ម៉ាក្រូ

ជ្រើស​ម៉ាក្រូ​ដែលអ្នកចង់​ប្រតិបត្តិ នៅពេល​ដែល​ជ្រើស​ក្រាហ្វ៊ិក ស៊ុម ឬ​វត្ថុ OLE ដែលត្រូវបានជ្រើស ។ ដោយ​ពឹងផ្អែក​ទៅលើ​វត្ថុ​ដែល​បានជ្រើស អនុគមន៍​អាចរកឃើញ​បាននៅលើថេប ម៉ាក្រូ នៃ​ប្រអប់​ វត្ថុ ឬ​នៅក្នុង​ប្រអប់ ផ្ដល់​ម៉ាក្រូ ។

ព្រឹត្តិការណ៍

រាយ​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ម៉ាក្រូ​ ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បានផ្តល់​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

តារាង​ដូច​ខាង​ក្រោម​ពណ៌នា​អំពី​ម៉ាក្រូ និង​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​វត្ថុ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ៖

ព្រឹត្តិការណ៍

កេះ​ព្រឹត្តការណ៍

វត្ថុ OLE

ក្រាហ្វិក

ស៊ុម

អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ផ្ទៃ​ផែនទី​រូបភាព

តំណខ្ពស់​

ចុច​​វត្ថុ

វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

កណ្តុរ​លើ​វត្ថុ

កណ្តុរ​ផ្លាស់ទី​លើ​វត្ថុ ។

កេះ​​តំណខ្ពស់

តំណខ្ពស់​​ដែល​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ​ទៅ​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​ចុច ។

កណ្តុរ​ចេញ​ពី​វត្ថុ

កណ្តុរ​ផ្លាស់ទី​ចេញ​ពី​វត្ថុ ។

ផ្ទុក​​ក្រាហ្វិក​​​ដោយ​​ជោគជ័យ

ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ដោយ​ជោគជ័យ ។

ផ្ទុក​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់

ការ​ផ្ទុក​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​បញ្ឈប់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ (ឧទាហរណ៍ នៅ​ពេល​ផ្ទុក​ទំព័រ) ។

​ផ្ទុក​ក្រាហ្វិក​បរាជ័យ​

ក្រាហ្វិក​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ដោយ​ជោគជ័យ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​រក​មិន​ឃើញ​ក្រាហ្វិក ។

បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​អាល់ហ្វា

អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ពី​ក្តារ​ចុច ។

បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​មិន​មែន​អាល់ហ្វា

តួ​អក្សរ​មិន​បោះពុម្ព​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ពី​ក្តារ​ចុច ឧទាហរណ៍ ថេប និង​ចុះ​បន្ទាត់ ។

ប្តូរ​ទំហំ​ស៊ុម

ស៊ុម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។

ផ្លាស់ទី​​ស៊ុម

ស៊ុម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។

មុន​ពេល​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

មុន​ពេល​បណ្តុំ​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ។

បន្ទាប់​​ពី​​បញ្ចូល​អត្ថបទ​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

បន្ទាប់​ពី​​បណ្តុំ​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ។


ម៉ាក្រូ

ជ្រើស​ម៉ាក្រូ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រតិបត្តិ នៅ​ពេលដែល​​ព្រឹត្តិការណ៍​​បាន​​​ជ្រើស​កើត​ឡើង ។

ស៊ុម​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​តភ្ជាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ទៅ​អនុគមន៍​មួយ ដូច្នេះ​អនុគមន៍​អាច​កំណត់ ប្រសិន​បើ​វា​ដំណើរការ​ព្រឹត្តិការណ៍ ឬ​LibreOffice Writer ។

ប្រភេទ

រាយ​ឯកសារ និង​កម្មវិធី LibreOffice ដែល​បាន​បើក ។ ចុច​ឈ្មោះ​របស់​ទីតាំង​ដែល​អ្នក​ចង់​រក្សាទុក​ម៉ាក្រូ ។

ឈ្មោះ​​ម៉ាក្រូ

រាយ​ម៉ាក្រូ​ដែល​មាន ។ ចុច​ម៉ាក្រូ​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្តល់​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ផ្តល់

ផ្តល់​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ។ ធាតុ​របស់​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ផ្តល់ ត្រូវ​បាន​កំណត់​បន្ទាប់​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ ។

យក​ចេញ

យកចេញ​ម៉ាក្រូ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ជម្រើស​ម៉ាក្រូ

ជ្រើស​ម៉ាក្រូ​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្តល់​ ។

Please support us!