អនុគមន៍​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ផ្នែក​នេះ​ទាក់ទង​នឹង​អនុគមន៍ ដែល​បាន​ប្រើ​ជាមួយ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រៀបចំ​ជា​ទិន្នន័យ​មួយ​ជួរ​ដេក សម្រាប់​កំណត់​ត្រា​មួយ ។

note

ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​អាច​ត្រូវ​បាន​ចល់ច្រឡំ​​៿ជា​មួយ​នឹង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែលបាន​រួម​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង LibreOffice ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏ដោយ មិនមាន​ការ​តភ្ជាប់​រវាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង LibreOffice និង​ប្រភេទ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង LibreOffice Calc ។


ទិន្នន័យ​ឧទាហរណ៍ ៖

ទិន្នន័យ​ខាង​ក្រោម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ពណ៌នា​អនុគមន៍​ខ្លះ ៖

ជួរ A1:E10 រាយ​ក្មេង​ដែល​ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ពិធី​ខួប​កំណើត​របស់ Joe ។ ព័ត៌មាន​ខាង​ក្រោម​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់ សម្រាប់​ធាតុ​នីមួយៗ ៖ ជួរ​ឈរ A បង្ហាញ​ឈ្មោះ B ថ្នាក់ បន្ទាប់​មក​អាយុ​គិត​ជា​ឆ្នាំ ចម្ងាយ​ទៅ​សាលា​គិត​ជា​ម៉ែត្រ និង​ទម្ងន់​គិត​ជា​គីឡូក្រាម ។

A

B

C

D

E

ឈ្មោះ

ថ្នាក់

អាយុ

ចម្ងាយ​ទៅ​សាលា​រៀន

ទម្ងន់

2

Andy

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Charles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

ថ្នាក់

2

7

300

42

8

Greta

1

7

200

36

9

Harry

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11

12

13

ឈ្មោះ

ថ្នាក់

អាយុ

ចម្ងាយ​ទៅ​សាលា​រៀន

ទម្ងន់

14

>600

15

16

DCOUNT

5


រូបមន្ត​ក្នុង​ក្រឡា B16 គឺ =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14)

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​អនុគមន៍​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ៖

ធាតុ​ខាងក្រោម គឺ​ជា​ការកំណត់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​សម្រាប់​អនុគមន៍​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ ៖

Database is the cell range defining the database. The first row of the range contains the field names, and following rows are records with corresponding field values.

DatabaseField specifies the column where the function operates on after the search criteria of the first parameter is applied and the data rows are selected. It is not related to the search criteria itself. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

SearchCriteria is the cell range containing search criteria. Like Database, its first row is also field names, and following rows are conditions for related fields. If you write several criteria in one row they are connected by AND. If you write the criteria in different rows they are connected by OR. Empty cells in the search criteria range will be ignored.

Choose - LibreOffice Calc - Calculate to define how LibreOffice Calc acts when searching for identical entries.

See also the Wiki page about Conditional Counting and Summation.

DAVERAGE

DAVERAGE ត្រឡប់​តម្លៃ​មធ្យម​នៃ​ក្រឡា (វាល​) ទាំងអស់​ក្នុង​ជួរ​ដេក (កំណត់​ត្រា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ) ទាំងអស់​ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែងរក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DAVERAGE(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

ដើម្បី​​ស្វែង​រក​ទម្ងន់​មធ្យម​របស់​សិស្ស​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​អាយុ​ដូចគ្នា ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាងលើ (សូម​រមូរឡើង​លើ) សូម​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ខាង​ក្រោមក្នុង B16 ៖

=DAVERAGE(A1:E10;"Weight";A13:E14)

នៅ​ក្នុង​ជួរដេក ១៤ ក្រោម​អាយុ បញ្ចូល 7, 8, 9, និ​ងបន្តបន្ទាប់ មួយ​បន្ទាប់ពី​អាផ្សេង ។ បង្ងាញ​ទម្ងន់​​មធ្យម​របស់ក្មេង​​ទាំងអស់​ដែល​មាន​អាយុ​ដូច​គ្នា​ ។

DCOUNT

DCOUNT រាប់​ចំនួន​ជួរ​ដេក (កំណត់​ត្រា) ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែងរក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត និង​មាន​​តម្លៃ​ជា​លេខ ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DCOUNT(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNT returns the count of all records that satisfy Criteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

If you choose to omit the DatabaseField argument, your formula should be of the form =DCOUNT(Database; ; SearchCriteria).

Example

នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាង​លើ (សូម​រមូរ​ឡើងវិញ) យើ​ងចង់​ដឹង​ថាតើ​មាន​ក្មេង​ប៉ុន្មាន​នាក់​ធ្វើ​ដំណើរ​ច្រើន​ជាង ៦០០ ម៉ែត្រ​ទៅ​សាលារៀន ។ លទ្ធផល​គឺ​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា B16 ។ ដាក់​​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា B16 ។ បញ្ចូល​រូបមន្ត =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14) នៅ​ក្នុង​ B16 ។ អ្នក​ជំនួយ​ការ​អនុគមន៍ ជួយ​អ្នក​​ឲ្យ​បញ្ចូល​ជួរ​ការ​បញ្ចូល ។

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ គឺ​ជា​ជួរ​របស់​មូលដ្ឋាន​ដែល​ត្រូវ​វាយតម្លៃ រួម​មាន​បឋមកថា​របស់​វា ៖ នៅ​ក្នុង​ករណី A1:E10 ។ វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ បញ្ជាក់ជួរឈរ​សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក ៖ នៅ​ក្នុង​ករណី​នេះ មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ទាំងមូល ។ លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក គឺ​ជា​ជួរ​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ស្វែងរក ៖ នៅ​ក្នុងករណី​នេះគឺ A13:E14 ។

ដើម្បី​សិក្សា​ថាតើ​មានក្មេង​ប៉ុន្មាន​នាក់​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់ទី ២ មាន​អាយុ​​លើស​ពី ៧ ឆ្នាំ លុប​ធាតុ >៦០០ នៅ​ក្នុង​ក្រឡា D14 និង​បញ្ចូល នៅ​ក្នុង​ក្រឡា B14 ក្រោម​ថ្នាក់ និង​បញ្ចូល >៧ នៅ​ក្នុង​ក្រឡា C14 ទៅ​ស្ដាំ ។ លទ្ធផល​គឺ 2 ។ ក្មេង​ពីរនាក់​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​ទី​ ២ និង​មាន​អាយុ​លើស​ពី ៧ ឆ្នាំ ។ លក្ខខណ្ឌ​ទាំងពីរ​គឺ​នៅ​ក្នុងជួរ​តែ​មួយ ពួកវា​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ដោយ AND ។

DCOUNTA

DCOUNTA រាប់​ចំនួន​ជួរ​ដេក (កំណត់​ត្រា) ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត និង​មាន​តម្លៃ​លេខ ឬ​អក្សរ​ក្រម​លេខ ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DCOUNTA(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNTA returns the count of all records that satisfy Criteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

If you choose to omit the DatabaseField argument, your formula should be of the form =DCOUNTA(Database; ; SearchCriteria).

Example

នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាង​លើ (សូម​រមូរ​ឡើង​លើ) អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ចំនួន​ក្មេង​ដែលមាន​ឈ្មោះ​ចាប់ផ្ដើម​ដោយ E ឬ​​អក្សរ​លំដាប់​ក្រោយ ។ កែសម្រួល​រូបមន្ត​នៅ​ក្នុង B16 ដើម្បី​អាន =DCOUNTA(A1:E10;"Name";A13:E14) ។ លុប​លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក និង​បញ្ចូល >=E ក្រោម​ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​វាល A14 ។ លទ្ធផល​គឺ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​លុប​តម្លៃ​លេខ​ទាំងអស់​ឥឡូវ​សម្រាប់ Greta នៅ​ក្នុង​ជួរដេក​ទី ៨ លទ្ធផល​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទៅ​ជា ៤ ។ ជួរ​ដេកទី ៨ មិន​ត្រូវ​បាន​រួម​​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុងកា​ររាប់​ទៀត​ទេ ពីព្រោះ​វា​មិន​មាន​តម្លៃ​ណាមួយ​ទេ ។ ឈ្មោះ​របស់ Greta គឺ​ជា​អត្ថបទ មិន​មាន​ជា​តម្លៃ​លេខ​ទេ ។ ចំណាំ​ថា ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​តែ​ចង្អុល​ទៅ​រក​ជួរឈរ​ដែល​អាច​មាន​តម្លៃ ។

DGET

DGET ត្រឡប់​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​យោង​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែងរក ។ ក្នុង​ករណី​មាន​កំហុស អនុគមន៍​ត្រឡប់ #VALUE! សម្រាប់​ការ​រក​ជួរ​ដេក​មិន​ឃើញ ឬ Err502 សម្រាប់​ការ​រកឃើញ​ក្រឡា​ច្រើន​ជាង​មួយ ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DGET(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​​ស្វែងរក)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាង​លើ (សូម​រមូរ​ឡើង​លើ) យើង​ចង់​កំណត់​សិស្ស​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​ណា ដែលឈ្មោះ​របស់​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា A14 ។ រូបមន្ត​ត្រូវ​បានបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា B16 និង​ខុស​គ្នា​បន្តិចបន្តួច​ពីឧទាហរណ៍​ពីមុន ពីព្រោះ​មាន​តែ​ជួរឈរ​មួ​យប៉ុណ្ណោះ (វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ) អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​សម្រាប់ វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ សូម​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

=DGET(A1:E10;"Grade";A13:E14)

បញ្ចូល​ឈ្មោះ Frank នៅ​ក្នុង​ក្រឡា A14 ហើយ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​លទ្ធផល ២ ។ Frank ស្ថិត​ក្នុង​ថ្នាក់ទី ២​ ។ បញ្ចូល "អាយុ" ជំនួស​ឲ្យ​ថ្នាក់ "ថ្នាក់" ហើយ​អ្នក​នឹង​​ទទួល​បាន​អាយុ​របស់ Frank ។

ឬ​បញ្ចូល​តម្លៃ ១១ នៅ​ក្នុង​ក្រឡា C14 ប៉ុណ្ណោះ និ​ងលុប​ធាតុ​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​ជួរដេក​នេះ ។ កែសម្រួល​រូបមន្ត​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា B16 ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

=DGET(A1:E10;"Name";A13:E14)

ជំនួស​ឲ្យ​ថ្នាក់ ឈ្មោះ​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ ។ ចម្លើយ​នឹង​លេចឡើង​ភ្លាម​ៗ ៖ Daniel គឺ​ជា​ក្មេង​តែ​ម្នាក់​គត់ ដែល​មាន​អាយុ 11 ឆ្នាំ ។

DMAX

DMAX ត្រឡប់​មាតិកា​អតិ​បរមា​នៃ​ក្រឡា (វាល​) មួយ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ (កំណត់​ត្រា​ទាំងអស់) ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DMAX(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​​ស្វែងរក)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

ដើម្បី​​ស្វែងរក​ទម្ងន់​​ធ្ងន់​បំផុត​របស់​សិស្ស​ដែល​បាន​ថ្លឹង​ ក្នុង​កម្រិត​នីមួយៗ ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាងលើ (សូម​រមូរឡើង​លើ) សូម​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ខាងក្រោម​ក្នុង B16 ៖

=DMAX(A1:E10;"Weight";A13:E14)

នៅ​ក្រោម​ថ្នាក់ បញ្ចូល1, 2, 3, និង​បន្តបន្ទាប់ មួយ​បន្ទាប់​ពី​អាផ្សេង​ទៀត ។ បន្ទាប់​ពី​បញ្ចូល​​លេខ​ថ្នាក់ ទម្ងន់​ក្មេង​ដែល​ធ្ងន់​ជាង​គេ​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​ដែល​បង្ហាញ​នោះ ។

DMIN

DMIN ត្រឡប់​មាតិកា​អប្ប​បរមា​នៃ​ក្រឡា (វាល​) មួយ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ (កំណត់​ត្រា​ទាំងអស់) ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DMIN(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​​ស្វែងរក)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

ដើម្បី​​ស្វែង​រក​ចម្ងាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​សាលា​ជិតបំផុត​របស់​សិស្ស ក្នុង​កម្រិត​នីមួយៗ ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាងលើ (សូម​រមូរ​ឡើងលើ) សូម​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ខាងក្រោម​ក្នុង B16 ៖

=DMIN(A1:E10;"ចម្ងាយ​ទៅ​សាលារៀន";A13:E14)

នៅ​ក្នុង​ជួរដេក ១៤ ក្រោម​ថ្នាក់ បញ្ចូល 1, 2, 3, និង​បន្តបន្ទាប់ មួយ​បន្ទាប់​ពី​អាផ្សេង ។ ចម្ងាយ​​ជិត​​បំផុត​ទៅ​សាលារៀន​​សម្រាប់​ថ្នាក់​ដែល​បង្ហាញ​នីមួយៗ ។

DPRODUCT

DPRODUCT គុណ​ក្រឡា​ទាំងអស់​នៃ​ជួរ​ទិន្នន័យ​មួយ ដែល​មាតិកា​ក្រឡា​ផ្គូផ្គង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែងរក ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DPRODUCT(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​​ស្វែងរក)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

ជាមួយ​នឹង​ឧទាហរណ៍​ពិធី​ខួប​កំណើត​ខាង​លើ (សូម​រមូរ​ឡើង​លើ) អនុគមន៍​នេះ​គ្មាន​ន័យ​ទេ ។

DSTDEV

DSTDEV គណនា​គម្លាត​គំរូ​នៃ​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​មួយ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​គំរូ ដោយ​ប្រើ​ចំនួន​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​ផ្តល់ ។ កំណត់​ត្រា​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​គំរូ​ទិន្នន័យ​មួយ ។ នោះ​មាន​ន័យ​ថា ក្មេង​នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​តំណាង​ឲ្យ​ក្មេង​​ទាំងអស់ ។ ចំណាំ​ថា​លទ្ធផល​តំណាង​មិន​អាច​ទទួល​បាន​មក​ពី​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​គំរូ ដែល​តិច​ជាង​មួយ​ពាន់​ឡើយ ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DSTDEV(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​​ស្វែងរក)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

ដើម្បី​ស្វែង​រក​គម្លាត​គំរូ​នៃ​ទម្ងន់​របស់​សិស្ស​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​អាយុ​ដូចគ្នា ក្នុងឧទាហរណ៍ (សូម​រមូរ​ឡើង​លើ) សូម​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​ក្នុង B16 ៖​

=DSTDEV(A1:E10;"Weight";A13:E14)

នៅ​ក្នុង​ជួរដេក ១៤ ក្រោម​អាយុ បញ្ចូល 7, 8, 9, និង​បន្តបន្ទាប់ មួយ​បន្ទាប់​ពី​អាផ្សេង ។ លទ្ធផល​ដែលបង្ហាញ​គឺ​ជា​គម្លាតគំរូ​​​នៃ​ទម្ងន់​របស់​ក្មេង​ទាំងអស់​ដែល​មាន​អាយុ​នេះ ។

DSTDEVP

DSTDEVP គណនា​គម្លាត​គំរូ​នៃ​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​មួយ​ដែល​ផ្អែក​លើ​ក្រឡា​ទាំងអស់​នៃ​ជួរ​ទិន្នន័យ​មួយ ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែងរក ។ កំណត់​ត្រា​ពី​ឧទាហរណ៍​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​ទាំងមូល ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DSTDEVP(មូលដ្ឋាន​ទិ​ន្នន័យ; វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

ដើម្បី​ស្វែង​រក​គម្លាត​គំរូ​នៃ​ទម្ងន់​របស់​សិស្ស​ទាំងអស់​ដែល​មាន​អាយុ​ដូចគ្នា​ នៅ​ពិធីជប់​លៀង​ថ្ងៃ​កំណើត​របស់ Joe (សូម​រមូរ​ឡើងលើ) ​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​ក្នុង B16 ៖

=DSTDEVP(A1:E10;"Weight";A13:E14)

នៅ​ក្នុង​ជួរដេក ១៤​ ក្រោម​អាយុ បញ្ចូល 7, 8, 9, និង​បន្តបន្ទាប់ មួយបន្ទាប់​ពីអាផ្សេង ។​ លទ្ធផល​គឺ​ជា​គម្លាត​គំរូ​របស់ទម្ងន់​សម្រាប់​ក្មេងៗ​ដែល​មាន​អាយុ​ដូចគ្នា ដែលទម្ងន់​របស់​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​ត្រួតពិនិត្យ ។

DSUM

DSUM ត្រឡប់​ផលបូក​នៃ​ក្រឡា​ទាំងអស់​ក្នុងវាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ក្នុង​ជួរ​ដេក (កំណត់​ត្រា) ទាំងអស់ ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែងរក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DSUM(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​​ស្វែងរក)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

ដើម្បី​រកប្រវែង​សរុប​នៃ​​ចម្ងាយ​ផ្លូវ​ទៅ​សាលា​​របស់​ក្មេង​ទាំងអស់ ​នៅ​ឯ​ពិធី​ខួប​កំណើត​របស់ ​Joe ដែល​រៀន​ថ្នាក់​ទី​ពីរ (សូម​រមូរ​ឡើង​លើ) បញ្ចូល​រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​ក្នុង ​B16 ៖

=DSUM(A1:E10;"ចម្ងាយ​ទៅ​សាលារៀន";A13:E14)

បញ្ចូល នៅ​ក្នុង​ជួរដេក ១៤ ក្រោម​ថ្នាក់ ។ sum (1950) នៃ​ចម្ងាយ​ទៅ​សាលារៀន​នៃ​ក្មេង​ទាំងអស់​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​ទី ២ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

DVAR

DVAR ត្រឡប់​វ៉ារ្យង់​នៃ​ក្រឡា​ទាំងអស់​របស់វាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ក្នុង​កំណត់ត្រា​ទាំងអស់​ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែងរក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត ។ កំណត់ត្រា​ពី​ឧទាហរណ៍​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​គំរូ​នៃ​ទិន្នន័យ ។ លទ្ធផល​តំណាង​មិន​អាច​ទទួល​បាន​មក​ពី​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​គំរូ ដែល​តិច​ជាង​មួយ​ពាន់​ឡើយ ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DVAR(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​​ស្វែងរក)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

ដើម្បី​រក​វ៉ារ្យង់​នៃ​ទម្ងន់​របស់​ក្មេង​ទាំងអស់​ដែល​មាន​អាយុ​ដូច​គ្នា​ នៃ​ឧទាហរណ៍​ខាងលើ (សូម​រមូរ​ឡើង​លើ) បញ្ចូល​រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​ក្នុង B16 ៖

=DVAR(A1:E10;"Weight";A13:E14)

នៅ​ក្នុង​ជួរដេក ១៤ ក្រោម​អាយុ បញ្ចូល 7, 8, 9, និង​បន្តបន្ទាប់ មួយ​បន្ទាប់​ពី​អាផ្សេង ។ អ្នក​នឹង​ឃើញ​លទ្ធផល​ជា​វ៉ារ្យ៉ង់​របស់​តម្លៃ​ទម្ងន់​សម្រាប់​ក្មេងៗ​ដែល​មាន​អាយុ​នេះ ។

DVARP

DVARP គណនា​វ៉ារ្យង់​នៃ​តម្លៃ​ក្រឡា​ទាំងអស់​ក្នុង​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ក្នុង​កំណត់​ត្រា​ទាំងអស់ ដែល​ផ្គូផ្គង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែងរក​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត ។ កំណត់​ត្រា​បាន​មក​ពី​ឧទាហរណ៍ ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​ប៉ូពុយឡាស្យ៉ុង​ទាំងមូល ។

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

DVARP(មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; វាល​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ; លក្ខខណ្ឌ​​ស្វែងរក)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Example

ដើម្បី​រក​វ៉ារ្យង់​នៃ​ទម្ងន់​របស់​ក្មេង​ទាំងអស់​ដែល​មាន​អាយុ​ដូច​គ្នា ​នៅ​ឯ​ពិធី​ខួប​កំណើត​របស់ Joe (សូម​រមូរ​ឡើង​លើ) បញ្ចូល​រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​ក្នុង B16 ៖

=DVARP(A1:E10;"Weight";A13:E14)

នៅ​ក្នុង​ជួរដេក ១៤​ ក្រោម​អាយុ បញ្ចូល 7, 8, 9, និង​បន្តបន្ទាប់ មួយ​បន្ទាប់​ពី​អាផ្សេង ។ វ៉ារ្យ៉ង់​របស់តម្លៃទម្ងន់​សម្រាប់ក្មេងៗ​ដែលមាន​អាយុ​នេះ​អាច​ចូលរួ​ម​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​របស់ Joe ។

Please support us!