សន្លឹក​ពី​ឯកសារ

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Insert Sheet from File.


  1. ប្រើ​ប្រអប់ ឯកសារ - បើក ដើម្បី​ដាក់​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

  2. ក្នុង​ប្រអប់ បញ្ចូល​សន្លឹក ជ្រើស​សន្លឹក​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ។

Please support us!