ចុះ

បំពេញ​ជួរ​មួយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ជួរ​ដេក​ពីរ នូវ​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​លើ​បំផុត​នៃ​ជួរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Fill Cells - Down.


បើ​ជួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​មាន​ជួរ​ឈរ​តែ​មួយ​ មាតិកា​ក្រឡា​លើ​បំផុត​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​ក្រឡា​ផ្សេង​ទៀត ។ បើ​មាន​ជួរ​ឈរ​​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ មាតិកា​ក្រឡា​លើ​បំផុត​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​ក្រោម ។

Please support us!