របារ​រូបមន្ត

បង្ហាញ ឬ​លាក់​របារ​រូបមន្ត ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​បញ្ចូល ឬ​កែសម្រួល​រូបមន្ត ។ របារ​រូបមន្ត​គឺ​ជា​ឧបករណ៍​សំខាន់​បំផុត ពេល​ធ្វើការ​ជាមួយ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

ដើម្បី​លាក់​របារ​រូបមន្ត ចូរ​កុំ​សម្គាល់​ធាតុ​ម៉ឺនុយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose View - Formula Bar.

From the tabbed interface:

Choose View - Formula Bar

On the View menu of the View tab, choose Formula Bar.

From toolbars:

Icon Formula Bar

Formula Bar


បើ​របា​រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​លាក់ អ្នក​នៅ​តែ​អាច​កែសម្រួល​ក្រឡា​ដោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​របៀប​កែ​សម្រួល​សកម្ម ដោយ​ចុច F2 ។ បន្ទាប់​ពី​កែសម្រួល​ក្រឡា ទទួល​យក​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ដោយ​ចុច បញ្ចូល (Enter) ឬ​បោះចោល​ធាតុ​បញ្ចូល​ដោយ​ចុច គេច (Esc) ។ គេច (Esc) ក៏​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ចេញ​ពី​របៀប​កែសម្រួល​ផង​ដែរ ។

Please support us!