ខ្សែ​អក្សរ

អនុគមន៍ និង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ខាង​ក្រោម ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​សុពលភាព និង​ត្រឡប់​ខ្សែ​អក្សរ ។

អ្នក​អាច​ប្រើ​ខ្សែ​អក្សរ​ដើម្បី​កែ​សម្រួល​អត្ថបទ​ក្នុង​កម្មវិធី LibreOffice Basic ។

ការ​បម្លែង ASCII/ANSI ក្នុង​ខ្សែ​អក្សរ

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម បម្លែង​ខ្សែ​អក្សរ​ទៅ​ជា និង​ពី​លេខ ASCII ឬ ANSI ។

ការ​ធ្វើ​មាតិកា​ឡើង​វិញ

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម ធ្វើ​មាតិកា​នៃ​ខ្សែ​អក្សរ​ឡើង​វិញ ។

ការ​កែ​សម្រួល​មាតិកា​​ខ្សែ​អក្សរ

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម កែ​សម្រួល ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ និង​តម្រឹម​មាតិកា​នៃ​ខ្សែ​អក្សរ ។ ប្រើ​សញ្ញា & ដើម្បី​ដាក់​ខ្សែ​អក្សរ​បន្ត​គ្នា ។

ការ​កែ​សម្រួល​ប្រវែង​អត្ថបទ

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​កំណត់​ប្រវែង​ខ្សែ​អក្សរ និង​ប្រៀបធៀប​ខ្សែ​អក្សរ ។

Please support us!