សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ Further

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose Function

ត្រឡប់​តម្លៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​នៃ​អាគុយម៉ង់ ។

Declare Statement

ប្រកាស និង​កំណត់​ទម្រង់ការ​រង​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ DLL មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រតិបត្តិ​ពី LibreOffice Basic ។

End Statement

បញ្ចប់​បែបបទ ឬ​បណ្តុំ​មួយ ។

Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

FreeLibrary Function

លែង DLLs ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ដោយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ Declare ។ DLL ដែល​បាន​លែង​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ បើ​អនុគមន៍​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​អនុគមន៍​ទាំងអស់​របស់​វា ត្រូវ​បាន​ហៅ ។ មើល​ផង​ដែរ ៖ Declare

Function Statement

កំណត់​ទម្រង់​ការ​រង ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​កន្សោម​ដើម្បី​កំណត់​ប្រភេទ​ត្រឡប់ ។

Rem Statement

បញ្ជាក់​ថា​ជួរ​កម្មវិធី​គឺ​ជាមតិយោបល់​​មួយ​ ។

Stop Statement

បញ្ឈប់​ដំណើរការ​ប្រតិបត្តិ​នៃ​កម្មវិធី Basic ។

Sub Statement

កំណត់​ទម្រង់​ការ​រង​មួយ ។

Switch Function

វាយ​តម្លៃ​បញ្ជី​នៃ​អាគុយម៉ង់ រួម​មាន​កន្សោម​ដែល​បន្ត​ដោយ​តម្លៃ​មួយ​ ។ អនុគមន៍ Switch ត្រឡប់​តម្លៃ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​កន្សោម ដែល​ត្រូវ​បាន​ហុច​ដោយ​អនុគមន៍​នេះ ។

With Statement

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Please support us!