ការ​បម្លែង ASCII/ANSI ក្នុង​ខ្សែ​អក្សរ

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម បម្លែង​ខ្សែ​អក្សរ​ទៅ​ជា និង​ពី​លេខ ASCII ឬ ANSI ។

Asc Function (BASIC)

ត្រឡប់​តម្លៃ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) នៃ​តួអក្សរ​ទី​មួយ​ក្នុង​កន្សោម​ខ្សែ​អក្សរ ។

Chr Function

ត្រឡប់​តួអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង​កូដ​តួ​អក្សរ​ជាក់លាក់ ។

Str Function

The Str function converts the contents of variables into a string. It handles numeric values, dates, strings and currency values.

Positive numbers are preceded by a blank space. Negative numbers are preceded by a minus sign.

note

For numeric values the string returned by the Str function is locale-independent. Hence the dot is used as the decimal separator when needed.


If a string is passed as argument, it is returned without any changes.

Dates are converted into locale-dependent strings.

Val Function

Use the Val function to convert a string that represents a number into numeric data type.

note

The string passed to the Val function is locale-independent. This means that commas are interpreted as thousands separators and a dot is used as the decimal separator.


CByte Function

Converts a string or a numeric expression to the Byte type.

Please support us!