ធថេរ

αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹αžαŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αžΆαžšαžŽαŸ αž“αž·αž„β€‹αž’αž“αž»αž‚αž˜αž“αŸβ€‹αžŠαžΌαž…β€‹αžαžΆαž„β€‹αž€αŸ’αžšαŸ„αž˜β€‹αž‚αžΊβ€‹αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αžŠαŸ†αžŽαžΎαžšβ€‹αž€αžΆαžšβ€‹αž‡αžΆαž˜αž½αž™β€‹αž’αžαŸαžšΒ αŸ” αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž’αžΆαž…β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αž’αž“αž»αž‚αž˜αž“αŸβ€‹αž‘αžΆαŸ†αž„αž“αŸαŸ‡β€‹αžŠαžΎαž˜αŸ’αž”αžΈβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸ αž¬β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž’αžαŸαžš αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž–αžΈβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‘αŸ…β€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‘αŸ€αž αž¬β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž’αžαŸαžšΒ αŸ”

CCur Function

αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž¬β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž›αŸαžβ€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžšαžΌαž”αž·αž™αž”αŸαžŽαŸ’αžŽΒ αŸ” αž€αžΆαžšβ€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž˜αžΌαž›αžŠαŸ’αž‹αžΆαž“β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αžŸαž‰αŸ’αž‰αžΆβ€‹αž€αŸ’αž”αŸ€αžŸ αž“αž·αž„β€‹αžŸαž‰αŸ’αž‰αžΆβ€‹αžšαžΌαž”αž·αž™αž”αŸαžŽαŸ’αžŽΒ αŸ”

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate Function

αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž¬β€‹αž›αŸαžβ€‹αžŽαžΆβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž€αžΆαž›β€‹αž”αžšαž·αž…αŸ’αž†αŸαž‘Β αŸ”

CDec Function

αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž¬β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž›αŸαžβ€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž‘αžŸαž—αžΆαž‚Β αŸ”

CDbl Function

αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž›αŸαž αž¬β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž‘αŸ’αžœαŸΒ αŸ”

CInt Function

αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž¬β€‹αž›αŸαžβ€‹αžŽαžΆβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž‚αžαŸ‹Β αŸ”

CLng Function

αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž¬β€‹αž›αŸαžβ€‹αžŽαžΆβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž‚αžαŸ‹β€‹αž’αŸ†Β αŸ”

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng Function

αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž‡αžΆαž›αŸαžβ€‹ αž¬β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž‘αž·αž“αŸ’αž“αž“αŸαž™β€‹αžαŸ‚αž˜αž½αž™Β αŸ”

CStr Function

αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž›αŸαžβ€‹αžŽαžΆβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšΒ αŸ”

CVar Function

αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž¬β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž›αŸαžβ€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžœαŸ‰αžΆαžšαŸ’αž™αŸ‰αž„αŸ‹Β αŸ”

CVErr Function

αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž¬β€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž›αŸαžβ€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžœαŸ‰αžΆαžšαŸ’αž™αŸ‰αž„αŸ‹β€‹αž“αŸƒβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αžšαž„ "αž€αŸ†αž αž»αžŸ"Β αŸ”

DefBool Statement

αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž‚αŸ’αž˜αžΆαž“β€‹αžαž½β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹β€‹αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹αžαŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αžΆαžšαžŽαŸ DefBool αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž‘αž·αž“αŸ’αž“αž“αŸαž™β€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜β€‹αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž’αžαŸαžš αž’αžΆαžŸαŸ’αžšαŸαž™β€‹αž›αžΎβ€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšΒ αŸ”

DefCur Statement

αž”αžΎβ€‹αž˜αž·αž“β€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹β€‹β€‹αžαž½αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡ αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžŠαžΈαžαŸ’αž›αŸ‚αž„αž€αžΆαžšαžŽαŸ DefCur αž“αžΉαž„β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜ αž’αžΆαžŸαŸ’αžšαŸαž™β€‹αžαžΆαž˜β€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšΒ αŸ”

DefDate Statement

αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž‚αŸ’αž˜αžΆαž“β€‹αžαž½β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹β€‹β€‹αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹αžαŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αžΆαžšαžŽαŸ DefDate αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜β€‹αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž’αžαŸαžš αž’αžΆαžŸαŸ’αžšαŸαž™β€‹αž›αžΎβ€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšΒ αŸ”

DefDbl Statement

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜ αžŠαŸ„αž™β€‹αž™αŸ„αž„β€‹αžαžΆαž˜β€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž‚αŸ’αž˜αžΆαž“β€‹αžαž½β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹ αŸ”

DefErr Statement

αž”αžΎβ€‹αž˜αž·αž“β€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹β€‹αžαž½αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡ αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžŠαžΈαžαŸ’αž›αŸ‚αž„αž€αžΆαžšαžŽαŸ DefErr αž“αžΉαž„β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜ αž’αžΆαžŸαŸ’αžšαŸαž™β€‹αžαžΆαž˜β€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšΒ αŸ”

DefInt Statement

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜ αžŠαŸ„αž™β€‹αž™αŸ„αž„β€‹αžαžΆαž˜β€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž‚αŸ’αž˜αžΆαž“β€‹αžαž½β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹ αŸ”

DefLng Statement

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜ αžŠαŸ„αž™β€‹αž™αŸ„αž„β€‹αžαžΆαž˜β€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž‚αŸ’αž˜αžΆαž“β€‹αžαž½β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹ αŸ”

DefObj Statement

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜ αžŠαŸ„αž™β€‹αž™αŸ„αž„β€‹αžαžΆαž˜β€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž‚αŸ’αž˜αžΆαž“β€‹αžαž½β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹ αŸ”

DefSng Statement

αž”αžΎβ€‹αž˜αž·αž“β€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹β€‹αžαž½αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡ αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžŠαžΈαžαŸ’αž›αŸ‚αž„αž€αžΆαžšαžŽαŸ DefSng αž“αžΉαž„β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜ αž’αžΆαžŸαŸ’αžšαŸαž™β€‹αžαžΆαž˜β€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšΒ αŸ”

DefStr Statement

αž”αžΎβ€‹αž˜αž·αž“β€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹β€‹αžαž½αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡ αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžŠαžΈαžαŸ’αž›αŸ‚αž„αž€αžΆαžšαžŽαŸ DefStr αž“αžΉαž„β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜ αž’αžΆαžŸαŸ’αžšαŸαž™β€‹αžαžΆαž˜β€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšΒ αŸ”

DefVar Statement

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜ αžŠαŸ„αž™β€‹αž™αŸ„αž„β€‹αžαžΆαž˜β€‹αž‡αž½αžšβ€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžš αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž‚αŸ’αž˜αžΆαž“β€‹αžαž½β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸ αž¬β€‹αž–αžΆαž€αŸ’αž™β€‹αž‚αž“αŸ’αž›αžΉαŸ‡β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹ αŸ”

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray Function

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‡αžΆβ€‹αžœαžΆαž›β€‹β€‹αž‘αž·αž“αŸ’αž“αž“αŸαž™β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

IsDate Function

αžŸαžΆαž€αž›αŸ’αž”αž„β€‹αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž›αŸαž αž¬β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž’αžΆαž…β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž˜αŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž‘αŸ…β€‹αž‡αžΆβ€‹αž’αžαŸαžš αž€αžΆαž›β€‹αž”αžšαž·αž…αŸ’αž†αŸαž‘Β αŸ”

IsEmpty Function

αž–αž·αžŸαŸ„αž’αž“αŸβ€‹αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αžœαŸ‰αžΆαžšαŸ’αž™αž„αŸ‹β€‹β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒ "αž‘αž‘αŸ"Β αŸ” αžαž˜αŸ’αž›αŸƒ "αž‘αž‘αŸ" αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹β€‹αžαžΆβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž˜αž·αž“β€‹αž‘αžΆαž“αŸ‹β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž…αžΆαž”αŸ‹αž•αŸ’αžαžΎαž˜Β αŸ”

IsError Function

αž–αž·αžŸαŸ„αž’αž“αŸβ€‹αžαžΆβ€‹αžαžΎβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž€αŸ†αž αž»αžŸβ€‹αž¬β€‹αž‘αŸΒ αŸ”

IsNull Function

αž–αž·αžŸαŸ„αž’αž“αŸβ€‹αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αžœαŸ‰αžΆαžšαŸ’αž™αž„αŸ‹β€‹β€‹αž˜αž½αž™β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒ αž‚αŸ’αž˜αžΆαž“β€‹αžŸαŸ„αŸ‡ β€‹αž–αž·αžŸαŸαžŸ αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹β€‹αžαžΆβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž˜αž·αž“β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αž‘αž·αž“αŸ’αž“αž“αŸαž™Β αŸ”

IsNumeric Function

αž–αž·αžŸαŸ„αž’αž“αŸβ€‹αž”αžΎβ€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‡αžΆβ€‹αž›αŸαžΒ αŸ” αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž‡αžΆ αž›αŸαž αž’αž“αž»αž‚αž˜αž“αŸβ€‹αžαŸ’αžšαž‘αž”αŸ‹ True αž”αžΎβ€‹αž–αž»αŸ†β€‹αž“αŸ„αŸ‡β€‹αžŸαŸ„αžβ€‹αž’αž“αž»αž‚αž˜αž“αŸβ€‹αžαŸ’αžšαž‘αž”αŸ‹ FalseΒ αŸ”

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound Function

αžαŸ’αžšαž‘αž”αŸ‹β€‹αž–αŸ’αžšαŸ†αžŠαŸ‚αž“β€‹αžαžΆαž„β€‹αž€αŸ’αžšαŸ„αž˜β€‹αž“αŸƒβ€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

UBound Function

αžαŸ’αžšαž‘αž”αŸ‹β€‹αž–αŸ’αžšαŸ†αžŠαŸ‚αž“β€‹αžαžΆαž„β€‹αž›αžΎβ€‹αž“αŸƒβ€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

Let Statement

αž•αŸ’αžαž›αŸ‹β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‘αŸ…β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

Array Function

αžαŸ’αžšαž‘αž”αŸ‹β€‹αž”αŸ’αžšαž—αŸαž‘β€‹αžœαŸ‰αžΆαžšαŸ’αž™αž„αŸ‹β€‹αž‡αžΆαž˜αž½αž™β€‹αžœαžΆαž›β€‹αž‘αž·αž“αŸ’αž“αž“αŸαž™Β αŸ”

DimArray Function

αžαŸ’αžšαž‘αž”αŸ‹β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αžœαŸ‰αžΆαžšαŸ’αž™αž„αŸ‹β€‹Β αŸ”

Erase Statement

αž›αž»αž”β€‹αž˜αžΆαžαž·αž€αžΆβ€‹αžšαž”αžŸαŸ‹β€‹αž’αžΆαžαž»β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αžšαž”αžŸαŸ‹β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αž‘αŸ†αž αŸ†β€‹αžαŸαžš αž αžΎαž™β€‹αž–αŸ’αžšαž›αŸ‚αž„β€‹αž’αž„αŸ’αž‚β€‹αž…αž„αž…αžΆαŸ†β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αžŠαŸ„αž™β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž˜αžΆαž“β€‹αž‘αŸ†αž αŸ†β€‹αž”αŸ’αžšαŸ‚αž”αŸ’αžšαž½αž›Β αŸ”

Option Base Statement

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž–αŸ’αžšαŸ†αžŠαŸ‚αž“β€‹αžαžΆαž„β€‹αž€αŸ’αžšαŸ„αž˜β€‹αž›αŸ†αž“αžΆαŸ†αžŠαžΎαž˜ αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αž‡αžΆ 0 ឬ 1Β αŸ”

Option Explicit Statement

αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹β€‹αžαžΆ αž‚αŸ’αžšαž”αŸ‹β€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž€αžΌαžŠβ€‹αž€αž˜αŸ’αž˜αžœαž·αž’αžΈβ€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αžαŸ‚β€‹αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸβ€‹αž‡αžΆαž€αŸ‹αž›αžΆαž€αŸ‹β€‹αž‡αžΆαž˜αž½αž™β€‹αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹αžαŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αžΆαžšαžŽαŸ DimΒ αŸ”

Public Statement

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αžœαž·αž˜αžΆαžαŸ’αžšβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™ αž¬β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž“αŸ…β€‹αž€αž˜αŸ’αžšαž·αžβ€‹αž˜αŸ‰αžΌαžŒαž»αž› (αž“αŸ„αŸ‡β€‹αž‚αžΊ αž˜αž·αž“β€‹αž˜αŸ‚αž“β€‹αž“αŸ…β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž‘αž˜αŸ’αžšαž„αŸ‹β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αžšαž„ αž¬β€‹αž’αž“αž»αž‚αž˜αž“αŸβ€‹αž˜αž½αž™) αžŠαžΌαž…αŸ’αž“αŸαŸ‡β€‹αž’αžαŸαžš αž“αž·αž„β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αž˜αžΆαž“β€‹αžŸαž»αž–αž›αž—αžΆαž–β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž”αžŽαŸ’αžŽαžΆαž›αŸαž™ αž“αž·αž„β€‹αž˜αŸ‰αžΌαžŒαž»αž›β€‹αž‘αžΆαŸ†αž„αž’αžŸαŸ‹Β αŸ”

Global keyword

αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αžœαž·αž˜αžΆαžαŸ’αžšβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™ αž¬β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž“αŸ…β€‹αž€αž˜αŸ’αžšαž·αžβ€‹αžŸαž€αž› (αž“αŸ„αŸ‡β€‹αž‚αžΊβ€‹αž˜αž·αž“β€‹αž˜αŸ‚αž“β€‹αž“αŸ…β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž‘αž˜αŸ’αžšαž„αŸ‹β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αžšαž„ αž¬β€‹αž’αž“αž»αž‚αž˜αž“αŸ) αžŠαžΌαž…αŸ’αž“αŸαŸ‡β€‹αž’αžαŸαžš αž“αž·αž„β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αž˜αžΆαž“β€‹αžŸαž»αž–αž›αž—αžΆαž–β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž”αžŽαŸ’αžŽαžΆαž›αŸαž™ αž“αž·αž„β€‹αž˜αŸ‰αžΌαžŒαž»αž›β€‹αž‘αžΆαŸ†αž„αž’αžŸαŸ‹ αžŸαž˜αŸ’αžšαžΆαž”αŸ‹β€‹αžŸαž˜αŸαž™β€‹αž”αž…αŸ’αž…αž»αž”αŸ’αž”αž“αŸ’αž“Β αŸ”

Static Statement

αž”αŸ’αžšαž€αžΆαžŸβ€‹αž’αžαŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™ αž¬β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž“αŸ…β€‹αž€αž˜αŸ’αžšαž·αžβ€‹αž”αŸ‚αž”αž”αž‘β€‹αž“αŸ…β€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹αž‘αž˜αŸ’αžšαž„αŸ‹β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αžšαž„β€‹αž˜αž½αž™ αž¬β€‹αž’αž“αž»αž‚αž˜αž“αŸβ€‹αž˜αž½αž™ αžŠαžΌαž…αŸ’αž“αŸαŸ‡β€‹αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αž“αŸƒβ€‹αž’αžαŸαžš αž¬β€‹αž’αžΆαžšαŸβ€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž‘αž»αž€β€‹αž”αž“αŸ’αž‘αžΆαž”αŸ‹β€‹αž–αžΈβ€‹αž…αŸαž‰β€‹αž–αžΈβ€‹αž‘αž˜αŸ’αžšαž„αŸ‹β€‹αž€αžΆαžšβ€‹αžšαž„ αž¬β€‹αž’αž“αž»αž‚αž˜αž“αŸΒ αŸ” αž€αžΆαžšβ€‹αžŸαž“αŸ’αž˜αžβ€‹αžŸαŸαž…αž€αŸ’αžαžΈβ€‹αžαŸ’αž›αŸ‚αž„β€‹αž€αžΆαžšαžŽαŸ Dim αž€αŸβ€‹αž˜αžΆαž“β€‹αžŸαž»αž–αž›αž—αžΆαž–β€‹αž•αž„β€‹αžŠαŸ‚αžšΒ αŸ”

TypeName Function; VarType Function

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject Function

αž’αžΆαž…β€‹αž²αŸ’αž™β€‹αž”αž„αŸ’αž€αžΎαžβ€‹αžœαžαŸ’αžαž»β€‹αž˜αž½αž™β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹β€‹αž“αŸ…β€‹αž–αŸαž›β€‹αžšαžαŸ‹ αž‡αžΆβ€‹αž”αŸ‰αžΆαžšαŸ‰αžΆαž˜αŸ‰αŸ‚αžαŸ’αžšβ€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αžαžΆαž˜β€‹αžšαž™αŸˆβ€‹αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡β€‹αžœαžαŸ’αžαž»Β αŸ”

FindPropertyObject Function

αž’αžΆαž…β€‹αž²αŸ’αž™β€‹αž”αž„αŸ’αž€αžΎαžβ€‹αžœαžαŸ’αžαž»β€‹αž˜αž½αž™β€‹αž“αŸ…β€‹αž–αŸαž›β€‹αžšαžαŸ‹ αž‡αžΆβ€‹αž”αŸ‰αžΆαžšαŸ‰αžΆαž˜αŸ‰αŸ‚αžαŸ’αžšβ€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αžŠαŸ„αž™β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡β€‹αžœαžαŸ’αžαž»Β αŸ”

Optional (in Function Statement)

αž’αž“αž»αž‰αŸ’αž‰αžΆαžβ€‹αž²αŸ’αž™β€‹αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹β€‹αž”αŸ‰αžΆαžšαŸ‰αžΆαž˜αŸ‰αŸ‚αžαŸ’αžš αžŠαŸ‚αž›β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž αž»αž…β€‹αž‘αŸ…β€‹αž’αž“αž»αž‚αž˜αž“αŸβ€‹αž˜αž½αž™β€‹αž‡αžΆβ€‹αž›αž€αŸ’αžαžŽαŸˆβ€‹αžŸαŸ’αžšαŸαž…β€‹β€‹β€‹β€‹αž…αž·αžαŸ’αžΒ αŸ”

IsMissing Function

αž–αž·αžŸαŸ„αž’αž“αŸβ€‹αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž’αž“αž»αž‚αž˜αž“αŸβ€‹αž˜αž½αž™ αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž αŸ…β€‹αž‡αžΆαž˜αž½αž™β€‹αž”αŸ‰αžΆαžšαŸ‰αžΆαž˜αŸ‰αŸ‚αžαŸ’αžšβ€‹αžŸαŸ’αžšαŸαž…β€‹β€‹β€‹β€‹αž…αž·αžαŸ’αžβ€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

HasUnoInterfaces Function

αž–αž·αžŸαŸ„αž’αž“αŸβ€‹αž”αžΎβ€‹αžœαžαŸ’αžαž» Basic Uno αž‚αžΆαŸ†αž‘αŸ’αžšβ€‹αž…αŸ†αžŽαž»αž…β€‹αž”αŸ’αžšαž‘αžΆαž€αŸ‹ Uno αž–αž·αžβ€‹αž”αŸ’αžšαžΆαž€αžŠΒ αŸ”

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct Function

αžαŸ’αžšαž‘αž”αŸ‹ αž–αž·αž αž”αžΎβ€‹αžœαžαŸ’αžαž»β€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž”αžΆαž“β€‹αž•αŸ’αžαž›αŸ‹β€‹αž‚αžΊβ€‹αž‡αžΆβ€‹αžšαž…αž“αžΆβ€‹αžŸαž˜αŸ’αž–αŸαž“αŸ’αž’ Uno αž˜αž½αž™Β αŸ”

Please support us!