បំពេញ​ស៊េរី

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

មុខ​នឹង​បំពេញ​ស៊េរី​មួយ ដំបូង​ត្រូវ​ជ្រើស​ជួរ​ក្រឡា ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Fill Cells - Series.


ដើម្បី​បន្ត​​ស៊េរី​​មួយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដោយ​ប្រើ​ច្បាប់​បំពេញ​ដែល​បាន​សន្មត ជ្រើស​ជម្រើស បំពេញ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ បន្ទាប់​ពី​បើក​ប្រអប់ បំពេញ​ស៊េរី ។

ទិស

កំណត់​ទិស​នៃ​ការ​បង្កើត​​ស៊េរី ។

ក្រោម

បង្កើត​ស៊េរី​ចុះ​ក្រោម​មួយ​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា​នៃ​ជួរ​ឈរ ដោយ​ប្រើ​ចំនួន​បន្ថែម​ដែល​បាន​កំណត់​រហូត​ដល់​តម្លៃ​បញ្ចប់ ។

ស្តាំ

បង្កើត​ស៊េរី​មួយ​ដែល​រត់​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដោយ​ប្រើ​ចំនួន​បន្ថែម​ដែល​បាន​កំណត់​រហូត​ដល់​តម្លៃ​បញ្ចប់ ។

លើ

បង្កើត​ស៊េរី​ឡើង​លើ​មួយ​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា​នៃ​ជួរ​ឈរ ដោយ​ប្រើ​ចំនួន​បន្ថែម​ដែល​បាន​កំណត់​រហូត​ដល់​តម្លៃ​បញ្ចប់ ។

ឆ្វេង

បង្កើត​ស៊េរី​មួយ​ដែល​រត់​ពី​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដោយ​ប្រើ​ចំនួន​បន្ថែម​ដែល​បាន​កំណត់​រហូត​ដល់​តម្លៃ​បញ្ចប់ ។

ប្រភេទ​ស៊េរី

Defines the series type. Choose between Linear, Growth, Date and AutoFill.

លីនេអ៊ែរ

បង្កើត​ស្វ៊ីត​នព្វន្ត​ដោយ​ប្រើ​ចំនួន​បន្ថែម​ដែល​បាន​កំណត់ និង​តម្លៃ​បញ្ចប់ ។

ស្វីត​ធរណីមាត្រ

បង្កើត​ស្វ៊ីត​ធរណីមាត្រ​មួយ​ដោយ​ប្រើ​ចំនួន​បន្ថែម​ដែល​បាន​កំណត់ និង​តម្លៃ​ចុង​ក្រោយ ។

កាល​​បរិច្ឆេទ

បង្កើត​ស៊េរី​​កាល​បរិច្ឆេទ​មួយ ដោយ​ប្រើ​ចំនួន​បន្ថែម​ដែល​បាន​កំណត់ និង​កាល​បរិច្ឆេទ​បញ្ចប់ ។

បំពេញ​​​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

Forms a series directly in the sheet. The AutoFill function takes account of customized lists. For example, by entering January in the first cell, the series is completed using the list defined under - LibreOffice Calc - Sort Lists.

បំពេញ​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ព្យាយាម​បំពេញ​តម្លៃ​ស៊េរី​ដោយ​ប្រើ​លំនាំ​ដែល​បាន​កំណត់ ។ ស៊េរី 1 3 5 ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ជាមួយ 7 9 11 13 និង​រៀង​ទៅ ។ ស៊េរី​កាល​បរិច្ឆេទ និង​ពេល​វេលា​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ស្រប​ទៅ​តាម ឧទាហរណ៍ ចន្លោះ​ពេល ១៤ ថ្ងៃ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ បន្ទាប់​ពី 01.01.99 និង 15.01.99 ។

ការ​បំពេញ​ទិន្នន័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ក្រឡា​ដែល​នៅ​ជាប់​គ្នា

ឯកតា​ពេល​វេលា

ក្នុង​តំបន់​នេះ អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​លម្អិត​ឯកតា​ពេល​វេលា​ដែល​ចង់​បាន ។ តំបន់​នេះ​នឹង​សកម្ម បើ​ជម្រើស កាល​បរិច្ឆេទ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​តំបន់ ប្រភេទ​ស៊េរី ។

ថ្ងៃ

Use the Date series type and this option to create a series using all seven days of the week. Unit of Increment is day.

ថ្ងៃ​ធ្វើការ

Use the Date series type and this option to create a series only using the five weekdays. Unit of Increment is day.

ខែ

Use the Date series type and this option to form a series which unit of Increment is month.

ឆ្នាំ

Use the Date series type and this option to create a series which unit of Increment is year.

តម្លៃ​ចាប់ផ្តើម

កំណត់​តម្លៃ​ចាប់ផ្តើម​សម្រាប់​ស៊េរី ។ ប្រើ​លេខ កាល​បរិច្ឆេទ ឬ​ពេល​វេលា ។

តម្លៃ​បញ្ចប់

កំណត់​តម្លៃ​បញ្ចប់​សម្រាប់​ស៊េរី ។ ប្រើ​លេខ កាល​បរិច្ឆេទ ឬ​ពេល​វេលា ។

ចំនួន​បន្ថែម

ពាក្យ "ចំនួន​បន្ថែម" បញ្ជាក់​ពី​ចំនួន​ដែល​តម្លៃ​ដែល​បាន​ផ្តល់ នឹង​កើនឡើង ។ កំណត់​តម្លៃ​ដែល​ស៊េរី​នៃ​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស កើនឡើង​តាម​ជំហាន​នីមួយៗ ។ សកម្មភាព​បញ្ចូល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន លុះត្រា​តែ​ប្រភេទ ស៊េរី ស្វីត​ធរណីមាត្រ ឬ​កាល​បរិច្ឆេទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!