ការ​បម្លែង ASCII/ANSI ក្នុង​ខ្សែ​អក្សរ

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម បម្លែង​ខ្សែ​អក្សរ​ទៅ​ជា និង​ពី​លេខ ASCII ឬ ANSI ។

Asc Function

ត្រឡប់​តម្លៃ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) នៃ​តួអក្សរ​ទី​មួយ​ក្នុង​កន្សោម​ខ្សែ​អក្សរ ។

Chr Function

ត្រឡប់​តួអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​កូដ​តួ​អក្សរ​ជាក់លាក់ ។

Str Function

បម្លែង​កន្សោម​ជា​លេខ​ទៅ​ជា​ខ្សែ​អក្សរ​មួយ ។

Val Function

បម្លែង​ខ្សែ​អក្សរ​មួយ​ទៅ​ជា​កន្សោម​​​លេខ ។

CByte Function

បម្លែង​កន្សោម​ខ្សែ​អក្សរ ឬ​លេខ​ទៅ​ជា​ប្រភេទ​បៃ ។

Please support us!