ម៉ឺនុយ បញ្ចូល

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

រូប​តំណាង​

បញ្ចូល​ក្រឡា

រូប​តំណាង​

បញ្ចូល​ក្រឡា ក្រោម

រូប​តំណាង​

បញ្ចូល​ក្រឡា ស្តាំ

រូប​តំណាង​

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

រូប​តំណាង​

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ

Choose Sheet - Insert Sheet from File.

Choose Insert - Function.

+F2

On the Formula bar, click

Icon

អ្នក​ជំនួយការ អនុគមន៍

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទ មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

Insert - Function - Category Date & Time

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទហិរញ្ញវត្ថុ

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទ ព័ត៌មាន

Insert - Function - Category Logical

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទ គណិតវិទ្យា

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទអារេ

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទស្ថិតិ

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទអត្ថបទ

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទសៀវភៅ​បញ្ជី

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទ កម្មវិធី​ជំនួយ

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទ បន្ថែម​ទៅក្នុង

Choose Insert - Named Range or Expression.

Choose Sheet - External Links.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

+F3

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Insert.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.

Please support us!