ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ

បញ្ចូល​ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ (បំបែក​ទំព័រ​បញ្ឈរ) មួយ​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​ក្រឡា​សកម្ម ។

ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ​ដោយ​ដៃ​ត្រូវ​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ​ដោយ​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ពណ៌​ខៀវ​ចាស់​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.


Please support us!