បំពេញ

បំពេញ​ក្រឡា​ដោយ​មាតិកា​ជា​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ តិ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Fill Cells.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់ LibreOffice Calc មាន ជម្រើស​បន្ថែម​ទៀត សម្រាប់​បំពេញ​ក្រឡា ។


ចុះ

បំពេញ​ជួរ​មួយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ជួរ​ដេក​ពីរ នូវ​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​លើ​បំផុត​នៃ​ជួរ ។

ស្តាំ

បំពេញ​ជួរ​មួយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ជួរ​ឈរ​ពីរ​ នូវ​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ខាង​ឆ្វេង​បំផុត ។

លើ

បំពេញ​ជួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដែល​មាន​ជួរ​ដេក​យ៉ាង​តិច​ពីរ នូវ​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​នៅ​ក្រោម​គេ ។

ឆ្វេង

បំពេញ​ជួរ​មួយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ជួរ​ឈរ​ពីរ នូវ​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ខាង​ស្តាំ​បំផុត ។

សន្លឹក

Specifies the options for transferring sheets or ranges of a certain sheet to the same cells on other selected sheets.

ស៊េរី

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

បំពេញ​ក្រឡា ដោយ​ប្រើ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ៖

Please support us!