លុប​សន្លឹក

លុប​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់​ពី​អះអាង​សំណួរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Delete Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

You cannot delete a sheet while Edit - Track Changes - Record is activated.


បាទ/​ចាស​

លុប​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន​​

ទេ

បោះបង់​ប្រអប់ ​ ។​ គ្មាន​ការ​លុប​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ ។

Please support us!