ការ​ធ្វើ​មាតិកា​ឡើង​វិញ

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម ធ្វើ​មាតិកា​នៃ​ខ្សែ​អក្សរ​ឡើង​វិញ ។

Space and Spc Functions

ត្រឡប់​ខ្សែ​អក្សរ​មួយ ដែល​មាន​ចំនួន​ដក​ឃ្លា​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ ។

String Function

បង្កើត​ខ្សែ​អក្សរ​មួយ ដោយ​ផ្អែក​លើ​តួ​អក្សរ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ឬ​តួ​អក្សរ​ទី​មួយ​នៃ​កន្សោម​ខ្សែ​អក្សរ ដែល​ត្រូវ​បាន​ហុច​ទៅ​អនុគមន៍ ។

Please support us!