អនុគមន៍​ព័ត៌មាន

ប្រភេទ​នេះ​មាន​អនុគមន៍ ស្ថិតិ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទ ព័ត៌មាន


ទិន្នន័យ​ក្នុង​តារាង​ខាង​ក្រោម បម្រើ​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ឧទាហរណ៍​ខ្លះ ក្នុង​ការ​ពិពណ៌នា​អនុគមន៍ ៖

C

D

2

x value

y value

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELL

ត្រឡប់​ព័ត៌មាន​អំពី​អាសយដ្ឋាន ទ្រង់ទ្រាយ ឬ​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​មួយ ។

Syntax

CELL("InfoType" [; Reference])

ប្រភេទ​ព័ត៌មាន គឺ​ជា​ខ្សែ​តួអក្សរ​ដែល​បញ្ជាក់​ប្រភេទ​ព័ត៌មាន ។ ខ្សែតួអក្សរ​តែងតែ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស ។ អក្សរធំ ឬ​តូច​ជា​ជម្រើស ។

ប្រភេទ​ព័ត៌មាន

អត្ថន័យ

COL

ត្រឡប់​ចំនួន​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​យោង ។

=CELL("COL";D2) ត្រឡប់ 4 ។

ROW

ត្រឡប់​ចំនួន​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​យោង ។

=CELL("ROW";D2) ត្រឡប់ 2 ។

SHEET

ត្រឡប់​លេខ​នៃ​សន្លឹក​ដែល​បាន​យោង ។

=CELL("Sheet";Sheet3.D2) ត្រឡប់ 3 ។

ADDRESS

ត្រឡប់​អាសយដ្ឋាន​ដាច់ខាត នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​យោង ។

=CELL("ADDRESS";D2) ត្រឡប់ $D$2 ។

=CELL("ADDRESS";Sheet3.D2) ត្រឡប់ $Sheet3.$D$2 ។

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

ត្រឡប់​ឈ្មោះ​ឯកសារ និង​លេខ​សន្លឹក​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​យោង ។

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotus™ notation.

=CELL("COORD"; D2) ត្រឡប់ $A:$D$2 ។

=CELL("COORD"; Sheet3.D2) ត្រឡប់ $C:$D$2 ។

CONTENTS

ត្រឡប់​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​យោង ដោយ​គ្មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ណា​មួយ ។

TYPE

ត្រឡប់​ប្រភេទ​នៃ​មាតិកា​ក្រឡា ។

b = ទទេ ។ ក្រឡា​ទទេ

l = ស្លាក ។ អត្ថបទ លទ្ធផល​នៃ​រូបមន្ត​មួយ​ជា​អត្ថបទ ។

v = តម្លៃ ។ តម្លៃ ជា​លទ្ធផល​ជា​លេខ​នៃ​រូបមន្ត​មួយ

WIDTH

ត្រឡប់​ទទឹង​នៃ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​យោង ។ ឯកតា​ជា​ចំនួន​នៃ​លេខ​សូន្យ (0) ដែល​សម​ទៅ​នឹង​ជួរ​ឈរ​ក្នុង​អត្ថបទ​លំនាំដើម និង​ទំហំ​លំនាំដើម ។

PREFIX

ត្រឡប់​ការ​តម្រឹម​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​យោង ។

' = តម្រឹម​ឆ្វេង ឬ​តម្រឹម​ឆ្វេង​សង​ខាង

" = តម្រឹម​ស្តាំ

^ = កណ្តាល

\ = ធ្វើ​ម្តង​ទៀត (អសកម្ម​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន)

PROTECT

ត្រឡប់​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ការពារ​ក្រឡា សម្រាប់​ក្រឡា ។

1 = ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​ការពារ

0 = ក្រឡា​មិន​ត្រូវ​បាន​ការពារ

FORMAT

ត្រឡប់​ខ្សែ​តួ​អក្សរ​មួយ​ដែល​ចង្អុល​បង្ហាញ​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ។

, = លេខ​មាន​អ្នក​បំបែក​ខ្ទង់​ពាន់

F = លេខ​គ្មាន​​អ្នក​បំបែក​ខ្ទង់​ពាន់

C = ទ្រង់ទ្រាយ​រូបិយប័ណ្ណ

S = ការ​តំណាង​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល ឧទាហរណ៍ 1.234+E56​

P = ភាគរយ

ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ខាង​លើ ចំនួន​ខ្ទង់​ទសភាគ​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ខណ្ឌ​ចែក​ទសភាគ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជា​លេខ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ #,##0.0 ត្រឡប់ 1 ហើយ​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ 00.000% ត្រឡប់ P3

D1 = MMM-D-YY, MM-D-YY និង​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្រដៀង​គ្នា

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-YYYY HH:MM:SS

D5 = MM-DD

D6 = HH:MM:SS AM/PM

D7 = HH:MM AM/PM

D8 = HH:MM:SS

D9 = HH:MM

G = ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ទៀត​ទាំងអស់

- (សញ្ញា​ដក) នៅ​ចុង = លេខ​អវិជ្ជមាន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​ពណ៌

() (តង្កៀប) នៅ​ខាង​ចុង = មាន​តង្កៀប​បើក​មួយ​ក្នុង​កូដ​ទ្រង់ទ្រាយ

COLOR

ត្រឡប់ 1 បើ​តម្លៃ​អវិជ្ជមាន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​ពណ៌ ផ្សេង​ពី​នោះ​ត្រឡប់ 0 ។

PARENTHESES

ត្រឡប់ 1 បើ​កូដ​ទ្រង់ទ្រាយ​មាន​តង្កៀប​បើក​មួយ "(" ផ្សេង​ពី​នោះ ត្រឡប់ 0 ។


សេចក្តី​យោង (បញ្ជី​នៃ​ជម្រើស) ជា​ទីតាំង​នៃ​ក្រឡា​ដែល​ត្រូវ​ពិនិត្យ ។ បើ សេចក្តី​យោង ជា​ជួរ​មួយ ក្រឡា​នឹង​ផ្លាស់ទី​ទៅ​ខាង​លើ​ឆ្វេង​នៃ​ជួរ ។ បើ​គ្មាន សេចក្តី​យោង LibreOffice Calc នឹង​ប្រើ​ទីតាំង​នៃ​ក្រឡា ដែល​រូបមន្ត​នេះ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង ។ Microsoft Excel ប្រើ​សេចក្តី​យោង​នៃ​ក្រឡា ដែល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទីតាំង​ក្នុង ។

CURRENT

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​លទ្ធផល​ទៅ​ជា​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​កា​វាយតម្លៃ​រូបមន្ត​ដែល​វា​ជា​ផ្នែក (ក្នុង​ន័យ​ផ្សេង រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​​បាន​ទទួល​លទ្ធផល​នៃ​កា​រវាយតម្លៃ) ។ កា​រប្រើជា​ចម្បង​របស់​វា​គឺ​​រួម​ជា​មួយ​នឹង​អនុគមន៍ STYLE() ដើម្បី​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បានជ្រើស​ទៅ​ក្រឡា ដោយអាស្រ័យ​លើ​មាតិកា​ក្រឡា ។

Syntax

CURRENT()

Example

=1+2+CURRENT()

ឧទាហរណ៍​ត្រឡប់ ៦ ។ រូបមន្ត​ត្រូវ​បានគណនា​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្ដាំ​ជា ៖ 1 + 2 ស្មើ 3 ដោយ​ផ្ដល់​នូវ​លទ្ធផល​ទៅ​កាលបរិច្ឆេទ​នៅ​ពេល CURRENT() ត្រូវ​បាន​ជួប​ប្រទះ CURRENT() ដូច្នេះ​លទ្ធផល 3 ដែល​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ 3 ដើម្បី​ផ្ដល់ 6 ។

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Red";"Default"))

ឧទាហរណ៍​ត្រឡប់ A2 + B2 (រចនាប័ទ្ម​ត្រឡប់ ០ នៅ​ទីនេះ) ។ ប្រសិន​បើ​​ផល​បូក​នេះ​ធំជាង ១០ រចនាប័ទ្ម​ពណ៌​ក្រហម​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​ក្រឡា ​។ ចំពោះ​កា​រពន្យល់​បន្ថែម​សូម​មើល​អនុគមន៍STYLE ។

="choo"&CURRENT()

ឧទាហរណ៍​ត្រឡប់ choochoo.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

FORMULA

បង្ហាញ​រូបមន្ត​របស់​ក្រឡា​រូបមន្ត​ជា​ខ្សែអក្សរ​អត្ថបទ ។

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

FORMULA(សេចក្ដីយោង)

សេចក្ដី​យោង គឺ​ជា​សេចក្ដីយោង​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​មាន​រូបមន្ត ។

សេចក្ដី​យោង​មិនត្រឹមត្រូវ ឬ​សេចក្ដី​យោង​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​គ្មាន​លទ្ធផល​រូបមន្ត​នៅ​ក្នុង​តម្លៃ​កំហុស #N/A ។

Example

If cell A8 contains the formula =SUM(1;2;3) then

=FORMULA(A8) ត្រឡប់​អត្ថបទ =SUM(1;2;3).

INFO

ត្រឡប់​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​អំពី​បរិស្ថាន​ធ្វើការ​បច្ចុប្បន្ន ។ អនុគមន៍​ទទួល​អាគុយម៉ង់​អត្ថបទ​តែ​មួយ និង​ត្រឡប់​ទិន្នន័យ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នោះ ។

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

INFO("ប្រភេទ")

តារាង​ខាងក្រោម រាយ​តម្លៃ​សម្រាប់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​អត្ថបទ ប្រភេទ និង​តម្លៃ​ត្រឡប់​របស់​អនុគមន៍ INFO ។

តម្លៃ​សម្រាប់ "ប្រភេទ"

តម្លៃ​ត្រឡប់

"osversion"

"Windows (៣២-ប៊ីត​) NT ៥.០១" ជានិច្ច​សម្រាប់​មូលហេតុ​ឆបគ្នា​

"system"

The type of the operating system:
"AIX" for Advanced Interactive Executive IBM computer operating systems
"ANDROID" for Google mobile operating system
"DRAGONFLY" for DragonFly operating system forked from FreeBSD
"EMSCRIPTEN" for browser WebAssembly system
"FREEBSD", "OPENBSD" or "NETBSD" for operating systems based on the Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS compatible operating system
"iOS" for Apple mobile operating system
"LINUX" for GNU/Linux based operating systems
"MACOSX" for Apple Mac OS X
"SOLARIS" for Oracle Solaris operating system
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

សញ្ញា​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ការ​ចេញផ្សាយ​ផលិតផល ឧទាហរណ៍ "300m25(Build:9876)"

"numfile"

១ ជានិច្ច​សម្រាប់​ហេតុផល​ឆប​គ្នា​

"recalc"

របៀ​គណនា​រូបមន្ដ​ឡើង​វិញ​បច្ចុប្បន្ន "ស្វ័យប្រវត្តិ" ឬ​"ដោយ​ដៃ" (ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​មូលដ្ឋានីយកម្ម​ទៅ​ជា​ភាសា LibreOffice)


note

កម្មវិធី​សៀវភៅ​ផ្សេងៗ​អាច​ទទួល​យក​តម្លៃ​ដែល​បាន​ធ្វើ​មូលដ្ឋានីយកម្ម​ សម្រាប់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ប្រភេទ ប៉ុន្តែ LibreOffice Calc នឹង​ទទួល​យក​តែ​តម្លៃ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ប៉ុណ្ណោះ ។


Example

=INFO("release") ត្រឡប់​លេខ​ចេញ​ផលិតផល​របស់ LibreOffice ដែល​កំពុង​ប្រើ ។

=INFO(D5) ជាមួយ​នឹង​ក្រឡា D5 មាន​ប្រព័ន្ធ​ខ្សែអក្សរ​អត្ថបទ​ដែល​ត្រឡប់​ប្រភេទ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ ។

ISBLANK

ត្រឡប់ ពិត បើ​សេចក្តី​យោង​ទៅ​ក្រឡា​ទទេ ។ អនុគមន៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កំណត់​បើ​មាតិកា​ក្រឡា​ទទេ ។ ក្រឡា​មួយ​ដែល​មាន​រូបមន្ត​មួយ​ខាង​ក្នុង​គឺ​មិន​ទទេ​ទេ ។

ប្រសិនបើ​កំហុស​កើត​ឡើង, អនុគមន៍​​​ត្រឡប់​តក្ក ឬ​តម្លៃ​ជា​លេខ។

Syntax

ISBLANK(តម្លៃ)

តម្លៃ ជា​មាតិកា​ដែល​ត្រូវ​សាកល្បង ។

Example

=ISBLANK(D2) ត្រឡប់ FALSE ជា​លទ្ធផល ។

ISERR

សាកល្បង​លក្ខខណ្ឌ​កំហុស លើកលែង​តែតម្លៃ​កំហុស #N/A ហើយ​ត្រឡប់ TRUE ឬ FALSE ។

ប្រសិនបើ​កំហុស​កើត​ឡើង, អនុគមន៍​​​ត្រឡប់​តក្ក ឬ​តម្លៃ​ជា​លេខ។

Syntax

ISERR(តម្លៃ)

តម្លៃ ជា​តម្លៃ ឬ​កន្សោម​ណា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​​សាកល្បង ដើម្បី​មើល​ថា​តើ​តម្លៃ​កំហុស​មួយ​មិន​ស្មើ #N/A ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ឬ​ទេ ។

Example

=ISERR(C8) ដែលសែល C8 មាន =1/0 ត្រឡប់ TRUE ពីព្រោះ 1/0 គឺ​ជា​កំហុស ។

=ISERR(C9) ដែល​ក្រឡា C9 មាន=NA() ត្រឡប់ FALSE ពីព្រោះ ISERR() មិន​អើពើ​នឹង​កំហុស #N/A ។

ISERROR

សាកល្បង​លក្ខខណ្ឌ​កំហុស រួមមានតម្លៃកំហុស #N/A និង​ត្រឡប់ TRUE ឬ FALSE ។

ប្រសិនបើ​កំហុស​កើត​ឡើង, អនុគមន៍​​​ត្រឡប់​តក្ក ឬ​តម្លៃ​ជា​លេខ។

Syntax

ISERROR(តម្លៃ)

តម្លៃ ជា ឬ​យោង​ទៅ​តម្លៃ​ត្រូវ​សាកល្បង ។ ISERROR() ត្រឡប់ TRUE ប្រសិន​បើ​មាន​កំហុស និង​ត្រឡប់ FALSE បើ​គ្មាន​កំហុស ។

Example

=ISERROR(C8) ដែល​ក្រឡា C8 មាន =1/0 ត្រឡប់ TRUE ពីព្រោះ 1/0 គឺ​ជា​កំហុស ។

=ISERROR(C9) ដែល​ក្រឡា C9 មាន =NA() ត្រឡប់ TRUE ។

ISERROR

Returns the value if the cell does not contains an error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Example

=ISERROR(C8) ដែល​ក្រឡា C8 មាន =1/0 ត្រឡប់ TRUE ពីព្រោះ 1/0 គឺ​ជា​កំហុស ។

=ISERROR(C8) ដែល​ក្រឡា C8 មាន =1/0 ត្រឡប់ TRUE ពីព្រោះ 1/0 គឺ​ជា​កំហុស ។

ISEVEN

ត្រឡប់ ពិត បើ​តម្លៃ​ជា​ចំនួន​គត់​គូ ឬ​មិន​ពិត បើ​តម្លៃ​ជា​ចំនួន​គត់​សេស ។

Syntax

ISEVEN(តម្លៃ)

តម្លៃ ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​ពិនិត្យ ។

ប្រសិន​បើ​តម្លៃ​មិនមែន​ជា​ចំនួន​គត់ តួលេខ​ណាមួយ​បន្ទាប់​ពី​ចំណុច​ក្បៀស​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ ។ សញ្ញា​របស់​តម្លៃ​ក៏​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ​ដែរ ។

Example

=ISEVEN(48) ត្រឡប់ TRUE

=ISEVEN(33) ត្រឡប់ FALSE

=ISEVEN(0) ត្រឡប់ TRUE

=ISEVEN(-2.1) ត្រឡប់ TRUE

=ISEVEN(3.999) ត្រឡប់ FALSE

ISEVEN_ADD

សាកល្បង​សម្រាប់​លេខ​គូ ។ ត្រឡប់ 1 ប្រសិន​បើ​លេខ​ត្រូបាន​ចែក​ដោយ 2 ដែល​ត្រឡប់​ចំនួន​ទាំងមូល ។

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

ISEVEN_ADD(លេខ)

ចំនួន គឺ​ជា​ចំនួន​ត្រូវ​សាកល្បង ។

Example

=ISEVEN_ADD(5) ត្រឡប់ ០ ។

=ISEVEN_ADD(A1) ត្រឡប់ 1 ប្រសិន​បើ​ក្រឡា A1 មាន​លេខ 2 ។

ISFORMULA

ត្រឡប់ TRUE បើ​ក្រឡា​មួយ​គឺ​ជា​ក្រឡា​រូបមន្ត​មួយ ។

ប្រសិនបើ​កំហុស​កើត​ឡើង, អនុគមន៍​​​ត្រឡប់​តក្ក ឬ​តម្លៃ​ជា​លេខ។

Syntax

ISFORMULA(សេចក្ដីយោង)

សេចក្ដី​យោង ចង្អុរ​បង្ហាញ​សេចក្ដីយោង ទៅ​ក្រឡា​ដែល​នឹង​ធ្វើការសាកល្បង​នៅក្នុង​វាដើម្បី​កំណត់ ប្រសិនបើ​វា​មាន​រូបមន្ត ។

Example

=ISFORMULA(C4) ត្រឡប់ FALSE ប្រសិនបើក្រឡា C4 មាន​លេខ 5 ។

ISLOGICAL

សាកល្បង​សម្រាប់​តម្លៃ​ពិត (TRUE ឬ​ FALSE) ។

ប្រសិន​បើ​មានកំហុស​កើត​ឡើង អនុគមន៍​ត្រឡប់ FALSE ។

Syntax

ISLOGICAL(តម្លៃ)

ត្រឡប់ TRUE ប្រសិនបើ តម្លៃ ជា​តម្លៃពិត (TRUE ឬ FALSE) ហើយ​ត្រឡប់ FALSE ប្រសិន​បើ​តម្លៃ​ជា​តម្លៃមិន​ពិត ។

Example

=ISLOGICAL(99) ត្រឡប់ FALSE ពីព្រោះ 99 គឺ​ជា​លេខ មិនមែនជា​តម្លៃ​តក្ក ​។

=ISLOGICAL(ISNA(D4)) ត្រឡប់ TRUE អ្វី​ក៏​ដោយ​ដែល​មាតិកា​របស់​ក្រឡា D4 ពីព្រោះ ISNA() ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្ក ។

ISNA

ត្រឡប់ TRUE បើ​ក្រឡា​មួយ​មាន​តម្លៃ​កំហុស #N/A (មិន​មាន​តម្លៃ) ។

ប្រសិន​បើ​មានកំហុស​កើត​ឡើង អនុគមន៍​ត្រឡប់ FALSE ។

Syntax

ISNA(តម្លៃ)

តម្លៃ គឺ​ជា​តម្លៃ ឬ​កន្សោម​ដែល​ត្រូវ​សាកល្បង ។

Example

=ISNA(D3) ត្រឡប់ FALSE ជា​លទ្ធផល ។

ISNA

Returns the value if the cell does not contains the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFNA(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an #N/A error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an #N/A error.

Example

=IFNA(D3;D4) returns the value of D3 if D3 does not result in an #N/A error, or D4 if it does.

ISNONTEXT

ពិសោធន៍​បើ​មាតិកា​ក្រឡា​ជា​អត្ថបទ ឬ​លេខ ហើយ​ត្រឡប់ FALSE បើ​មាតិកា​ជា​អត្ថបទ ។

ប្រសិនបើ​មានកំហុស​កើត​ឡើង អនុគមន៍​ត្រឡប់ TRUE ។

Syntax

ISNONTEXT(តម្លៃ)

តម្លៃ ជា​តម្លៃ ឬ​កន្សោម​ណា​មួយ​ដែល​ការ​សាកល្បង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ ដើម្បី​កំណត់​ថា​តើ​វា​ជា​អត្ថបទ លេខ ឬ​ជា​តម្លៃ​ប៊ូលីន ។

Example

=ISNONTEXT(D2) ត្រឡប់ FALSE ប្រសិន​បើ​ក្រឡា D2 មាន​អត្ថបទ abcdef ។

=ISNONTEXT(D9) ត្រឡប់ TRUE ប្រសិន​បើ​ក្រឡា D9 មាន​លេខ 8 ។

ISNUMBER

ត្រឡប់ TRUE បើ​តម្លៃ​យោង​ទៅ​ចំនួន​មួយ ។

ប្រសិនបើ​កំហុស​កើត​ឡើង, អនុគមន៍​​​ត្រឡប់​តក្ក ឬ​តម្លៃ​ជា​លេខ។

Syntax

ISNUMBER(តម្លៃ)

តម្លៃ ជា​កន្សោម​ណា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​សាកល្បង ដើម្បី​កំណត់​ថា​តើ​វា​ជា​លេខ ឬ​ជា​អត្ថបទ ។

Example

=ISNUMBER(C3) ត្រឡប់ TRUE ប្រសិន​បើ​ក្រឡា C3 មានលេខ 4 ។

=ISNUMBER(C2) ត្រឡប់ FALSE ប្រសិន​បើ​ក្រឡា C2 មាន​អត្ថបទ abcdef ។

ISODD

ត្រឡប់ ពិត បើ​តម្លៃ​សេស ឬ​មិន​ពិត បើ​តម្លៃ​គូ ។

Syntax

ISODD(តម្លៃ)

តម្លៃ ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​ពិនិត្យ ។

ប្រសិន​បើ​តម្លៃ​មិនមែន​ជា​ចំនួន​គត់ តួលេខ​ណាមួយ​បន្ទាប់​ពី​ចំណុច​ក្បៀស​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ ។ សញ្ញា​របស់​តម្លៃ​ក៏​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ​ដែរ ។

Example

=ISODD(33) ត្រឡប់ TRUE

=ISODD(48) ត្រឡប់ FALSE

=ISODD(3.999) ត្រឡប់ TRUE

=ISODD(-3.1) ត្រឡប់ TRUE

ISODD_ADD

ត្រឡប់ TRUE (1) បើ​លេខ​មិន​ត្រឡប់​លេខ​ទាំងមូល នៅ​ពេល​បាន​ចែក​ដោយ 2 ។

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

ISODD_ADD(លេខ)

ចំនួន គឺ​ជា​ចំនួន​ត្រូវ​សាកល្បង ។

Example

=ISODD_ADD(5) ត្រឡប់ 1 ។

ISREF

សាកល្បង​ថាតើ អាគុយម៉ង់​គឺ​ជា​សេចក្ដី​យោង​ឬអត់ ។ ត្រឡប់ TRUE ប្រសិន​បើ​អាគុយម៉ង់​គឺ​ជា​សេចក្ដី​យោង តែ​បើ​មិនជា​សេចក្ដី​យោងទេ ត្រឡប់ FALSE ។ នៅពេល​ដែល​បានផ្ដល់​សេចក្ដីយោង អនុគមន៍​នេះ​មិន​ពិសោធន៍​តម្លៃ​ដែលបាន​យោង​ទេ ។

ប្រសិនបើ​កំហុស​កើត​ឡើង, អនុគមន៍​​​ត្រឡប់​តក្ក ឬ​តម្លៃ​ជា​លេខ។

Syntax

ISREF(តម្លៃ)

តម្លៃ ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​សាកល្បង ដើម្បី​កំណត់​ថា​តើ វា​ជា​សេចក្តី​យោង​មួយ​ឬ​ទេ ។

Example

=ISREF(C5) ត្រឡប់​លទ្ធផល TRUE ពីព្រោះ C5 ជា​សេចក្ដីយោង​ត្រឹមត្រូវ ។

=ISREF("abcdef") តែងតែ​ត្រឡប់ FALSE ពីព្រោះអត្ថបទ​មិន​អាច​ជា​សេចក្ដីយោង​បាន​ទេ ។

=ISREF(4) ត្រឡប់ FALSE ។

=ISREF(INDIRECT("A6")) ត្រឡប់ TRUE ពីព្រោះ INDIRECT គឺ​ជា​មុខងារ​ដែល​ត្រឡប់​សេចក្ដី​យោង ។

=ISREF(ADDRESS(1; 1; 2;"Sheet2")) ត្រឡប់ FALSE ពីព្រោះ​ ADDRESS គឺ​ជា​អនុគមន៍​ដែល​ត្រឡប់ អត្ថបទ ទោះបី​ជា​វា​ដូច​ជា​សេចក្ដីយោង ។

ISTEXT

ត្រឡប់ ពិត បើ​មាតិកា​ក្រឡា​យោង​ទៅ​អត្ថបទ ។

ប្រសិន​បើ​មានកំហុស​កើត​ឡើង អនុគមន៍​ត្រឡប់ FALSE ។

Syntax

ISTEXT(តម្លៃ)

តម្លៃ ជា​តម្លៃ លេខ តម្លៃ​ប៊ូលីន ឬ​តំលៃ​កំហុស​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​សាកល្បង ។

Example

=ISTEXT(D9) ត្រឡប់​ TRUE ប្រសិន​បើ​ក្រឡា D9 មាន​អត្ថបទ abcdef ។

=ISTEXT(C3) ត្រឡប់ FALSE ប្រសិន​បើ​ក្រឡា C3 មាន​លេខ 3 ។

N

បង្ហាញ​តម្លៃ​លេខ​របស់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ដែល​បាន​ផ្ដល់។ បង្ហាញ ០ ប្រសិនបើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជា​អត្ថបទ ឬ​មិន​ពិត។

ប្រសិនបើ​មាន​កំហុស​កើត​ឡើង អនុគមន៍​នឹង​បង្ហាញ​តម្លៃ​កំហុស។

Syntax

N(តម្លៃ)

តម្លៃ គឺជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ដែល​ត្រូវ​បម្លែង​ទៅជា​លេខ។ N() បង្ហាញ​តម្លៃ​ជា​លេខ បើ​វា​អាច។ វា​បង្ហាញ​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ពិត និង​មិន​ពិត ឬ ១ និង ០ ។ វា​បង្ហាញ​អត្ថបទ​ជា​លេខ ០។

Example

=N(123) ត្រឡប់ 123

=N(TRUE) ត្រឡប់ 1

=N(FALSE) ត្រឡប់ ០

=N("abc") ត្រឡប់ ០

=N(1/0) returns #DIV/0!

NA

ត្រឡប់​តម្លៃ​កំហុស #N/A ។

Syntax

NA

Example

=NA() បម្លែង​មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ទៅ​ជា #N/A.

TYPE

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

ប្រសិនបើ​កំហុស​កើត​ឡើង, អនុគមន៍​​​ត្រឡប់​តក្ក ឬ​តម្លៃ​ជា​លេខ។

Syntax

TYPE(តម្លៃ)

Value is a specific value for which the data type is determined.

ឧទាហរណ៍ (មើល​តារាង​ឧទាហរណ៍​ខាង​លើ)

=TYPE(C2) ត្រឡប់ 2 ជា​លទ្ធផល ។

=TYPE(D9) ត្រឡប់ ១ ជា​លទ្ធផល ។

Please support us!