ផ្លូវ​កាត់​ក្តារ​ចុច​ក្នុង Basic IDE

ក្នុង Basic IDE អ្នក​អាច​ប្រើ​ផ្លូវ​កាត់​ក្តារ​ចុច​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

អំពើ

ផ្លូវ​កាត់​ក្តារ​ចុច

Run code starting from the first line, or from the current breakpoint, if the program stopped there before.

F5

បញ្ឈប់

ប្តូរ(Shift)+F5

Add watch for the variable at the cursor.

F7

ជំហាន​តែ​មួយ​កាត់​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​នីមួយ​ៗ ដែល​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ជួរ​ដំបូង ឬ​នៅ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដែល​ការ​ប្រតិបត្តិ​កម្មវិធី​បាន​ឈប់​ពី​មុន ។

F8

Single step as with F8, but a function call is considered to be only one statement.

ប្តូរ (Shift) + F8

Set or remove a breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

F9

Enable/disable the breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

ប្តូរ (Shift) + F9


ម៉ាក្រូ​ដែល​កំពុង​រត់​ត្រូវ​បាន​បោះបង់​ដោយ​ប្រើ​គ្រាប់ចុច​ប្ដូរ (Shift)++Q ក៏​អាច​ប្រើ​ពីខាង​ក្រៅ​ IDE មូលដ្ឋាន​បានដែរ ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​នៅ​ក្នុង IDE មូលដ្ឋាន ហើយ​ម៉ាក្រូ​ផ្អាក​នៅ​ចំណុច​បំបែក ប្ដូរ(Shift)++Q បញ្ឈប់​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ម៉ាក្រូ ប៉ុន្តែ​អ្នកទទួល​ស្គាល់បន្ទាប់ពី F5, F8, ឬ ប្ដូរ(Shift)+F8 បន្ទាប់ប៉ុណ្ណោះ ។

Please support us!