្លៃ​ប្រហែល ០.៨៥០៩១៨១២៨២, កូសេកង់​អ៊ីពែបូល​នៃ ១ ។

Open file with example:

DEGREES

បម្លែង​រ៉ាដ្យង់​ទៅ​ជា​ដឺក្រេ ។

Syntax

DEGREES(Number)

លេខ គឺ​ជា​មុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់​ដែល​ត្រូវ​បម្លែង​ទៅ​ជា​ដឺក្រេ ។

Example

=DEGREES(PI()) ត្រឡប់ 180 ដឺក្រេ ។

EUROCONVERT

បម្លែង​រូបិយបណ្ណ​ជាតិ​អឺរ៉ុប​ទៅ និង​ពី​អឺរ៉ូ ។

Syntax

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency" [; full_precision [; triangulation_precision]])

តម្លៃ គឺ​ជា​ចំនួន​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ត្រូវ​បម្លែង ។

រូបិយប័ណ្ណ1 និង រូបិយប័ណ្ណ2 គឺ​ជា​ឯកតា​​រូបិយប័ណ្ណ​​ត្រូវ​បម្លែង​ពី និង​ទៅ​រៀងៗខ្លួន ។ ទាំង​នេះ​ជា​អត្ថបទ អក្សរ​កាត់ជា​ផ្លូវការ​សម្រាប់​រូបិយប័ណ្ណ (ឧទាហរណ៍ "EUR") ។ អត្រា (បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​មួយ​អឺរ៉ូ) ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​​សហគមន៍​អ៊ឺរ៉ុប ។

Full_precision ជា​ជម្រើស ។ ប្រសិនបើ​បាន​លុប ឬ​មិនពិត លទ្ធផល​ត្រូវ​បានបង្គត់​តាម​ខ្ទង់​ទសភាគ​របស់​រូបិយប័ណ្ណ ។ ប្រសិនបើ Full_precision ពិត លទ្ធផល​មិន​ត្រូវ​បានបង្គត់ទេ ។

Triangulation_precision គឺ​ជា​ជម្រើស ។ ប្រសិនបើ Triangulation_precision ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ and >=3 លទ្ធផល​មធ្យម​នៃ​ការ​បម្លែង​ចតុកោណកែង(រូបិយប័ណ្ណ ១,អឺរ៉ូ,រូបិយប័ណ្ណ ២) ត្រូវ​បាន​បង្គត់​ទៅខ្ទង់​ទសភាគ ។ ប្រសិនបើ​បានលុប Triangulation_precision លទ្ធផល​មធ្យម​មិន​ត្រូវ​បានបង្គត់​ទេ ។ប្រសិនបើ​ទៅជា​រូបិយប័ណ្ណ "EUR" Triangulation_precision ត្រូវ​បានប្រើ​ ប្រសិន​បើ triangulation ត្រូវ​ការ​ និង​ការ​បម្លែង​ពី​អឺរ៉ូ​ទៅជា​អឺរ៉ូ ។

ឧទាហរណ៍

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") បម្លែង ១០០ សេលីង​អូស្ត្រាលី​ទៅជា​អ៊ឺរ៉ូ ។

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") បម្លែង ១០០ អឺរ៉ូទៅជា​ម៉ាក់​របស់ដាណឺម៉ាក់ ។

EVEN

បង្គត់​ចំនួន​វិជ្ជមាន​ទៅ​ជិត​ចំនួន​គត់​គូរ ហើយ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន​ចុះ​ទៅ​ចំនួន​គត់​គូរ​បន្ទាប់ ។

Syntax

EVEN(ចំនួន)

ត្រឡប់ លេខ បាន​បង្គត់​ទៅ​ចំនួន​គត់​បន្ទាប់​ពី​សូន្យ ។

Example

=EVEN(2.3) ត្រឡប់ 4 ។

=EVEN(2) ត្រឡប់ 2 ។

=EVEN(0) ត្រឡប់ 0 ។

=EVEN(-0.5) ត្រឡប់ -2 ។

EXP

Returns e raised to the power of a number. The constant e has a value of approximately 2.71828182845904.

Syntax

EXP(ចំនួន)

ចំនួន ជា​ស្វ័យគុណ​ដែល e នឹង​ត្រូវ​បាន​លើក ។

Example

=EXP(1) returns 2.71828182845904, the mathematical constant e to Calc's accuracy.

FACT

ត្រឡប់ហ្វាក់តូរីយ្យែល​របស់​លេខ ។

Syntax

FACT(ចំនួន)

ត្រឡប់​លេខ ! ហ្វាក់តូរីយ្យែល​នៃ លេខ បាន​គណនា​ជា 1*2*3*4* ... * លេខ ។

FACT(0) ត្រឡប់ 1 ដោយ​ការ​កំណត់ ។

ហ្វាក់តូរីយ្យែល​នៃ​លេខ​អវិជ្ជមាន​ត្រឡប់​កំហុស "អាគុយម៉ង់​មិន​ត្រឹមត្រូវ" ។

Example

=FACT(3) ត្រឡប់ 6 ។

=FACT(0) ត្រឡប់ 1 ។

GCD

ត្រឡប់​តួ​ចែក​រួម​ធំ​បំផុត​នៃ​ចំនួន​គត់​ពីរ ឬ​ច្រើន ។

តួចែក​ធម្មតា​ធំបំផុត​គឺ​ជា​ចំនួន​គត់​ធំបំផុត​វិជ្ជមានដែល​នឹង​ចែក ដោយគ្មាន​សំណល់ ចំនួន​គត់​ដែល​បាន​ផ្ដល់​នីមួយៗ ។

Syntax

GCD(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=GCD(16;32;24) ផ្ដល់​លទ្ធផល 8 ពីព្រោះ 8 គឺ​ជា​​​​​​ចំនួន​ធំបំផុត​ដែលអាច​ចែក​នឹង 16, 24 និង 32 ដោយ​គ្មាន​សំណល់ ។

=GCD(B1:B3) ដែល​ក្រឡា B1, B2, B3 មាន 9, 12, 9 ផ្ដល់​ឲ្យ 3 ។

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

GCD_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

INT

បង្គត់​ចំនួន​មួយ​ចុះ​ទៅ​ចំនួន​គត់​ជិត​បំផុត ។

Syntax

INT(ចំនួន)

ត្រឡប់ លេខ បាន​បង្គត់​ចុះ​ទៅ​ចំនួន​គត់​ជិត​បំផុត ។

ចំនួន​អវិជ្ជមាន​បង្គត់ចុះ​ទៅ​ចំនួន​គត់​ខាងក្រោម ។

Example

=INT(5.7) ត្រឡប់ 5 ។

=INT(-1.3) ត្រឡប់ -2 ។

LCM

ត្រឡប់​ពហុគុណ​រួម​តូច​បំផុត​នៃ​ចំនួន​គត់​មួយ ឬ​ច្រើន ។

Syntax

LCM(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

If you enter the numbers 512; 1024 and 2000 as Integer 1;2 and 3, then 128000 will be returned.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

LCM_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

LN

ត្រឡប់លោការីត​ធម្មជាតិគោល​ e នៃ​ចំនួន​មួយ ។ ចំនួនថេរ​ e មាន​តម្លៃ​ប្រហែល 2.71828182845904 ។

Syntax

LN(ចំនួន)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​លោការីត​ធម្មជាតិ​របស់​វា នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

Example

=LN(3) ត្រឡប់​លោការីត​​ធម្មជាតិ​នៃ 3 (ប្រហែលជា 1.0986) ។

=LN(EXP(321)) ត្រឡប់ 321 ។

LOG

ត្រឡប់​លោការីត​នៃ​គោល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

LOG(Number [; Base])

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​លោការីត​របស់​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

Base (ជម្រើស) គឺ​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​គណនា​លោការីត ។ ប្រសិនបើ​បានលុប សន្មត់​ថា​គោល ១០ ។

Example

=LOG(10;3) ត្រឡប់​លោការីត​ទៅ​ជា​គោល 3 នៃ 10 (ប្រហែល​ជា 2.0959) ។

=LOG(7^4;7) ត្រឡប់ 4 ។

LOG10

ត្រឡប់​លោការីត​គោល 10 នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

LOG10(ចំនួន)

ត្រឡប់​លោការីត​ទៅ​គោលដប់​របស់លេខ ។

Example

=LOG10(5) ត្រឡប់​លោការីត​គោល 10 នៃ 5 (ប្រហែល​ជា 0.69897) ។

MOD

ត្រឡប់​សំណស់ ពេល​ចំនួន​គត់​ត្រូវ​បាន​ចែក​ដោយ​ចំនួន​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ។

Syntax

MOD(តំណាង​ចែក; តួ​ចែក)

សម្រាប់​អាគុយម៉ង់​ចំនួនគត់ អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តួចែក​ម៉ូឌុយឡូ​តណាង​ចែក ដែល​ជា​សំណល់ នៅ​ពេល តំណាង​ចែក ត្រូវ​បាន​ចែក​ដោយ​តួចែក ។

អនុគមន៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្តជា តំណាង​ចែក - តួចែក * INT(តំណង​ចែក/តួចែក) និង​រូបមន្ត​នេះ​ផ្ដល់​នូវ​លទ្ធផល ប្រសិន​បើ​អាគុយម៉ង់​មិនមែន​ជា​ចំនួន​គត់ ។

Example

=MOD(22;3) ត្រឡប់ 1 រំលឹក​នៅ​ពេល 22 ចែក​ដោយ 3 ។

=MOD(11.25;2.5) ត្រឡប់ 1.25 ។

MROUND

ត្រឡប់​ចំនួន​ដែល​បង្គត់​ទៅ​ពហុគុណ​នៃ​ចំនួន​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ក្បែរ​បំផុត ។

Syntax

MROUND(ចំនួន; ពហុគុណ)

ត្រឡប់ ចំនួន ដែល​បង្គត់​ទៅ​ពហុគុណ​នៃ ពហុគុណ ក្បែរ​បំផុត ។

ការ​ប្រតិបត្តិ​ជម្រើស​គួរ​តែ​ជា Multiple * ROUND(Number/Multiple) ។

Example

=MROUND(15.5;3) ត្រឡប់ 15 ជា 15.5 គឺ​ជិត​ទៅ​នឹង 15 (= 3*5) ជាងទៅ 18 (= 3*6) ។

=MROUND(1.4;0.5) ត្រឡប់ 1.5 (= 0.5*3) ។

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Syntax

MULTINOMIAL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=MULTINOMIAL(F11:H11) ត្រឡប់ 1260 ប្រសិន​បើ F11 ដល់ H11 មាន​តម្លៃ 2, 3 និង 4 ។ វា​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រូបមន្ត =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ODD

បង្គត់​ចំនួន​វិជ្ជមាន​មួយ​ឡើង​រហូត​ដល់​ចំនួន​គត់​សេស​ជិត​បំផុត ហើយ​បង្គត់​ចំនួន​អវិជ្ជមាន​ចុះ​រហូត​ដល់​ចំនួន​គត់​សេស​ជិត​បំផុត ។

Syntax

ODD(ចំនួន)

ត្រឡប់ លេខ បាន​បង្គត់​ទៅ​ចំនួនគត់​សេស​បន្ទាប់ ឆ្ងាយ​ពី​សូន្យ ។

Example

=ODD(1.2) ត្រឡប់ 3 ។

=ODD(1) ត្រឡប់ 1 ។

=ODD(0) ត្រឡប់ 1 ។

=ODD(-3.1) ត្រឡប់ -5 ។

PI

ត្រឡប់ ៣.១៤១៥៩២៦៥៣៥៨៩៧៩ តម្លៃ​របស់​អថេរ​គណិត​វិទ្យា PI ទៅ​ជា ១៤ គោលដប់ ។

Syntax

PI()

Example

=PI() ត្រឡប់ 3.14159265358979 ។

POWER

ត្រឡប់​ចំនួនដែល​កើន​ទៅ​ចំនួន​ផ្សេង​ទៀត​ ។​

Syntax

POWER(Base; Exponent)

ត្រឡប់​​ គោល​​ បាន​កើន​​​ស្វ័យ​គុណ​​​នៃ​​និទស្សន្ត​​

លទ្ធផល​ដូចគ្នា​អាច​សម្រេច​បាន​ដោយ​ប្រើ​សញ្ញាណ​ប្រមាណ​វិធីនិទស្សន្តកម្ម ^ ៖

Base^Exponent

note

=POWER(0,0) returns 1.


Example

=POWER(4;3) ត្រឡប់ 64 ដែល​ជា 4 ជា​ស្វ័យ​គុណ​នៃ 3 ។

=4^3 ត្រឡប់ 4 ស្វ័យ​គុណ 3 ផង​ដែរ ។

PRODUCT

គុណ​លេខ​​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ជា​អាគុយម៉ង់ និង​ត្រឡប់​ផល​គុណ ។

Syntax

PRODUCT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=PRODUCT(2;3;4) ត្រឡប់ 24 ។

QUOTIENT

ត្រឡប់​ផ្នែក​ចំនួន​គត់​ពិត​នៃ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ចែក ។

Syntax

QUOTIENT (ភាគ​យក; ភាគ​បែង)

ត្រឡប់​ផ្នែក​ចំនួន​គត់​របស់ ភាគយក បាន​ចែក​ដោយ​ភាគ​បែង ។

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Example

=QUOTIENT(11;3) ត្រឡប់ 3 ។ រំលឹក​ថា​​បាត់ 2 ។

RADIANS

បម្លែង​ដឺក្រេ​ទៅ​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

Syntax

RADIANS(ចំនួន)

លេខ គឺ​ជា​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ​ដែលត្រូវ​បម្លែង​ទៅ​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

Example

=RADIANS(90) ត្រឡប់ 1.5707963267949 ដែល​ PI/2 ទៅជា​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​របស់ Calc ។

RAND

ត្រឡប់​ចំនួន​ចៃដន្យ​ចន្លោះ 0 និង 1 ។

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

RAND()

អនុគមន៍​នេះ​បង្កើត​លេខ​ចៃដន្យ​ថ្មី​នៅ​គ្រប់​ពេល​ដែល​កម្មវិធី Calc ធ្វើ​ការ​គណនា​ឡើងវិញ។ ដើម្បីឲ្យ​កម្មវិធី Calc គណនា​ឡើងវិញ​ដោយ​ដៃ សូម​ចុច F9 ។

To generate random numbers which never recalculate, either:

Example

=RAND() ត្រឡប់​ចំនួន​ចៃដន្យ​រវាង 0 និង 1 ។

RAND.NV

Returns a non-volatile random number between 0 and 1.

tip

This function is available since LibreOffice 7.0.


Syntax

RAND.NV()

This function produces a non-volatile random number on input. A non-volatile function is not recalculated at new input events. The function does not recalculate when pressing F9, except when the cursor is on the cell containing the function. The function is recalculated when opening the file.

Example

=RAND.NV() returns a non-volatile random number between 0 and 1.

RANDBETWEEN

ត្រឡប់​ចំនួន​ចៃដន្យ​គត់​ក្នុង​ជួរ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ។

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

RANDBETWEEN(ក្រោម; លើ)

ត្រឡប់​ចំនួន​ចៃដន្យ​ចំនួន​គត់​រវាង​ចំនួន​គត់ បាត និងកំពូល (ទាំងពីររាប់​បញ្ចូល) ។

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

ដើម្បី​បង្កើត​លេខ​ចៃដន្យ ដែល​មិន​គណនា​ឡើង​វិញ ចម្លង​ក្រឡា​ដែល​មាន​អនុគមន៍​នេះ និង​ប្រើ កែសម្រួល - បិទភ្ជាប់​ពិសេស (with បិទភ្ជាប់​ទាំងអស់ និង រូបមន្ត មិន​បាន​ស្គាល់​ទេ និង លេខ បាន​សម្គាល់) ។

Example

=RANDBETWEEN(20;30) ត្រឡប់​ចំនួន​គត់​រវាង 20 និង 30 ។

RANDBETWEEN.NV

Returns an non-volatile integer random number in a specified range.

tip

This function is available since LibreOffice 7.0.


Syntax

RANDBETWEEN.NV(Bottom; Top)

Returns an non-volatile integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing F9. However, the function is recalculated when pressing F9 with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, and when Top or Bottom are recalculated.

Example

=RANDBETWEEN.NV(20;30) returns a non-volatile integer between 20 and 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) returns a non-volatile integer between the value of cell A1 and 30. The function is recalculated when the contents of cell A1 change.

ROUND

បង្គត់​លេខ​ទៅ​ខ្ទង់​ទសភាគ​មួយ​ចំនួន​ជាក់លាក់ ។

Syntax

ROUND(Number [; Count])

ត្រឡប់ លេខ បាន​បង្គត់​ទៅ​ ចំនួន ខ្ទង់​ទសភាគ ។ ប្រសិន​បើ​ចំនួន​ត្រូវ​បានលុប ឬ​សូន្យ អនុគមន៍​បង្គត់​ទៅ​ចំនួន​គត់​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត ។ ប្រសិន​បើ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន អនុគមន៍​បង្គត់​ទៅ​ 10, 100, 1000 ដែល​ជិត​បំផុត ។ល។

អនុគមន៍​បង្គត់​ទៅ​ចំនួន​ក្បែរ​បំផុត ។ សូម​មើល ROUNDDOWN និង ROUNDUP សម្រាប់​ជម្រើស ។

Example

=ROUND(2.348;2) ត្រឡប់ 2.35

=ROUND(-32.4834;3) ត្រឡប់ -32.483 ។ ផ្លាស់ប្ដូ​រទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​ដើម្បី​មើល​​ទសភាគ​ទាំងអស់ ។

=ROUND(2.348;0) ត្រឡប់ 2 ។

=ROUND(2.5) ត្រឡប់ 3 ។

=ROUND(987.65;-2) ត្រឡប់ 1000 ។

ROUNDDOWN

បង្គត់​លេខ​ចុះ​ទៅ​សូន្យ ទៅ​ចំនួន​ខ្ទង់​ជាក់លាក់ ។

Syntax

ROUNDDOWN(Number [; Count])

ត្រឡប់ លេខ បង្គត់​ចុះ (ទៅ​រក​សូន្យ) ទៅ ចំនួន ​ខ្ទង់ទសភាគ ។ ប្រសិន​បើ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​លុប ឬ​សូន្យ អនុគមន៍​​បង្គត់​ចុះ​ទៅ​ចំនួន​គត់ ។ ប្រសិនបើ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន អនុគមន៍​បង្គត់​ចុះ​ទៅ​ចំនួន​បន្ទាប់ 10, 100, 1000, ។ល។

អនុគមន៍​បង្គត់​ទៅ​សូន្យ ។ សូម​មើល ROUNDUP និង ROUND សម្រាប់​ជម្រើស ។

Example

=ROUNDDOWN(1.234;2) ត្រឡប់ 1.23 ។

=ROUNDDOWN(45.67;0) ត្រឡប់ 45 ។

=ROUNDDOWN(-45.67) ត្រឡប់ -45 ។

=ROUNDDOWN(987.65;-2) ត្រឡប់ 900 ។

ROUNDUP

បង្គត់​ចំនួន​ឡើង ឆ្ងាយ​ពី​សូន្យ ទៅ​ចំនួន​ខ្ទង់​ជាក់លាក់ ។

Syntax

ROUNDUP(Number [; Count])

ត្រឡប់ លេខ បាន​បង្គត់​ឡើង (ឆ្ងាយ​ពីសូន្យ) ទៅ​ ចំនួន ខ្ទង់ទសភាគ ។ ប្រសិនបើ​ចំនួន​ត្រូវ​បានលុប ឬ​សូន្យ អនុគមន៍​បង្គត់​ឡើង​ទៅ​ចំនួន​គត់ ។ ប្រសិនបើ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន អនុគមន៍​​បង្គត់​ទៅ​រក​ចំនួន 10, 100, 1000, ។ល។

អនុគមន៍​នេះ​បង្គត់​ឆ្ងាយ​ពី​សូន្យ ។ សូម​មើល ROUNDDOWN និង ROUND សម្រាប់​ជម្រើស ។

Example

=ROUNDUP(1.1111;2) ត្រឡប់ 1.12 ។

=ROUNDUP(1.2345;1) ត្រឡប់ 1.3 ។

=ROUNDUP(45.67;0) ត្រឡប់ 46 ។

=ROUNDUP(-45.67) ត្រឡប់ -46 ។

=ROUNDUP(987.65;-2) ត្រឡប់ 1000 ។

SEC

បង្ហាញ​តម្លៃ​សេកង់​របស់​មុំ​ដែល​បាន​ផ្ដល់ (គិតជា​រ៉ាដ្យង់)។ សេកង់​របស់​មុំ​មួយ គឺ​ស្មើនឹង ១ ចែក​ឲ្យ​កូស៊ីនុស​របស់​មុំ​នោះ

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

SIN(ចំនួន)

ត្រឡប់ស៊ីនុស (ត្រីកោណមាត្រ) របស់លេខ មុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​ស៊ីនុស​នៃ​មុំ​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

Example

=SEC(PI()/4) បង្ហាញ​តម្លៃ​ប្រហែល ១.៤១៤២១៣៥៦២៤, ច្រាស​នៃ​កូស៊ីនុស​របស់ PI/4 រ៉ាដ្យង់។

=COS(RADIANS(60)) ត្រឡប់ 0.5 កូស៊ីនុស​ 60 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

SECH

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

SINH(ចំនួន)

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​របស់ លេខ ។

Example

=SINH(0) ត្រឡប់ 0 ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ 0 ។

Open file with example:

SERIESSUM

ផល​បូក​សំនួន​ដំបូង​នៃ​ស៊េរី​ស្វ័យ​គុណ ។

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Syntax

SERIESSUM(X; N; M; ស្វ័យគុណ)

X គឺ​ជា​តម្លៃ​បញ្ចូល​សម្រាប់​ស៊េរី​ស្វ័យ​គុណ ។

N គឺ​ជា​ស្វ័យ​គុណ​ចាប់ផ្ដើម

M គឺ​ជា​ចំនួន​បន្ថែម​ ដើម្បី​បន្ថែម​ N

មេគុណ គឺ​ជា​ស៊េរី​របស់​មេគុណ ។ សម្រាប់​​ផលបូក​ស៊េរី​មេគុណ​នីមួយៗ​​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​ដោយ​ផ្នែក​មួយ ។

Example

=SERIESSUM(A1; 0; 1; {1; 2; 3}) calculates the value of 1+2x+3x2, where x is the value in cell A1. If A1 contains 1, the formula returns 6; if A1 contains 2, the formula returns 17; if A1 contains 3, the formula returns 34; and so on.

tip

Refer to the SERIESSUM wiki page for more details about this function.


SIGN

ត្រឡប់​សញ្ញា​នៃ​ចំនួន ។ ត្រឡប់ 1 បើ​ចំនួន​វិជ្ជមាន -1 បើ​អវិជ្ជមាន និង ០ បើ​សូន្យ ។

Syntax

SIGN(ចំនួន)

ចំនួន ជា​ចំនួន​ដែល​សញ្ញា​របស់​វា នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ។

Example

=SIGN(3.4) ត្រឡប់ 1 ។

=SIGN(-4.5) ត្រឡប់ -1 ។

SIN

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​របស់​មុំ​ដែល​បានផ្ដល់ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ។

Syntax

SIN(ចំនួន)

ត្រឡប់ស៊ីនុស (ត្រីកោណមាត្រ) របស់លេខ មុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​ស៊ីនុស​នៃ​មុំ​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

Example

=SIN(PI()/2) ត្រឡប់ 1 ស៊ីនុស​នៃ​រ៉ាដ្យង់ PI/2 ។

=SIN(RADIANS(30)) ត្រឡប់ 0.5 ស៊ីនុស​ 30 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

SINH

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

SINH(ចំនួន)

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​របស់ លេខ ។

Example

=SINH(0) ត្រឡប់ 0 ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ 0 ។

Open file with example:

SQRT

ត្រឡប់​ឫស​ការ៉េ​វិជ្ជមាន​នៃ​ចំនួន ។

Syntax

SQRT(ចំនួន)

ត្រឡប់​ឫសការ៉េ​របស់ លេខ ។

លេខ​ត្រូវ​តែ​វិជ្ជមាន ។

Example

=SQRT(16) ត្រឡប់ 4 ។

=SQRT(-16) ត្រឡប់កំហុស អាគុយម៉ង​មិន​ត្រឹមត្រូវ ។

SQRTPI

ត្រឡប់​ឫស​ការ៉េ​នៃ (PI times a number) ។

Syntax

SQRTPI(លេខ)

ត្រឡប់ឫសការ៉េ​វិជ្ជមាន​របស់ (PI គុណ​នឹង លេខ) ។

វា​ស្មើ​នឹង SQRT(PI()*ចំនួន) ។

Example

=SQRTPI(2) ត្រឡប់​ឫសការ៉េ​នៃ(2PI) ប្រហែល​ជា 2.506628 ។

SUBTOTAL

គណនា​សរុប​រង ។ បើ​ជួរ​មួយ​មាន​សរុប​រង​រួច​ហើយ នោះ​ទាំង​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​គណនា​ទៀត​ទេ ។ ប្រើ​អនុគមន៍​នេះ​ជាមួយ​តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​គិត​តែ​កំណត់​ត្រា​ដែល​បាន​ត្រង ។

Syntax

SUBTOTAL(អនុគមន៍; ជួរ)

អនុគមន៍ ជា​លេខ​ដែល​តំណាង​ឲ្យ​អនុគមន៍​មួយ​នៃ​អនុគមន៍​ខាង​ក្រោម ៖

លិបិក្រម​អនុគមន៍

(includes hidden values)

Function index

(ignores hidden values)

អនុគមន៍

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

ជួរ ជា​ជួរ​ដែល​ក្រឡា​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល ។

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pen

10

3

Pencil

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

SUMIF

Adds the cells specified by a given criterion. This function is used to sum a range when you search for a certain value.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

SUMIF(Range; Criterion [; SumRange])

Range is the range to which the criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

ជួរ​ផលបូក គឺ​ជា​ជួរ​ពី​តម្លៃ​​ដែល​ត្រូវ​បូក ។ ប្រសិនបើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ តម្លៃ​រក​បាន​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ត្រូវ​បាន​បូក ។

note

SUMIF supports the reference concatenation operator (~) only in the Criterion parameter, and only if the optional SumRange parameter is not given.


Example

ដើម្បីបូក​តែ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន ៖ =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

សូម​មើល COUNTIF() សម្រាប់​គំរូ​វាក្យសម្ព័ន្ធ​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើជា​មួយ SUMIF() ។

SUMSQ

Calculates the sum of the squares of a set of numbers.

Syntax

SUMSQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 arguments, 29 is returned as the result.

TAN

ត្រឡប់​តង់សង់​របស់មុំ​ដែល​បានផ្ដល់ (គិត​ជារ៉ាដ្យង់) ។

Syntax

TAN(ចំនួន)

ត្រឡប់​តង់សង់ (ត្រីកោណមាត្រ) របស់ ចំនួន មុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​តង់សង់​នៃ​មុំ​មួយ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

Example

=TAN(PI()/4) ត្រឡប់ 1 តង់សង់​នៃ​រ៉ាដ្យង់ PI/4 ។

=TAN(RADIANS(45)) ត្រឡប់ 1 តង់សង់​ 45 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

TANH

ត្រឡប់​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

Syntax

TANH(ចំនួន)

ត្រឡប់​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​របស់ ចំនួន ។

Example

=TANH(0) ត្រឡប់ 0 តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ 0 ។

Open file with example:

TRUNC

កាត់​ចំនួន​ឲ្យ​ខ្លី ដោយ​យក​ខ្ទង់​ទសភាគ​ចេញ ។

Syntax

TRUNC(Number[; Count])

ត្រឡប់ លេខ ដែល​មាន​ខ្ទង់​ទសភាព ចំនួន ជា​ច្រើន ។ លើស​​ខ្ទង់ទសភាគ​តាម​ធម្មតា​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ សញ្ញា​គ្មាន​កំណត់ ។

TRUNC(Number; 0) មាន​ឥរិយាបថ​ជា INT(Number) សម្រាប់​លេខ​វិជ្ជមាន ប៉ុន្តែ​បង្គត់​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​គឺ​សូន្យ​សម្រាប់​លេខ​អវិជ្ជមាន ។

warning

ដែល​អាច​មើល​ឃើញ​ ខ្ទង់​ទសភាគ​នៃ​​លទ្ធផល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​​ - LibreOffice Calc - គណនា​​


Example

=TRUNC(1.239;2) ត្រឡប់ 1.23 ។ បាត់​ 9 ។

=TRUNC(-1.234999;3) ត្រឡប់ -1.234 ។ បាត់9s ។

=TRUNC(-45.67) returns -45. The default value for Count is 0.

tip

Refer to the TRUNC wiki page for more details about this function.


Please support us!