ការ​កែ​សម្រួល​ប្រវែង​អត្ថបទ

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​កំណត់​ប្រវែង​ខ្សែ​អក្សរ និង​ប្រៀបធៀប​ខ្សែ​អក្សរ ។

InStr Function

ត្រឡប់​ទីតាំង​របស់​ខ្សែអក្សរ​មួយ​ក្នុង​ខ្សែអក្សរ​មួយ​ទៀត ។

Len Function

ត្រឡប់​ចំនួន​តួអក្សរ​ក្នុង​ខ្សែ​អត្ថបទ​មួយ ឬ​ចំនួន​បៃ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​ដើម្បី​រក្សាទុក​អថេរ​មួយ ។

StrComp Function

ប្រៀបធៀប​ខ្សែ​អក្សរ​ពីរ និង​ត្រឡប់​តម្លៃ​ចំនួន​គត់​មួយ ដែល​តំណាង​ឲ្យ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រៀបធៀប ។

Please support us!