ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ

បញ្ចូល​ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ (បំបែក​ទំព័រ​បញ្ឈរ) មួយ​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​ក្រឡា​សកម្ម ។

ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ​ដោយ​ដៃ​ត្រូវ​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ​ដោយ​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ពណ៌​ខៀវ​ចាស់​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Column Break.

From toolbars:

Icon Insert Column Break

Insert Column Break


Please support us!