អនុគមន៍​តក្ក

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Insert - Function - Category Logical


ISNA

ត្រឡប់ TRUE បើ​ក្រឡា​មួយ​មាន​តម្លៃ​កំហុស #N/A (មិន​មាន​តម្លៃ) ។

ប្រសិន​បើ​មានកំហុស​កើត​ឡើង អនុគមន៍​ត្រឡប់ FALSE ។

Syntax

ISNA(តម្លៃ)

តម្លៃ គឺ​ជា​តម្លៃ ឬ​កន្សោម​ដែល​ត្រូវ​សាកល្បង ។

Example

=ISNA(D3) ត្រឡប់ FALSE ជា​លទ្ធផល ។

ISERROR

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Example

=ISERROR(C8) ដែល​ក្រឡា C8 មាន =1/0 ត្រឡប់ TRUE ពីព្រោះ 1/0 គឺ​ជា​កំហុស ។

=ISERROR(C8) ដែល​ក្រឡា C8 មាន =1/0 ត្រឡប់ TRUE ពីព្រោះ 1/0 គឺ​ជា​កំហុស ។

IFS

IFS is a multiple IF-function.

SWITCH

SWITCH compares expression with value1 to valuen and returns the result belonging to the first value that equals expression. If there is no match and default_result is given, that will be returned.

AND

ត្រឡប់ TRUE បើ​អាគុយម៉ង់​ទាំងអស់ TRUE ។ បើ​ធាតុ​មួយ​នៃ​ធាតុ​ទាំងអស់​គឺ FALSE នោះ​អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តម្លៃ FALSE ។

អាគុយម៉ង់​ជា​កន្សោម​តក្កវិជ្ជា​ខ្លួន​ឯង (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) ដែល​ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ឬ​ជា​អារេ (A1:C3) ដែល​មាន​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ។

Syntax

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

តម្លៃ​តក្ក​នៃ​ធាតុ​បញ្ចូល 12<13; 14>12 និង 7<6 ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ ៖

=AND(12<13;14>12;7<6) ត្រឡប់ FALSE ។

=AND(FALSE();TRUE()) returns FALSE.

FALSE

ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្ក មិន​ពិត ។ អនុគមន៍ FALSE() មិន​ទាមទារ​អាគុយម៉ង់​ទេ និង​តែងតែ​ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្ក មិន​ពិត ។

Syntax

FALSE()

Example

=FALSE() ត្រឡប់ FALSE

=NOT(FALSE()) ត្រឡប់ TRUE

IF

បញ្ជាក់​លម្អិត​ការ​ពិសោធន៍​តក្កវិជ្ជា​មួយ ដែល​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ ។

Syntax

IF(Test [; [ThenValue] [; [OtherwiseValue]]])

សាកល្បង ជា​តម្លៃ ឬ​កន្សោម​ណា​មួយ​ដែល​អាច ពិត ឬ​មិន​ពិត ។

តម្លៃ​ស្រប (ស្រេច​ចិត្ត) ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ បើ​ការ​សាកល្បង ពិត ។

តម្លៃ​ផ្ទុយ (ស្រេច​ចិត្ត) ជា​តម្លៃ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ បើ​ការ​សាកល្បង​តក្ក មិន​ពិត ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=IF(A1>5;100;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 100 is returned; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 0 is returned because empty parameters are considered to be 0; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;100;) If the value in A1 is less than 5, the value 0 is returned because the empty OtherwiseValue is interpreted as 0; otherwise 100 is returned.

NOT

Complements (inverts) a logical value.

Syntax

NOT(តម្លៃ​តក្ក)

LogicalValue គឺ​ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​បង្គត់ ។

Example

=NOT(A). If A=TRUE then NOT(A) នឹង​ចេញ​ FALSE ។

OR

ត្រឡប់ ពិត បើ​មាន​អាគុយម៉ង់​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​មួយ ពិត ។ អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តម្លៃ មិន​ពិត បើ​អាគុយម៉ង់​​ទាំងអស់​មាន​តម្លៃ​តក្ក មិន​ពិត ។

អាគុយម៉ង់​ជា​កន្សោម​តក្កវិជ្ជា​ខ្លួន​ឯង (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) ដែល​ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ឬ​ជា​អារេ (A1:C3) ដែល​មាន​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ។

Syntax

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

តម្លៃ​តក្ក​នៃ​ធាតុ​បញ្ចូល 12<11; 13>22 និង 45=45 នឹង​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ ។

=OR(12<11;13>22;45=45) ត្រឡប់ TRUE ។

=OR(FALSE();TRUE()) returns TRUE.

TRUE

តម្លៃ​តក្ក​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា ពិត ។ អនុគមន៍ TRUE() មិន​ទាមទារ​​ទេ ហើយ​តែងតែ​ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្ក ពិត ។

Syntax

TRUE()

Example

បើ A=TRUE និង B=FALSE ឧទាហរណ៍​ខាង​ក្រោម​នឹង​លេចឡើង ៖

=AND(A;B) ត្រឡប់ FALSE

=OR(A;B) ត្រឡប់ TRUE

=NOT(AND(A;B)) ត្រឡប់ TRUE

XOR

ត្រឡប់​តម្លៃ​ពិត​ប្រសិនបើ​លេខ​សេស​របស់​អាគុយម៉ង់​វាយតម្លៃ​ថា TRUE ។

អាគុយម៉ង់​គឺជា​កន្សោម​តក្កវិជ្ជា​របស់​ខ្លួន​វា (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) ដែល​ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ឬ​អារេ (A1:C3) ដែល​មាន​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា។

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

=XOR(TRUE();TRUE()) returns FALSE

=XOR(TRUE();TRUE();TRUE()) returns TRUE

=XOR(FALSE();TRUE()) returns TRUE

Please support us!