ក្បាល​ជួរ​ឈរ & ជួរ​ដេក

Shows column headers and row headers.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Column & Row Headers.


Please support us!