ការ​បំបែក​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ការ​បំបែក​ជួរ​ដេក (បំបែក​ទំព័រ​ផ្ដេក) មួយ​ពី​លើ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ការ​បំបែក​ជួរ​ដេក​ដោយ​ដៃ​ត្រូវ​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ​ដោយ​បន្ទាត់​ផ្ដេក​ពណ៌​ខៀវ​ចាស់​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Insert Page Break - Row Break.


Please support us!